(Du er ikke pålogget) 
 

Skaparkraft - Grøne industrielle løft

Skaparkraft – Grøne industrielle løft

Formål: Kva samfunnsutfordring skal ordninga bidra til å løyse? Kva mål i fylkesplanen skal ordninga bidra til å nå?

Det grøne skiftet etterspør nye løysingar og nye næringar.

Ordninga rettar seg mot prosjekt der bedriftene utviklar og tar i bruk grøne, berekraftige løysningar som kan kommersialiserast globalt og som bidreg til å nå regionale og nasjonale berekraftsmål.


Prosjekta skal bidra til å skape løysingar for utvikling av sirkulære verdikjeder og industrielle symbiosar.


Målgruppe: Kven kan søkje?

Bedriftskonsortium, næringsklynger, bedriftsnettverk, innovasjonsselskap, næringspolitiske foreiningar, forskingsmiljø, UoH-sektoren

Vilkår: Kva kan det søkjast om støtte til?

Forprosjekt eller forstudie som legg til rette for framtidige større prosjekt som utløyser nasjonale/internasjonale midlar.


Avgrensing: Kva kan det ikkje søkast om støtte til?

Prosjekt i regi av enkeltbedrifter

Maks tilskotsprosent og/eller tilskotsbeløp per prosjekt

50 % av dei totale kostnadane i prosjektet

Evalueringskriteria: Kva vert lagt vekt på ved vurdering av søknaden?

Relevans i høve til måla for Skaparkraft

Gjennomføringsevne

Grad av nyskaping

Samarbeid

 

Økonomisk ramme sett av til ordninga i 2023

Blir vedtatt i styringsgruppa

Finansieringskjelde

Ramme 60, Skaparkraft

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen