(Du er ikke pålogget) 
 

RLF - Aktivitetstilskudd for kultur og økt samfunnsdeltakelse i Trøndelag

Aktivitetstilskudd for kultur og økt samfunnsdeltakelse

 

Formål

 

Aktivitetstilskuddet gis til frivillige organisasjoner med fylkeslag/regionlag som har som formål å arbeide for likeverd og inkludering av funksjonshemmede, eldre, innvandrere/flyktninger og sårbare grupper. Midlene skal blant annet bidra til at barn og ungdom får likeverdig deltakelse i samfunnet som sine jevnaldrende, samt utjevning av sosial ulikhet og gi tilgang til kultur for sårbare grupper.

 

 

Tilskuddsordningen gjøres kjent via fylkeskommunens hjemmesider og gjennom FFO og SAFO.

 

Hvem kan søke?

 

Alle demokratiske organisasjoner i målgruppen kan søke.

 

 

Generelle forutsetninger og kriterier for tilskudd

 

 1. Søknader skal fremmes elektronisk på eget søknadsskjema.

   

 2. Det kan søkes om tiltak som skal bidra til:
  1. Belysning av funksjonshemmedes livssituasjon, økt samfunnsdeltakelse, økt sosial kontakt eller kompetanseheving.
  2. Kulturtiltak i organisasjoner som bidrar til utjevning av sosial ulikhet og gir tilgang til kultur for sårbare grupper.

 3. Søkerorganisasjonene skal ha tilknytning til fylket.
 4. Det gis ikke tilskudd til innkjøp av utstyr eller utbedring av faste installasjoner/eiendom.

 5. Maksimal søknadssum er kr 50 000,- pr. aktivitet i aktivitetstilskudd for kultur og økt samfunnsdeltakelse pr. år.

   

 6. Søknaden skal inneholde kostnadsoverslag og finansieringsplan.

   

 7. Dersom søker ser at prosjektet må endres eller avlyses, skal Trøndelag fylkeskommune informeres om dette så fort som mulig. Tilskudd til avlyste tiltak skal tilbakebetales. Endrede tiltak må godkjennes.
 8. Rapport med prosjektregnskap skal sendes fylkeskommunen etter at aktiviteten er gjennomført. Revidert regnskap og årsmelding sendes fylkeskommunen innen 01.05. året etter.
 9. Ved mislighold av midler, dersom midler er gitt på falskt grunnlag eller ved mangelfull rapportering, kan tilskudd kreves tilbakebetalt.

 10. Rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne skal administrere tilskuddsordningen.

   

 11. Søknadsfrist: 26. mai 2023 (fra 2024; 1. desember året før).
 

 

Ved spørsmål om innhold i søknaden:

Monica Karset, telefon 913 51 514, e-post: monkar@trondelagfylke.no

Ved tekniske utfordringer:

Bjarne Bull-Berg, telefon 450 23 935, e-post: bjabu@trondelagfylke.no

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen