(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunale Næringsfond Midtre Gauldal kommune

Opprett ny søknad på støtteordning

Midtre Gauldal kommune har fra 1. januar 2024 kun kraftfondet som behandles under kommunale næringsfond. Om kommunestyret i løpet av utlysningsperioden tilfører ordinært næringsfond ny kapital (friske midler) så vil samordning av søknader bli ivaretatt. Dvs. at søkere bare trenger å sende inn én søknad for å søke på begge næringsfondene. Samordningen av de forskjellige støtteordningene skjer internt i kommunen.

Støttekriterier

Små og mellomstore bedrifter kan søke om bedriftsstøtte fra de kommunale næringsfondene. (Frivillige) Organisasjoner kan søke om støtte til prosjekter knyttet til stedsutvikling og tilrettelegging for næringslivet. Tiltaket må ha kommunal effekt og bør ha en langsiktig virkning. Søknadene vurderes særskilt.

Bedriftsstøtten kan gå til formål som blant annet (ikke uttømmende):
 • produktutvikling og forprosjekt
 • markedsføring
 • investering i varig utstyr og maskiner (ikke lett omsettelige)
 • opplæring

Støtten er et distrikts- og regionalpolitisk virkemiddel og må være utløsende for at prosjektet/tiltaket skal kunne gjennomføres i det hele tatt, gjennomføres i et større omfang eller gjennomføres på et tidligere tidspunkt. Dvs. at tiltaket ikke skal være påbegynt når søknaden om støtte sendes til kommunen.
Støtten skal ikke ha konkurransevridende virkning. Søkeren er pliktig til å oppgi informasjon om eventuelle konkurrenter han har kjennskap til.

Tilsagnet (som blir innvilget) reguleres i henhold til diverse kriterier og innebærer normalt en egenandel for søker. Tilsagnets beregnede støtte vil ikke bli utbetalt før prosjektet er avsluttet og attestert regnskap eller annen godkjent dokumentasjon er sendt inn.  Dette innebærer at det må leveres en sluttrapport innen oppgitt frist.  En anbefaling er derfor å starte innsamling av dokumentasjon fra første aktivitet i prosjektet tar til, selv om søkeren ikke har fått behandlet eller godkjent sin søknad om støtte.


Målgruppe

Små og mellomstore bedrifter (bedriftsstøtte) og frivillige organisasjoner (stedsutvikling/næringsutvikling).

Små bedrifter har mindre enn 50 ansatte og enten

 • en årlig omsetning på mindre enn 10 mill. euro eller
 • en balanse på mindre enn 10 mill. euro

Mellomstore bedrifter har mindre enn 250 ansatte og enten

 • en omsetning på mindre enn 50 mill. euro eller
 • en balanse på mindre enn 43 mill. euro

Beløpsgrense

En bedrift kan få inntil 200 000 euro over en treårsperiode (bagatellmessig støtte). Midlene kan ikke benyttes til å styrke bedriftens egenkapital direkte. Bedrifter i kommuner utenfor det distriktspolitiske virkeområdet (se lenke i feltet Regelverk) kan ikke søke om midler til å investere i utstyr og maskiner.
Tiltak av (frivillige) organisasjoner kan ikke motta støtte i en lengre periode en 5 år.

For mer informasjon følg lenken til kommunen sine hjemmesider: https://www.mgk.no/alle-tjenester/kommunalt-naeringsfond 

Nytt fra 1. januar 2017

Det gis ikke lenger støtte regulert under RDA-midler, dvs. støtte som tidligere ble vurdert etter kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift. Søknader på støtte til tiltak som går ut over kommunegrensene og samtidig er over kr. 150.000,- behandles gjennom søknad til fylkesnivået (eks. Trøndelag fylkeskommune, se disse på regionalforvaltning.no) eller til Innovasjon Norge (se disse på Innovasjon Norge sine hjemmesider).

Nytt fra 1. januar 2020 (gjelder også for 2024)

Det er begrenset tilgang på midler i kommunens næringsfond. En anbefaling for søknader med forespørsel om støtte over kr. 150 000,- bør i stedet rettes til Trøndelag fylkeskommunes støtteordninger (via https://www.trondelagfylke.no/) eller Trøndelag Sør-Interkommunalt politisk råd sin støtteordning for aktiviteter som omfatter alle seks (6) kommunene (søkes via https://www.regiontrondelagsor.com/)

Her er en oppsummering av vedtektene for Kraftfondet i Midtre Gauldal kommune i sju (7) punkter:

 1. Hjemmel, kapital og avkastning: Midtre Gauldal kommune mottar årlige konsesjonsavgifter som tilføres fondet. Alle avgifter, renter og annen avkastning skal tas til inntekt for kraftfondet.
 2. Formål: Kraftfondet skal fremme positiv samfunnsutvikling, bistå nyetableringer og utvikling av eksisterende virksomheter, og styrke kommunens utviklingsevne og attraksjonskraft.
 3. Avgrensninger: Fondet skal fortrinnsvis anvendes til næringsformål. Det kan også benyttes til kommunale investeringer i varige driftsmidler. Fondsmidlene kan ikke nyttes til å dekke løpende drift av kommunen.
 4. Støtteformer: Støtte kan gis i form av lån og tilskudd. Midlene bør ikke nyttes til aksjetegning i private bedrifter.
 5. Forholdet til internasjonale forpliktelser på statsstøtteområdet: Bruken av fondet må være i samsvar med de internasjonale regelverk Norge har sluttet seg til på statsstøtteområdet.
 6. Forvaltning: Søknader kan fremmes gjennom hele året. Formannskapet er kommunens økonomiutvalg og står for forvaltning av fondet.
 7. Årsmelding og rapporteringsplikt: Det skal legges fram en melding og regnskap om fondets virksomhet for kommunestyret hvert år.

Vær oppmerksom på at dette er en forenklet oppsummering, og det anbefales å lese hele dokumentet for full forståelse av vedtektene.

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen