(Du er ikke pålogget) 
 

Prosjektstøtte Hedmark Fylkeskraft AS

Hvilke prosjekter/tiltak kan det gis støtte til

Det kan gis støtte til prosjekter som gjelder utbygging av digital infrastruktur.

I særlige tilfeller også til prosjekter som dekker andre samfunnsnyttige formål, primært innrettet mot nødvendigheten av at det skjer et skifte til en sirkulær økonomi basert på biologiske ressurser og kompetanse.

Det gis ikke støtte til driftsutgifter.

Prosjektene kan omfatte én eller flere kommuner.

Samarbeidsprosjekter mellom flere prioriteres.

Prosjektene må være av et visst omfang.

Prosjektene må være i offentlig regi, men kan også omfatte prosjekter i samarbeid med private.

Prosjektene skal overholde de etiske retningslinjer som Innlandet fylkeskommune til enhver tid har.

 

Krav til prosjektenes geografiske nedslagsfelt

Støtte kan gis til prosjekter i kommuner som var en del av Hedmark fylke 01.01.2018 og som tilhører den nye Innlandet fylkeskommune.

Også kommuner, eller deler av kommuner, som var i Hedmark, men har blitt slått sammen med kommuner utenfor Hedmark etter 01.01.2019 og etter sammenslåingen tilhører Innlandet fylkeskommune omfattes.

Det er ikke et vilkår at kommunene hvor prosjektene ligger er eier (direkte eller indirekte) i Eidsiva Energi AS.

 

Hvem kan søke

Det er bare kommuner som har mulighet til å motta støtte som kan søke. Én eller flere kommuner skal stå som søker og mottaker for støtten.

 

Varighet av prosjekter

Det kan gis støtte til prosjekter som går over ett eller flere år.

Det kan gis tilsagn om støtte over flere år, forutsatt at prosjektet følger de fremlagte planer og gjennomfører tilfredsstillende løpende rapportering.

 

Krav til søknaden

Søker skal benytte https://www.regionalforvaltning.no

Søkers navn, organisasjonsnummer og kontaktperson.

Søknaden skal beskrive prosjektet.

Søknaden skal beskrive prosjektets målsetning og hvordan prosjektet underbygger formålet med støtteordningen.

Søknaden skal beskrive prosjektorganisasjonen, herunder organisering, styring og kontroll av prosjektet.

Det skal fremlegges budsjett for hele prosjektet frem til sluttføring.

Det skal fremlegges plan for finansiering frem til sluttføring.

Det skal redegjøres for kvalitetssikring og kontroll i forkant av og underveis i prosjektet.

Kvalitetssikring og kontroll skal legges opp slik at prosjektet kan følge fylkeskommunens rapporteringsrutiner med mindre annet avtales skriftlig i det enkelte tilfelle.

Det må redegjøres for mottatt eller omsøkt annen offentlig støtte, jmf nedenfor.

 

Andre offentlige tilskudd

Det skal redegjøres for mottatt eller omsøkt annen offentlig støtte.

Det skal vurderes om eventuell støtte kan være i konflikt med EØS-regler for støtte.

Støtte skal gis som supplement til (ikke erstatning for) andre tiltak fra fylkeskommunen slik at det gis et ekstra tiltak/tilskudd.

 

Utbetaling

Det kan foretas delutbetaling underveis i forhold til påløpte og dokumenterte kostnader.

Siste del av støtten utbetales etter mottatt og godkjent sluttrapport.

 

Behandling av søknad, innstilling

Søknaden behandles av fylkeskommunen etter delegering fra fylkesrådmannen.

Fylkeskommunen gir en begrunnet innstilling til styret i Hedmark Fylkeskraft AS. Sammen med innstillingen oversendes samtlige søknader med vedlegg.

Innstillingen bør også inneholde en plan for tidspunkt for utbetalingene av støtten.

Fylkesrådmannen og styret kan etterspørre ytterligere opplysninger/dokumentasjon.

Styret i Hedmark Fylkeskraft AS fatter vedtak om tildeling av støtte. Vedtaket er endelig.

 

Krav til rapportering

Status- og sluttrapportering med prosjektregnskap skal sendes inn via https://www.regionalforvaltning.no

Mottakere av støtte gir årlig rapport pr 31.12 innen 1. februar påfølgende år.

Vesentlige avvik (20 %) i kostnad og/eller fremdrift skal rapporteres straks og med forslag om hvordan avviket kan lukkes/hentes inn.

Styret og fylkesrådmannen kan be om opplysninger også utenom og utover de nevnte rapporter.

Sluttrapport fra prosjektet med revidert regnskap skal sendes innen 6 måneder etter avslutning av prosjektet.

Rapportene skal minst inneholde status med hensyn til fremdrift, faktiske kostnader og kostnader i forhold til budsjett.

Sluttrapport skal i tillegg omfatte endelig revidert regnskap, en egen evaluering av prosjektet, hva man har fått til, om det noe som ikke ble oppnådd, anbefalinger til lignende prosjekter osv.

Ved manglende eller mangelfull rapportering eller svar på forespørsler kan styret holde igjen eller stoppe ytterligere utbetaling av vedtatt støtte samt gi avslag på eller avkorte forespeilet eller vedtatt støtte for senere år.

Styret kan delegere beslutningen om å holde igjen støtte til fylkesrådmannen, som i den enkelte sak kan delegere videre. Fylkesrådmannens beslutning kan overprøves av styret.

 

Maksimal støttesats

Kommunenes eget bidrag, i form av egeninnsats og egenkapital, skal utgjøre minst 25 % av total prosjektkostnad. 

 

Søknadsfrist

1. februar 2023

 

Kontaktpersoner

Espen Køhn, tlf. 917 24 687

Birgit Aasgaard Jenssen, 958 59 634

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen