(Du er ikke pålogget) 
 

Skaparkraft - Grøne industrielle løft

Opprett ny søknad på støtteordning

Formål:

Ordninga rettar seg mot prosjekt med potensiale for utvikling av sirkulære verdikjeder og industrielle symbiosar som styrkar Møre og Romsdal sin globale konkurransekraft.

Ei sirkulær verdikjede er ein bedriftsmodell eller produksjonsprosess som er designa for å redusere avfall og negative miljøpåverknadar ved gjenbruk av materialar og ressursar så lenge som mogleg. Målet med sirkulær verdikjede er å skape ein meir berekraftig økonomi ved å forlenge produktets levetid og redusere behovet for nye ressursar.

Industriell symbiose er ein strategi for å oppnå sirkulær økonomi gjennom at bedrifter/verksemder innanfor eit geografisk avgrensa område samarbeider om bruk av ressursar som eksempelvis materialar, energi, vann og/eller bi-produkt.

Kva kan du søke tilskot til

Ein kan søke på forprosjekt eller forstudie som kan legge til rette for framtidige større prosjektsøknader med nasjonale og /eller internasjonale midlar.

Det  gis støtte til ein prosjektperiode på maksimalt eitt år.

Vurderingskriterium:

 • Bakgrunn og mål med prosjektet
 • Prosjektorganisering, prosjektdeltakarar og gjennomføringsevne
 • Potensiale for berekraftig eksport
 • Aktivitetar som bidrar til å utvikle sirkulære verdikjeder / industrielle symbiosar
 • Korleis prosjektet bidrar til:
  • Reduksjon i klimagassutslepp
  • Forbetra tilstand for naturmangfald og miljø, arealbruk
  • Samarbeid i regionen
 • Korleis prosjektet bidrar til kompetanseheving i regionen  


Kven kan søke

Regionale utviklingsaktørar som til dømes konsortium mellom fleire bedrifter, klynger, innovasjonsselskap (næringshagar og inkubatorar), forskingsaktørar, næringsforeiningar og andre utviklingsaktørar i samarbeid med fleire konkrete bedrifter. 

Konsortium må minimum bestå av tre partnarar, der minimum to av aktørane må vere bedrifter.

Kven kan ikkje søke

Enkeltbedrifter og kommunar

Generelle vilkår

 • Du kan søke om støtte til ekstraordinære utviklingskostnader, ikkje til ordinær drift. 
 • Tilskotet skal ha utløysande effekt. Det vil seie at tilskotet skal bidra til å realisere prosjekt som elles ikkje vil bli gjennomført.
 • Vi støttar ikkje aktivitetar som alt er starta eller gjennomført.
 • Søknaden skal innehalde bakgrunn for prosjektet, mål, målgruppe, forventa resultat og effekt, organisering, aktivitetar, kostnadsoverslag og finansieringsplan. 
 • Vi kan finansiere inntil 50 prosent av dei totale kostnadane i prosjektet. Eigeninnsats kan vere ein del av finansieringa. Eigeninnsats kan prisast til maksimalt 1 100 kroner per time.
 • Søkar må opplyse om ein har mottatt anna offentleg støtte dei  siste tre åra. Søknaden vert vurdert etter statstøtteregelverket i tråd med  gruppeunntaksfordningen (GBER)  artikkel 25 (d). 
 • Søknad og saksbehandling er offentleg
 • Ved prosjektets avslutning skal det leverast prosjektregnskap og ein kort rapport som viser oppnådde resultat

Korleis søker du?
Søk via 
Regionalforvaltning.no.  

Støtteordninga heiter "Skaparkraft – Grøne industrielle løft” 

Søknadsfrist
08. april og 14. oktober 2024 

Prosjekt med høgast skår sett i høve vurderingskriteria, vert lagt fram for politisk handsaming i Kompetanse- og næringsutvalet.

Økonomisk prosjektramme
1 mill. kroner pr forprosjekt.

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen