(Du er ikke pålogget) 
 

Utkantbutikker Nordland

Opprett ny søknad på støtteordning

Formål

Bidra til å sikre en rimelig god vare- og drivstofforsyning i utkantstrøk, samt opprettholde grunnleggende servicefunksjoner, for på denne måten bidra til å bevare bosettingen i spredt bebodde strøk.

Hvem kan søke

Dagligvarebutikker i små bygdesamfunn i Nordland hvor det er lang avstand til nærmeste dagligvare- og/eller drivstoffutsalg. Dette vil gjelde øysamfunn, vegløse strøk eller der det minimum er 10 km langs landevei til nærmeste alternativ.

Hva kan støttes

  • Tilskudd til driften.
  • Investeringer i inventar/utstyr, vedlikehold, ombygging osv.
  • Investeringer i drivstoffanlegg.
  • Utviklingstiltak/utredningsprosjekt

Vilkår

Tilskudd til driften:

Driftsstøtte omfatter butikker i bygdesamfunn med inntil 200 innbyggere, og som vanskelig kan drives på vanlig forretningsmessig basis. Øysamfunn og veiløse strøk prioriteres. Inntil kr 80 000,- per år. Øvre omsetningsgrense er 4,5 millioner kroner per år. Omsetning av kraftfòr, gjødning og såvarer samt omsetning av bensin/oljeprodukter, medregnes imidlertid ikke i dette beløpet.

Butikken må videre:

  • Være dimensjonert i overensstemmelse med lokalmarkedets behov.
  • I vesentlig grad dekke sitt nærmarked med dagligvarer.
  • Drives på helårsbasis og ha tilfredsstillende åpningstider.
  • Føre et sortiment som en forbruker trenger i sin daglige husholdning.

Tilskudd til driften gis ikke til butikker som legger ned i søknadsåret eller påregnes nedlagt på kort sikt.

Investeringstilskudd:

Investeringstilskudd omfatter butikker i bygdesamfunn med inntil 300 innbyggere, og hvor årsomsetningen ikke overstiger 6,5 millioner kroner. Omsetning av kraftfòr, gjødning og såvarer samt omsetning av bensin/oljeprodukter, medregnes imidlertid ikke i dette beløpet.

Investeringstilskudd kan gis med inntil 50%, og med inntil 75% for tiltak som bidrar til å øke tilgjengeligheten for personer med nedsatt funksjonsevne. Tilskudd kan gis til inventar/utstyr, vedlikehold, ombygging, lagerlokale ifm. dagligvaredrift, utenomhusarbeider - herunder opparbeidelse av parkeringsplass, samt tiltak som bidrar til å øke tilgjengeligheten for personer med nedsatt funksjonsevne. Det kan også gis tilskudd til investering i nye opplysnings- og mobiliseringstiltak innen matsvinn og avfallsreduksjon som ikke anses som en del av den ordinære butikkdriften, eller er et kommunalt ansvar. Relevant utstyr kan herunder støttes. 

Minste investeringsbeløp for å kunne søke investeringstilskudd er normalt kr 20 000,-. Det gis ikke tilskudd til kjøp av eksisterende butikklokale med tilhørende inventar og utstyr. Investeringer som er av vesentlig betydning for kvaliteten på servicetilbudet prioriteres ved søknadsbehandlingen.

Investeringstilskudd til drivstoffanlegg:

Tilskudd kan gis til investering i drivstoffanlegg som drives i kombinasjon med dagligvareutsalg. Tilskudd kan gis med inntil 50%. Oppgradering/utskiftning av eksisterende drivstoffanlegg prioriteres. Maks tilskudd er kr. 200 000,- per prosjekt. 

Tilskudd til utviklingstiltak/utredningsprosjekt:

Det kan gis tilskudd til kompetansehevings- og samarbeidsprosjekter som bedrer vilkårene for flere utkantbutikker, eller flere lokalsamfunn gjennom bruk av utkantbutikkene som opplysnings- og informasjonspunkt. Søkere kan være offentlige etater og frivillige organisasjoner. Grad av nyskaping, verdiskaping og langsiktig effekt vektlegges.

Krav til søknad

Søknad fremmes på et særskilt skjema via www.regionalforvaltning.no.

Næringsoppgave for siste to år vedlegges søknaden.

For søknader om investeringstilskudd over kr. 50 000,- legges det ved tilbud fra leverandør. For søknader om investeringer i drivstoffanlegg legges det ved avtale/tilbud fra drivstoffleverandør.

Søknadsfrist

15. august 2024.

Annen finansiering

Det er mulighet for å søke Merkur-programmet om ulike tilskudd til utkantbutikker. Programmet tilbyr også opplæring og rådgivning. Se nettsiden til Merkur-programmet for mer informasjon. 

For informasjon om Enovas tilskudd til hurtigladere, kontakt Enova.

Kontaktpersoner:

Britt Kjensli, Telefon: 416 10 171. E-post: brikje@nfk.no

Jørgen Andre Eliassen (support Regionalforvaltning.no), Telefon: 756 50 399, E-post: jorgel@nfk.no.

 

For mer info, se www.nfk.no

 

 

 

 

 

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen