(Du er ikke pålogget) 
 

Stimuleringsmilder til internasjonalt samarbeid i Østfold

Stimuleringsmidler til internasjonalt samarbeid i Østfold

FNs bærekraftmål nummer 17; Sammen for å nå målene, peker på at ingen region eller land kan løse de store samfunnsutfordringene alene.  Politisk samarbeid, erfaringsutveksling og prosjektdeltakelse på tvers av landegrenser er en forutsetning for å nå målene og sikre en god og helhetlig samfunnsutvikling.

Formål

Formålet med stimuleringsmidlene er å sette aktører i fylket i stand til å gjennomføre søknadsprosesser opp mot EU-programmer gjennom å styrke deres kunnskap og kompetanse.

Søknaden må vise til koplinger mellom prosjektets tematikk og FNs bærekraftsmål.

Om ordningen

Det gis støtte til kompetanseheving, forberedende kunnskapsinnhenting samt nettverksbygging (personal- og reisekostnader) som legger til rette for å kunne utvikle en søknad av høy kvalitet til en av de nevnte ordningene. Det vil si at dette er en ordning for oppstart i å jobbe med EUs programmer.

Norske aktører kan søke om støtte fra en rekke EU-programmer, som f.eks.:

·         Horisont Europa

·         Kreativt Europa

·         Erasmus+ utdanning og Erasmus+ aktiv ungdom

·         EØS- ordningen

·         Interreg

·         Programmer i regi av Nordisk ministerråd

Denne ordningen kan ikke brukes til aktiviteter der andre ordninger støtter. For eksempel:

·         Støtte til søknadsskriving til Horisont Europa kan søkes hos Forskningsrådet

·         Støtte til søknadsskriving til Erasmus+ kan søkes hos HKDIR

·         Støtte til Interreg A der partnere og grunnide allerede er satt, vil man kunne søke om forprosjekt i de ulike Interreg programmene

Dette er ikke driftstilskudd og det vil dermed ikke kunne gis repeterende tilsagn og maksimalt 3 ganger fra samme organisasjon. Det må videre ligge en spesifisert ide til grunn og aktører må være innen Østfolds geografi.

Hvem kan søke

·         Kommuner

·         Næringsklynger/-nettverk2(ikke enkeltbedrifter)

·         Forskningsmiljøer

·         Frivillig sektor

·         Kulturaktører

·         Ungdomsorganisasjoner

·         Høyskole og Universitet

·         Fagskole og folkehøyskole

Næringsaktører som er interessert i markedsutvikling og/eller produktutvikling i et internasjonalt marked anbefales å se til Innovasjon Norgeseller Norges Forskningsråds støtteordninger.

Slik søker du

Søknaden sendes inn på www.regionalforvaltning.no. Søk etter «Stimuleringsmidler til internasjonalt samarbeid i Østfold». 

Søknaden må inneholde:

·                     Et konkret formål, mål og behovsbeskrivelse

·                     Hvem som søker og eventuelle samarbeidspartnere

·                     Hvilket delmål i bærekraftsmålene og hvordan prosjektet bidrar til dette

·                     Merverdi ved internasjonalt samarbeid

·                     Hvilke eller hvilket program man har mål om å søke midler fra

·                     Aktivitetsplan

·                     Budsjett og finansiering

·                     Beskrivelse av forankring 

Østfold fylkeskommune er tilgjengelig for dialog i forbindelse med skriving av søknaden. Initier dialogen ved å sende en epost til espenho@ofk.no.

Tildelingskriterier

·         Tydelig formål, mål og behovsbeskrivelse.

·         Fremdriftsplan.

·         Forankring i egen organisasjon.

·         Planer om hvilke samarbeidspartnere og/eller -typer som skal involveres.

·         Forankring i relevante strategier for Østfold, f.eks. regional planstrategi, internasjonal temastrategi eller øvrige temastrategier.

·         Tydelige koplinger mellomprosjektets tematikk og FNs bærekraftsmål.

Vilkår for støtte

Krav om egenfinansiering er på minimum 50 %, enten i form av kapital, egeninnsats, eller en kombinasjon av begge. Det må vises i kostnadsbudsjettet og aktivitetsplanen hvor eventuell egeninnsats settes inn.

Støtten kan utgjøre maksimalt 50% av forprosjektkostnaden, begrenset oppad til kr. 100 000,- og gjelder EU-program nevnt ovenfor.

Foretak (samt andre organisasjoner med økonomisk aktivitet) vil få utbetalt støtten som bagatellmessig støtte. I dette tilfelle kan foretaket få utbetalt maksimalt 200 000 euro i løpet av en tre-årsperiode.I forkant av en eventuell utbetaling av bagatellmessig støtte må det sendes inn en egenerklæring om hvor mye annen bagatellmessig støtte foretaket har mottatt i de siste tre regnskapsårene.

Behandling av søknaden og utbetaling av tilskudd

Tilsagn på innvilgede søknader sendes prosjekteier sendes ut snarest og senest 4 uker etter søknadsfristens utgang. 75% av tilskuddet utbetales på forskudd så fort prosjekteier har sendt inn anmodning om utbetaling. Resterende 25% av tilskuddet utbetales etter prosjektets slutt.

Rapportering

Benytt skjema i regionalforvaltning for sluttrapportering. Rapporteringsfrist vil stå i tildelingsbrevet. Rapporten må inneholde:

·                     Merverdien som ble oppnådd ved å samarbeide. Evt. hva som kunne blitt gjort bedre.

·                     Beskrivelse av gjennomført tiltak og resultatoppnåelse mot valgte bærekraftsmål.

·                     Regnskapsrapport med timelister pr dag/pr oppgave ifølge aktivitetsplanen.

Kontakt

Initier kontakt med epost til espenho@ofk.no

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen