(Du er ikke pålogget) 
 

Nore og Uvdal kommune - Søknad om lån og tilskudd fra næringsfondet

Opprett ny søknad på støtteordning

TILSKUDD

  • Samlet støtte fra næringsfondet og andre offentlige støtteordninger til privat virksomhet skal som hovedregel ikke overstige 50 % av det totale kapitalbehovet.

 

Tilskudd til næringsutviklingsprosjekter

Forstudie

Det kan innvilges inntil 50% tilskudd av totalkostnaden ved forstudie, begrenset oppad til kr. 50.000. 

Forprosjekt

Det kan innvilges inntil 50 % tilskudd av totalkostnaden ved forprosjekt, begrenset oppad til kr. 100.000.

Hovedprosjekt

Det kan innvilges inntil 25 % tilskudd av totalkostnaden ved hovedprosjekt, begrenset oppad til kr. 500.000. 

 

Tilskudd til investeringer

Det gis normalt inntil 10 % i tilskudd når det oppnås annen offentlig finansiering, eller inntil 20 % når dette ikke oppnås.

Maksimalt tilskudd som kan tildeles settes til kr 500 000,- pr tiltak.

Normalt må minimum kostnadsoverslag utgjøre 20.000 kroner før søknad behandles.

 

Tilskudd med særlige vilkår

Etableringstilskudd

For å bidra til at bedriften lykkes, er det muligheter for bedriften å bli fulgt opp av det kommunale næringsapparatet i tre år fra oppstart. 

  • Det kan søkes om tilskudd til investeringer i bygninger, nødvendig utstyr og tjenester, som bedriften trenger. Støtten kan ikke benyttes til egenkapital, lønn eller andre former for godtgjørelse til personer i bedriften. 
  • Søker er bosatt/bosetter seg i kommunen og er registrert i folkeregisteret. 
  • Søker skaper en heltidsbeskjeftigelse av varig art eller overtar og driver gårdsbruk/næring i kommunen med mva-pliktig omsetning på minst 50.000 kroner.  

 

Arrangementer 

Det kan søkes om inntil 50 % av de totale kostnadene i tilskudd til arrangementer som fremmer bolyst og attraksjon.   

For å gi bidrag både til utvikling i næring og ikke minst attraksjonskraft i og for kommunen, kan det søkes om støtte til markedsføring av arrangement. Det må være arrangement som er åpne for betalende publikum/gjester/deltakere. Det kan årlig søkes om inntil kr 10000,- i tilskudd mot dokumentasjon av markedsføringskostnader. 

Vilkår: 

  • Tiltaket skal bidra til næringsutvikling og attraksjonskraft i kommunen.
  • Tiltaket bør kunne bidra til å skape arbeidsplasser.

Det kan ikke søkes om tilskudd til drift. 

Tilskudd til kjøp av melkekvote

Det kan gis inntil 40 % tilskudd av dokumenterte utgifter til kjøp av melkekvote.

Melkekvoten kan ikke selges tidligst før 4 år etter investering. Hvis salg likevel utføres må tilskuddet tilbakebetales med henholdsvis 100 % første år, 75 % andre år, 50 % tredje år og 25 % fjerde år. 

 

LÅN

Det kan søkes om investeringslån, risikolån og en kombinasjon av investering- og risikolån. Det kan videre innvilges lån i kombinasjon med tilskudd.  

Investeringslån

Investeringslån er et tilbud til bedrifter i kommunen som skal foreta fremtidsrettet investeringer i bedriften. 

Lånebeløpet vurderes i det enkelte tilfelle, bl.a. basert på det totale investeringsbeløpet, lånesøkers betjeningsevne, sikkerhet, mulighet for å skape/sikre lokale arbeidsplasser, bolyst mv. Det kan ytes lån på inntil 75% av investeringsbeløpet. 

Investeringsbeløpet må være over NOK 200.000.  

Investeringslånet er rente- og avdragsfritt i inntil 5 år. 

Etter den rentefrie perioden beregnes en rente tilsvarende styringsrente + 1 prosentpoeng. 

Lånetid kan være inntil 15 år.  

Lånet skal vurderes sikret med tinglyst pant. 

Kommunen kan vike panteprioritet for annen finansieringsinstitusjon.  

Bedriften må minimum dokumentere 20 % egenkapital i investeringsprosjektet. 

Utbetaling av utbytte, kapitalnedsettelse, tilbakebetaling av lån fra aksjonærer eller annen verdioverføring til aksjonær kan i den rente- og avdragsfrie perioden kun finne sted etter forhåndsgodkjenning av kommunen. 

Låntaker skal i den rente- og avdragsfrie perioden årlig innlevere godkjent regnskap.

 

Risikolån

Det kan innvilges inntil 10 % av investeringsbeløpet i risikolån. 

Rente og avdrag betales etter nærmere avbetalingsplan som avtales mellom kommunen og låntaker.   

Renten settes til styringsrente + 1,5 prosentpoeng.

Låneperioden er inntil 5 år.  

Bedriften må dokumentere minimum 10 % egenkapital i investeringsprosjektet. 

Utbetaling av utbytte, kapitalnedsettelse, tilbakebetaling av lån fra aksjonærer eller annen verdioverføring til aksjonær kan i låneperioden kun finne sted etter forhåndsgodkjenning av kommunen. 

Låntaker skal uoppfordret innlevere årlig godkjent regnskap.

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen