(Du er ikke pålogget) 
 

Gründerfond

Retningslinjer for bruk av gründerfondet revidert 2023

§1 – FORMÅL

Gründerfondet skal bidra til å realisere en satsing på ungdom i Øksnes, som har en konkret forretningside og ønske om å etablere egen virksomhet i Øksnes kommune.

Fondet finansieres gjennom bevilgninger fra staten via Nordland Fylkeskommune, eller gjennom bevilgninger fra kommunestyret.

Ved bruk av gründerfondet er det krav om at den tjenesten/varen som det søkes om tilskudd for utvikling-, produksjon- og salg av, med sannsynlighet har et udekket marked. Kommunen bør ikke gi tilskudd som kan føre til konkurransevridning, og som kan oppfattes som en forfordeling av støtte i forhold til lignende virksomheter i det lokale marked.

 

§ 2 – TYPE TILTAK

1. Øksnes kommune skal vurdere hver enkelt forretningsidé ut fra flg. kriterier:

 1. Idéen må ha potensial til å gi en varig og lønnsom virksomhet med økt aktivitet
 2. Søker må ha personlige forutsetninger for å videreføre idéen.
 3. Søkeren må være i aldersgruppen 18 – 35 år.

2. Øksnes kommune skal ha skriftlig avtale med den enkelte gründer som mottar stipend.

3. Søkeren må ha en konkret bedrifts-/virksomhetsidé som utvikles gjennom en avtalt periode.

4. Stipendet skal kunne brukes til å konkretisere en forretningsidé eller en skisse for å utvikle et fysisk produkt eller tjeneste.

5. Stipendet kan brukes til innkjøp av tjenester/konsulenthjelp, delvis livsopphold (dersom søker slutter i / har permisjon fra jobb) og andre definerte kostnader ved idéutviklingen.

6. Dersom stipendet brukes til livsopphold/lønn må søker selv besørge nødvendig informasjon til Likningsmyndighetene.

7. Gründerstipendet kan kombineres med andre virkemidler som ”sammensatte pakker”.

8. Stipendet kan høyst utgjøre kr 30.000.

 

§3 – SØKNAD

Søknad sendes til Øksnes kommune gjennom portalen Regionalforvaltning.no. Følgende må framkomme i søknaden:

 1. Opplysninger /informasjon om søker
 2. Beskrivelse av prosjektet/tiltaket – med målsetting og forventede resultater, herunder mulig økning i antall arbeidsplasser.
 3. Plan for gjennomføring med tidsplan, organisering og samarbeidspartnere.
 4. Investerings- og finansieringsplan.

 

§4 – VILKÅR, UTBETALING OG DOKUMENTASJON

 1. Har ikke Øksnes Kommune mottatt anmodning om utbetaling i løpet av tilsagnsåret og det påfølgende år, bortfaller tilsagnet.
 2. Tilskuddet bes utbetalt via webportalen Regionalforvaltning.no.
 3. Dersom tilskuddet ikke brukes i tråd med forutsetningene, kan tilskuddet kreves tilbakebetalt helt eller delvis.
 4. Tildelingen av tilskudd skjer i hht. reglene for bagatellmessig støtte hvor samlet støtte overfor bedriften ikke kan overstige 200.000 € over en 3 årsperiode. Det vises til statsstøtteregelverket i EØS-avtalen.
 5. Kommunal- og regionaldepartementet, samt Riksrevisjonen har adgang til å iverksette kontroll med at tilskuddet nyttes etter forutsetningene.

 

§5 - BEVILGNINGSFULLMAKT

Med bakgrunn i K-sak 144/19 «Overordnet delegeringsreglement for Øksnes kommune» har Kommunedirektøren bevilgningsfullmakt på et beløp inntil kr. 50.000 i den enkelte sak.

Vedtak foretatt med bakgrunn i Kommunedirektørens bevilgningsfullmakt skal refereres i påfølgende Formannskapsmøte.

 

 

Revisjon er vedtatt i K-sak 040/24

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen