(Du er ikke pålogget) 
 

Heim kommune - Kommunalt næringsfond

Næringsfondets retningslinjer og formål går fram av vedtektene:

Sentrale kriterier for næringsfond

1. Det forutsettes at kommunene prioriterer mobiliserende tiltak i forhold til entreprenørskap og nyetableringer men at det også fokuseres på tiltak for vekst i eksisterende næringsliv samt et aktivt samarbeid med næringshagene og Innovasjon Norge.

2. I den grad det gis støtte til enkeltprosjekt skal nyskapende prosjekt med framtidig vekstpotensial prioriteres.

3. Det forutsettes videre at kommunene behandler alle saker som kun har et lokalt marked, mens Innovasjon Norge behandler alle saker for potensielle vekstetablerere og for bedrifter med regionalt/nasjonalt/internasjonalt marked.

4. Utviklingsprosjekt med kostnadsramme under kr 150 000,- bør behandles på lokalt nivå.

5. Midlene skal ikke brukes til å finansiere investeringer i/eller ordinær drift og vedlikehold av statlig, fylkeskommunal eller kommunal velferdsproduksjon og offentlig forvaltnings- eller forretningsvirksomhet.

6. Det forutsettes at prosjektet skjer innenfor relevante planer og strategier.

7. Ref Bagatellmessig støtte


Kommunale retningslinjer

1. Vedtatte strategier i kommunal næringsplan og sentrale føringer, skal ligge til grunn for bruk av midlene.

2. Næringsfondet kan benyttes både til bedriftsrettede tiltak/aktiviteter og til generelle tilretteleggende tiltak i regi av kommunen eller andre typer organisasjoner.

3. Det kan ikke gis støtte til ordinær drift (herunder lagerbeholdning) eller aksjekapital.

4. Bedriftsrettet støtte skal ikke være av et slikt omfang at det kan oppfattes som urettmessig konkurransevridende.

5. Prosjekter med totalbudsjett over kr 300 000,- faller utenfor søknadsreglementet.

6. Støtte fra næringsfond pluss evt. annen offentlig støtte på samme tiltak, skal ikke utgjøre mer enn halvparten av kostnadene (50 %).

7. I forbindelse med etablereropplæring, til kvinner og ungdom kan tilskuddsandel inntil 75 % vurderes.

8. Støtte skal fortrinnsvis gis som tilskudd, men kan gis som lån med samme rente som kommunen benytter og nedbetalingstid fastsatt i det enkelte tilfellet.

9. Næringsfondet kan ikke settes som garantist for lån til næringsvirksomhet (jf. kommuneloven §51).

10. Næringsfondet skal ikke brukes til aksjetegning.

 

Ansvarsfordeling

 1. Rådmannen behandler søknader om tilskudd fra næringsfondet på inntil 20 000 kr i h.h.t. kommunens økonomireglement og delegasjonsvedtak.
 2. Fondsstyret i Hemne kommune behandler søknader som forutsetter høyere tilskudd enn 20 000 kr.
 3. Rådmannen saksbehandler alle søknader om tilskudd fra næringsfondet, jf. kommunestyresak.

 

Krav til søknader

Søknader sendes elektronisk eller på papir med følgende vedlegg i den grad de forefinnes:

 1. Forretningsplan/beskrivelse av prosjekt
 2. Kostnadsoversikt søkergrunnlag
 3. Finansieringsplan kostnader
 4. Likviditetsbudsjett
 5. Driftsbudsjett 3 første driftsår
 6. Regnskap siste driftsår
 7. Dokumentasjon av etablererkunnskap

 

Søknadsfrister og behandling

 1. Søknader som tilfredsstiller kravene behandles fortløpende mens det er midler på fondet, hvoretter de må legges på vent til ny påfylling.
 2. Forvaltningsloven legges til grunn for saksbehandling herunder klageadgang.
 3. Det kan stilles krav til etablererkunnskap.
 4. Tilsagnsfristen settes til vedtaksår samt påfølgende hele år, men kan forlenges.

 

Oppfølging og utbetaling av tilskudd

 1. Bedrifter som har mottatt tilskudd må sende inn regnskapsskjema for kostnadene dokumentert med kopi av kvitteringer eller attestasjon fra regnskapsfører.
 2. Når tilskudd gis i prosent av kostnader, kan det til enhver tid utbetales tilsvarende prosent av dokumenterte utgifter (i samsvar med søknad) fram til maksimalt 75 % av tilskuddet.
 3. Tilskuddsutbetaling over 75 % av bevilgning krever sluttrapport og regnskap og utbetaling foretas i hht. dokumentert grunnlag.
 4. Dersom tilskuddsmottaker anvender mottatte midler i strid med forutsetningene i tildelingen eller gir vesentlig feil opplysninger i søknaden eller om bruken, kan midlene bli krevd tilbakebetalt.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen