(Du er ikke pålogget) 
 

Bedriftsintern opplæring Akershus

Opprett ny søknad på støtteordning

Tilskudd til bedriftsintern opplæring (BIO-ordningen) 2024

Har din bedrift behov for å gi de ansatte ny kompetanse for å gjennomføre omstilling og innovasjon i bedriften? Da kan du søke Akershus fylkeskommune om støtte til delfinansiering av opplæringskostnadene.? Søknadsfristen er løpende.

Hva er BIO-ordningen?

BIO-ordningen skal bidra til å gi bedrifter kompetansen de trenger for å gjennomføre omstilling, med mål om å fremme bedriftens konkurransekraft. Omstillingen kan være en endring for bedriften til mer grønn og digital forretningsmodell, en omstilling til mer bærekraftige og sirkulære produkter og tjenester, måten bedriften arbeider på, eller etablering på nye markeder.

Det kan søkes om inntil 750 000 kr i støtte per bedrift. 

 

 Trenger du hjelp?

Har du rent tekniske spørsmål knyttet til søknadsportalen regionalforvaltning.no, ta kontakt med brukerstøtte på regionalforvaltning.no

For å komme i gang med søknadsprosessen, se gjerne vår veiledningsfilm for bedrifter.

For korte avklaringer, book et møte med en av BIO sine rådgivere.

Utfyllende informasjon om BIO-ordningen finnes på Akershus fylkeskommunes nettsider: Tilskudd til bedriftsintern opplæring (BIO-ordningen) 2024 - Akershus fylkeskommune (afk.no)

Hvem kan søke?

Alle små og mellomstore bedrifter med opptil 250 ansatte, og som har behov for et kompetanseløft av egne ansatte for å gjennomføre en omstilling av bedriften, kan søke. Bedriften må ha forretningsadresse i Akershus, og de som deltar i opplæringen må ha sin arbeidsplass i Akershus.

 • - Bedrifter med minst 1 ansatt kan søke. Eier av enkeltpersonforetak og aksjeselskap regnes ikke som en ansatt.
 • - Det er ikke anledning for å søke på vegne av andre eller for flere bedrifter. Bedrifter kan gå sammen om et tiltak, men må sende individuelle søknader.??
 • - Du kan søke om støtte til opplæring, selv om ansatte er permitterte.

Søknadsfrist

Det er løpende søknadsfrist til midlene er brukt opp. Søknader behandles fortløpende fra slutten av hver måned. På grunn av fellesferien vil det ikke være mulig å sende inn søknad i perioden mandag 8. juli til fredag 26. juli.  

Før du søker og krav til søknaden

Bedrifter som?ønsker å søke om BIO-midler, må ha gjort en kartlegging av kompetansebehovet og utarbeidet en plan for opplæringen før de søker.

Kartlegg kompetansebehovet til bedriften og de ansatte

Kartleggingen skal inneholde:

 • - En kort beskrivelse av hvor bedriften står i dag
 • - Hvilken omstilling bedriften ønsker å gjennomføre
 • - En forklaring på hva slags kompetanse bedriften og de ansatte trenger eller mangler for å kunne gjennomføre den ønskede omstillingen

På Digital Norway sine nettsider finner du verktøy som er egnet for å kartlegge bedrifters digitale kompetansebehov.

Fylkeskommunen har som mål at flest mulig tar fag- eller svennebrev. Det kan søkes om teoriforberedende kurs der målet er fag- eller svennebrev for ansatte som tilfredsstiller praksiskravet for praksiskandidater. 

Utdanning.no er den nasjonale nettportalen for informasjon om utdanning og yrke, med oversikt over det norske utdanningstilbudet.

Opplæringsplan

Det er en forutsetning at bedriften har utarbeidet en plan for opplæringen før dere?søker om tilskuddet. Opplæringen skal inneholde teori, eventuelt kombinert med praktisk trening.

Gjennomført opplæring må kunne dokumenteres, for eksempel i form av kompetansebevis eller kursbevis som viser hvilke ansatte som har gjennomført opplæringen.

Last ned mal til opplæringsplan? (XLSX, 20 kB)

Hva kan bedriften få støtte til

Tilskuddet skal dekke

 • - Opplæringskostnader, for eksempel?kursavgift for ansatt?og/eller?innleie av?ekstern?kursholder. Opplæringen skal skje i regi av en ekstern leverandør, fortrinnsvis en akkreditert utdanningsinstitusjon.
 • - Opplæringsperioden kan være på inntil 1 år eller to semestre.??
 • - Lønnskostnader?for ansatte?i den tiden de?deltar på?opplæringen.?Vi dekker ikke lønnskostnader dersom deltageren allerede mottar støtte fra NAV i opplæringsperioden.?
 • - Andre mindre kostnader, som for eksempel reiseutgifter, kursmateriell og lisenser i kursperioden som er nødvendig for å gjennomføre opplæringstiltaket. Andre mindre kostnader kan ikke utgjøre mer enn 1/3 av totalbudsjettet.

Øvrige forutsetninger til prosjektet

 • - Det forutsettes at prosjektene ikke har en negativ påvirkning på FNs 17 bærekraftsmål.
 • - Opplæringstiltak burde komme et større antall av de ansatte til gode.
 • - Søknader med kursleverandør som ikke har et eget organisasjonsnummer med næringskode P/utdanning (som viser at de har opplæring som formål), må ha tungtveiende grunner for valg av leverandør. Dette kan for eksempel være at kursleverandør er spesialist eller har en særlig spisskompetanse.
 • - Akershus fylkeskommune skal ha nulltoleranse for arbeidslivskriminalitet og svekkelse av lovpålagte krav til lønns- og arbeidsvilkår. Vi stiller derfor krav?til virksomheter vi gir tilskudd til om at de?følger grunnleggende menneskerettigheter og lovpålagte krav til lønns- og arbeidsvilkår.

Det gis ikke støtte til

 • - Bedriftsetablering
  • - Bedriften må ha vært i virksomhet i mer enn to år, og ha hatt virksomhet det siste kalenderåret.
 • - Bedriftens ordinære?drift
 • - Bedriftens ordinære?opplæring av ansatte
  • - Støtteordningen dekker for eksempel ikke opplæringskostnader eller kurs som er relatert til forebyggende tiltak for helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen, fordi dette anses som en del av bedriftens ordinære opplæring og arbeidsgiveransvar.
 • - Opplæring det er knyttet plikttjeneste?til
 • - Opplæring som er obligatorisk for?å?oppfylle krav til sertifiseringer eller godkjenninger innenfor bedriftens nåværende virksomhet
 • - Investeringer

- Tilskuddet kan ikke dekke kostnader som er påløpt før søknaden er sendt inn.

- Søker kan ikke ha mottatt BIO-midler innenfor de siste 2 årene, fra datoen det ble levert sluttrapport.

Hvor mye støtte kan bedriften få

Bedriften kan søke om inntil 750 000 kroner i støtte per bedrift. Det kan søkes om maksimalt 75?000 kroner per ansatt som deltar i opplæring. BIO-ordningen dekker bare deler av opplæringen.

 • - Bedrifter med under 250 ansatte kan søke om opp til 50 prosent dekning av kostnadene.

Resten må bedriften bidra med som egeninnsats, som for eksempel deler av lønnskostnadene knyttet til opplæringen, og/eller?kontantbidrag. Dette må komme frem i finansieringsplanen.

Bedriften får tilskudd til faktiske lønnskostnader knyttet til opplæringen det søkes om. Timesatser for lønnskostnadene beregnes med 0,9 promille av brutto årslønn, begrenset oppad til 1000 kroner per time. Dette gjelder både for ansatte og permitterte.

Eksempel på hvordan du regner ut timesatsen for lønnskostnader 

Johanne har brutto årslønn på 550 000 kroner. Hun deltar 50 timer i løpet av opplæringsperioden. Kostnadene for henne blir 24 750 kr.

Brutto årsinntekt
Lønnskostnader
50 opplæringstimer
550 000 kr 550 000 kr * 0,9‰ = 495kr 495kr * 50 = 24 750 kr

Kostnadsplan og finansieringsplan må tilsvare informasjon om kostnader oppgitt i opplæringsplanen. Se mal for opplæringsplan hvor obligatorisk informasjon står beskrevet under punkt 4.

 • - Søkere som er registrert som enkeltpersonforetak, må også dokumentere at timesatsen dere søker om samsvarer med bedriftens lønnsnivå.

Søk om tilskudd

Ønsker dere å gjennomføre flere opplæringstiltak, samles disse i én søknad.?Tilskuddsordning for Bedriftsintern opplæring (BIO) i Akershus behandler søknader løpende. Det er derfor ingen søknadsfrist.

Søk på regionalforvaltning.no 

Når får bedriften utbetalt tilskuddet?

Dere får utbetalt 50 prosent?av tilskuddet når vilkårene er akseptert. Resten blir utbetalt etter?godkjent sluttrapport.? 

Tilskudd fra BIO-ordningen?regnes?ikke som bagatellmessig støtte. Støtten gis?i henhold til statsstøtteregelverkets alminnelige gruppeunntak for støtte til opplæring (GBER art 31).?? 

Slik vurderer vi søknader (tildelingskriterier)

Akershus fylkeskommune oppfordrer til søknader innenfor følgende tematikker:

 • - Grønn omstilling
 • - Sirkulærøkonomi?og?digitalisering/kunstig intelligens
 • - Integrering og mangfold i arbeidslivet

Bedrifter som har et annet omstillingsbehov utover disse områdene, kan også søke. 

I vurdering av søknader vektlegger vi:

Krav til søker

 • - Bedriftens situasjon?og behovet for?kompetanseløft?og?omstilling
 • - I hvilken grad det er synliggjort sammenheng mellom kurs(ene) og mål om å realisere omstilling for bedriften
 • - Opplæringsplanen: Sammenheng mellom omsøkt kurs og informasjon i opplæringsplanen. Gjennomførbar og realistisk tidsplan.
 • - Kompetansekartlegging: I hvilken grad er eksisterende kompetanse i bedriften vurdert og beskrevet godt?

Hos kurstilbyder vektlegger vi

 • - I hvilken grad prosjektet benytter relevante, erfarne og anerkjente kursleverandører. Fortrinnsvis skal det benyttes akkrediterte utdanningsinstitusjoner.
 • - Kursleverandør må ha en navngitt opplærings- eller kursansvarlig.
 • - Det finnes kursplan og informasjon om innhold i kurset på kurstilbyders nettsider.
  • - Ved bruk av skreddersydde kurs, må kursplan legges til søknaden som vedlegg.
 • - Kurstilbyder utsteder kursbevis for gjennomført kurs hvor kursdeltakere er navngitt.

Slik fattes beslutninger om støtte

Tildelingen av midler besluttes av fylkesråd for næring etter fullmakt, eller den som har fått delegert myndighet av denne fylkesråden.

Klageadgang og innsyn i saken

Søker har mulighet til å klage på vedtaket som fattes, jf. forvaltningslovens kapittel IV. Klageinstansen er klagenemnda i Akershus. Klagen sendes til Akershus fylkeskommune, ved rådsområde næring, på e-post: post@afk.no

Frist for å klage er 3 uker fra den datoen man har mottatt beskjed om vedtaket. Søker kan også be om å få se sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven paragraf 18 og 19. 

Akershus fylkeskommune er omfattet av offentlighetsloven.

Rapportering etter gjennomført opplæring

Etter gjennomført prosjekt, må tilskuddsmottaker sende en sluttrapport som beskriver gjennomføringen av prosjektet, med resultater og måloppnåelse.

Rapporten må inneholde

 • - Et særskilt prosjektregnskap for tiltaket som skal bekreftes av offentlig godkjent revisor. Dersom virksomheten ikke er revisjonspliktig eller tilskuddet er under 200?000 kroner, kan det være bekreftet av autorisert regnskapsfører.
 • - Timelister som viser oversikt over tid brukt i prosjektet for deltagerne fordelt på navn, antall timer og timesats.?Egeninnsats dokumenteres med timelister med tilhørende timesatser i sluttrapporteringen. Lønnsbilag skal kunne forevises på anmodning fra Akershus fylkeskommune.
 • - Vedlagt kompetansebevis eller kursbevis som viser hvilke ansatte som har gjennomført opplæringen.
 • - Søkere som er registrert som enkeltpersonforetak, må også dokumentere at timesatsen det søkes om samsvarer med bedriftens lønnsnivå.

Bortfall av støtte

Dersom fristene for rapportering ikke overholdes, mottaker gir uriktige opplysninger eller prosjektet ikke blir gjennomført i samsvar med forutsetningene for tilsagnet, kan fylkeskommunen kreve tilbakebetaling av utbetalte midler, helt eller delvis.

Innvilget støtte vil også kunne bli redusert (avkortet) dersom dokumentasjonen viser at ikke alle midler i prosjektet ble benyttet. Ved avkortning utbetales støtte basert på medgåtte kostnader og fylkeskommunens finansieringsandel i prosent.

Kontroll av tilskuddsmidler

Akershus fylkeskommune følger opp bruken av midlene ved å kontrollere og godkjenne rapporter fra prosjektene. Fylkeskommunen har til enhver tid adgang til å kontrollere at vilkårene for tilskuddet overholdes.

Fylkesrevisjonen skal ved anmodning gis innsyn i tilskuddsmottakers regnskap. I de sakene som blir innvilget, vil søker motta og godkjenne rapporteringsveileder sammen med tilsagnsbrevet. Rapporteringsveilederen vil også publiseres på nettsiden om BIO-ordningen.

Kunngjøring

Tilskuddsordning for Bedriftsintern opplæring (BIO) i Akershus behandler søknader løpende. Det er derfor ingen søknadsfrist. Behandlingstid er også løpende. Søk på regionalforvaltning.no.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen