(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond

Hovedformålet med bruken av fondsmidlene er å fremme etablering av ny næringsvirksomhet og videreutvikling av eksisterende næringsliv. Fondet skal fortrinnsvis anvendes til næringsformål, men kan også nyttes til kommunalt nærings- og tiltaksarbeid samt kunnskapsrettet og fysisk infrastruktur. 

Prioriterte satstingsområder
Bruken av fondet skal gjenspeile de mål og strategier som trekkes opp i kommunens næringspolitikk og særlig slik dette fremkommer i ‘‘Strategisk næringsplan: nærings strategier for Vardø kommune 2018-2023’’. Midlene skal brukes i henhold til nasjonale retningslinjer og føringer i fylkeskommunens regionale utviklingsprogram. For å nå næringsplanenes ambisiøse hovedmål om 50 nye arbeidsplasser innen 2023 skal særlig to næringer være satsingsområder.

Fiskeri og reiseliv er valgt som de viktigste satsingsområdene i næringsplanen, og skal ha prioritet ved utdeling av midler fra næringsfondet. Arbeid med å tiltrekke seg etableringer fra bedrifter utenfra) er et tredje satsingsområde.

 • Kulturliv
  Næringsfondets midler skal også bidra til å skape trivsel og gode levevilkår i Vardø kommune gjennom stimulering av kultur- og festivallivet. Slik stimulering kan skje ved å gi støtte til kultur- og festivaltiltak og prosjekter som bidrar til engasjement, forankring, nyskapning og kreativitet. Formålet med dette er å profilere kommunen og dens aktiviteter utover kommunens grenser. Næringsfondet skal ha en utløsende effekt på tiltak som gis støtte. Søkere kan være lag/foreninger, institusjoner (offentlige/private), stiftelser og enkeltpersoner som bor i Vardø kommune. Tilskudd som utdeles fra næringsfondet og til kultur- og festival tiltak kan kun gis til enkelttiltak og til prosjekt/forprosjekt og kan ikke brukes til ordinær drift.

Målgrupper
Frivillige organisasjoner kan søke om støtte til prosjekter knyttet til stedsutvikling. Små bedrifter og mellom store bedrifter kan søke om bedriftsstøtte fra det kommunale næringsfondet. Bedriftsstøtten kan gå til formål som blant annet: ?

 • Etablererstipend  
 • Produktutvikling  
 • Markedsføring  
 • Invertering it utstyr og maskiner

Små bedrifter har mindre enn 50 ansatte og enten

 • En årlig omsetning på mindre enn 10 mill. Euro eller
 • En balanse på mindre enn 10 mill. Euro

Mellomstore bedrifter har mindre enn 250 ansatte og enten

 • En omsetning på mindre enn 50 mill. Euro eller
 • En balanse på mindre enn 43 mill. Euro

 • Særskilte målgrupper 
  Prosjekter som bidrar til å bedre sysselsettingsmuligheter for kvinner og ungdom skal prioriteres. Ungdom er i denne sammenheng definert opp til 30 år. Det skal primært gis tilskudd der tiltaket er hovedinntektskilden til søkeren.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen