(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt havnefond

Tilskuddsordningen for fiskerihavnetiltak er et virkemiddel for å realisere fiskerihavnetiltak som kommunen anser som samfunnsøkonomisk viktige, men som er så kapitalkrevende at de vanskelig lar seg gjennomføre uten støtte.

Målgruppe
Målgruppen for ordningen er Svartnes havn, Vardø havn og Kiberg havn.  

Kostnader det kan gis tilskudd til

  • Plastring av skråning under kai og nødvendig utfylling relatert til kai konstruksjonen. ?
  • Kai- og redningsutstyr på kaier, i henhold til gjeldende forskrifter og regelverk ?
  • Vann- og strøminstallasjoner som inngår i selve konstruksjonen (kai/flytebrygge) ?
  • Ekstern konsulentbistand og planleggingskostnader. Må bare omfatte den del av utbyggingen som det gis tilskudd til. Beløpet vurderes ut ifra hva som kan anses som rimelig. Skal maksimalt utgjøre 10% av kostnaden. ?
  • I de tilfeller hvor det bare foreligger kostnadsoverslag vil en kunne akseptere en uforutsett post. Skal maksimalt utgjøre 10% av kostnadene.

Tiltak som støttes

  • Kaianlegg
  • Flytende bølgedemper/molo
  • Utdyping

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen