(Du er ikke pålogget) 
 

Steinkjer Kommunalt Næringsfond

Kommunalt Næringsfond i Steinkjer

Som etablerer i Steinkjer kan du søke kommunen via Næringsselskapet om økonomisk støtte fra kommunalt Næringsfond.

Kontakt Gunn Tangstad i Steinkjer Næringsselskap, hvis du ønsker hjelp med å starte din egen bedrift og booke et møte. Hun setter opp avtaler med en av rådgiverne i Steinkjer Næringsselskap for kartlegging av dine ønsker og behov. Alle våre møter er taushetsbelagt.
Har du allerede en veileder i Steinkjer Næringsselskap, får du informasjon og veiledning via denne veilederen

 

Vedtekter for Steinkjer kommunes næringsfond gyldig fra 01.05.2024

 
1 Formål
Næringsfondet er et virkemiddel for å fremme næringsutvikling, sysselsetting og bosetting i Steinkjer
kommune. Hovedmålsettingen er å skape flere arbeidsplasser og/eller ta vare på de arbeidsplassene 
en har. Alle tiltak som får støtte, bør gi grunnlag for økonomisk vekst og en bærekraftig utvikling.
Tiltak som bidrar til grønn omstilling av næringslivet skal prioriteres og kompetanseheving skal også 
vektlegges.
Næringsfondet skal nyttes til å fremme næringsutvikling i hele kommunen. Midlene kan også nyttes 
til interkommunale prosjekter dersom dette vil gi positiv effekt for næringsutviklingen i Steinkjer 
kommune. I søknadsbehandlingen skal konkurransevridende effekter vurderes. Støtte fra 
næringsfondet skal ikke føre til at eksisterende arbeidsplasser i eksisterende virksomhet innen 
samme bransje settes i fare.

Næringsfondet skal anvendes til nyskapende næringsutviklingstiltak i Steinkjer kommune. 
Støtte kan bare gis til søkere med adresse i kommunen.
Mål og prioriteringer i Kommuneplanens samfunnsdel og tilhørende temaplaner skal 
vektlegges, men andre tiltak utelukkes ikke fra å få støtte.
Bedriftsutvikling kan omfatte innovasjon og nyskaping i både nye og etablerte bedrifter 
Grunnlagsinvesteringer knyttet til næringsutvikling, samarbeidsprosjekter, tiltaksprosjekter 
for næringsutvikling og tiltak knyttet til akkvisisjon kan støttes
Landbruk likestilles med annet næringsliv 
Det kan ikke gis støtte til gjeldssanering, rent driftstilskudd til bedrifter eller ordinære 
kommunale oppgaver. Videre kan det ikke gis støtte til virksomhet som mottar betydelig 
overføring over offentlige budsjetter, med unntak av vernede bedrifter. 
Dersom det foreligger fylkeskommunale, regionale eller statlige finansierings- og /eller 
støtteordninger som kan nyttes til tiltaket, er det en forutsetning at disse er fullt utnyttet før 
søknad sendes det kommunale næringsfondet.

2 Støtteformer
Støtte gis som tilskudd. Det er ikke anledning til å benytte fondets midler til å tegne aksjer eller 
andeler i privat næringsvirksomhet. Det gis ikke lån, garantier eller lignende fra næringsfondet.

3 Kapital i næringsfondet
Kapitaltilgangen til næringsfondet er:
• Årlige konsesjonsavgifter utbetalt til kommunen
• Overføringer fra Steinkjer kommunes øvrige fond eller ordinære budsjett
• Statlige og fylkeskommunale tilskudd til kommunale- og regionale næringsfond

4 Forvaltning - klage på vedtak
Kommunestyret delegerer følgende fullmakter når det gjelder vedtak om tilskudd fra fondet:
• Formannskapet når det gjelder enkeltstående tilskudd på kr 500 000 eller høyere
• Hovedutvalg for plan, næring og miljø når det gjelder enkeltstående tilskudd i intervallet kr 
100 000 – kr 500 000
• Kommunedirektøren når det gjelder tilskudd inntil kr 100 000.
Tilskudd under kr 100 000 gjøres i nært samarbeid med Steinkjer næringsselskap, og 
kommunedirektør skal legges fram halvårlige rapporter for hovedutvalg for plan, næring og miljø 
når det gjelder bruk av næringsfondet.
Vedtak om støtte er å betrakte som enkeltvedtak etter forvaltningsloven, og ved klager på tildeling 
fremmes disse til overordnende organ.

5 Beløpsgrenser
Hovedregel er at prosjekter støttes med inntil 50 % av prosjektets budsjetterte kostnader. Egen tid 
kan benyttes som egeninnsats. Ved støtte til tiltaksprosjekter (samarbeidsprosjekt med minst tre 
bedrifter) og grunnlagsinvesteringer kan tilskudds-prosenten være inntil 75%.

6 Standardvilkår ved tilsagn
• Prosjektet må gjennomføres i samsvar med de planer som er lagt fram i søknaden.
• Tilsagnet er gyldig i to år etter tilsagnsdato. Utbetalingsanmodning må være innsendt innen 
fristens utløp.
• Tilsagnet faller bort og blir uten nærmere forvarsel tilbakeført fondet med gjenstående 
beløp to år etter tilsagnsdato. I spesielle tilfeller kan fristen forlenges inntil 1 år etter søknad 
med begrunnelse fra tilskuddsmottaker innen opprinnelig frist.
• Det skal føres spesifisert prosjektregnskap. Regnskapet skal settes opp slik at det kan 
sammenlignes med kostnadsoverslaget som ligger til grunn for tilsagnet. Dersom prosjektet 
ikke blir gjennomført i forutsatt omfang eller til oppgitt kostnad, vil tilskuddet kunne bli 
forholdsmessig redusert ved utbetaling.
• Tilskudd skal normalt utbetales når hele tiltaket er gjennomført i tråd med godkjent søknad, 
og alle utgifter er dokumentert.
• Bedrifter som får tilskudd fra næringsfondet, plikter å oppgi dette ved søknad om annen 
offentlig støtte.
• Tilskudd fra næringsfondet er å anse som bagatellmessig støtte, og mottaker plikter å 
kontrollere at man er innenfor maksimal grense for slik støtte.

7 Retningslinjer for søknader
Kommunedirektøren i tett samarbeid med Steinkjer næringsselskap utarbeider administrative
retningslinjer for søknader til fondet

8 Endring av vedtekter
Endringer av vedtektene vedtas av kommunestyret.

9 Ikrafttredelse
Vedtektene er vedtatt av Steinkjer kommunestyre i møtet 17.04.2024, og erstatter tidligere 
vedtekter av 26.03.2012.   De nye vedtektene trer i kraft 01.05.2024

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen