(Du er ikke pålogget) 
 

Nærøysund kommune - samfunnsutviklingsfond 2024

Opprett ny søknad på støtteordning

Formål

Kommuneplanens samfunnsdels satsningsområde «Gode liv i Nærøysund» med tilhørende mål og strategier er førende for tildeling fra samfunnsutviklingsfondet. Særlig skal fondet være med på å stimulere til et samskapende lokalsamfunn, og forsterke aktivitet og initiativ som ligger hos befolkningen og frivilligheten. Formålet med Samfunnsutviklingsfondet er: - å bygge opp under samfunnsutvikling, - øke bo- og blilyst og bidra til å styrke nettverk i tråd med +1000-visjonen, - samhandling og felleskap i Nærøysund kommune. Tiltak av overordnet regional betydning lokalisert i kommunens umiddelbare nærhet, og som faller inn under fondets formål kan også kvalifisere for støtte. Målet for fondet er å bidra til å skape en kommune med urbane kvaliteter og aktive lokalsamfunn der tilbud og aktiverer utvikles sammen med innbyggerne gjennom samskaping for å sikre et tilgjengelig og variert tilbud i kommunen.

Målgruppe

Samfunnsutviklingsfondet er åpent for søknader fra alle aktørgrupper slik som:

 • enkeltaktører,
 • lag og foreninger,
 • næringsaktører.

Prosjekter som fremmer samarbeid mellom innbyggere, næringsliv og frivillighet og som har en varighet ut over prosjektperioden vil bli prioritert. Dette kan eksempelvis være etablering av lokale møteplasser eller prosjekter som fremmer trygge og inkluderende bomiljø. Utfallet av prosjektene bør har en varighet effekt i samfunnet ut over prosjektperioden.

Avgrensning

 Fondet har avgrensninger for å motta støtte:

 • Samfunnsutviklingsfondet har ikke til intensjon å støtte det som ellers vil falle inn under daglig drift for aktørene som søker støtte eller kommunens egne drifts- og investeringsrammer.
 • Enkeltaktiviterer, som arrangement og tiltak med en midlertidig varighet støttes ikke av fondet.
 • Prosjekter eller tiltak som har blitt tildelt eller søker om kulturmidler er ikke berettiget støtte.
 • Midler fra samfunnsutviklingsfondet skal ikke gå til næringsaktivitet, ordinære aktiviteter for medlemsorganisasjoner eller enkeltpersoner.
 • Støtte kan ikke benyttes som garanti for lån (jf. kommunelovens § 51) eller gjeldssanering. Midler fra samfunnsutviklingsfondet tildeles ikke foretak som søker tilskudd som er i strid med nasjonale eller internasjonale lover og regler, eller slik at det bidrar til konkurransevridning i disfavør til annen næringsvirksomhet i kommunen, jf. EØS-avtalens regler om offentlig støtte.

Støtteformer og vilkår for støtte

Samfunnsutviklingsfondet kan tildele midler i form av direkte støtte. Tildelingen skal dekke kostnader eller investeringer i tilknytning til prosjektet som det søkes støtte for. Prosjekter som oppfyller kriteriene kan støttes med 80 prosent av totale kostnader, inntil 150 000 kroner. Det ytes som et engangstilskudd. Større prosjekter og initiativer med støtte over 150 000 kroner kan vurderes i særlige tilfeller.

 

Krav til søknad og vilkår for utbetaling

Søknader behandles fortløpende og må inneholde følgende opplysninger:

 • fullstendig informasjon om søkeren og medsøkere: Navn, rolle/tittel, kontaktinformasjon, kontonummer, evt. organisasjonsnummer,
 • tittel på prosjektet,
 • prosjektets formål
 • en beskrivelse av utfordringen prosjektet skal løse,
 • prosjektbeskrivelse – hvordan man skal løse utfordringen som beskrevet ovenfor,
 • milepæler,
 • målgruppe,
 • hvordan prosjektet er koordinert med andre relevante aktører, prosjekter og planer, som f.eks. samfunnsplanen,
 • hvordan prosjektets effekter/resultater skal evalueres,
 • hvordan prosjektet bidrar til å løse fellesskapets utfordringer i forhold til FNs bærekraftsmål,
 • budsjett,
 • finansiering: Søknadsbeløp, egenkapital og økonomiske bidrag fra andre
 • det skal også utarbeides en sluttrapport for aktivitetene der resultatene vurderes i forhold til målene i prosjektet.

Utbetaling av tilskudd skjer forskuddsvis etter anmodning. Prosjektet må være realisert innen 2 år etter innvilget søknad. Rapportering skal skje 3 måneder etter prosjektavslutning. Tilskudd som er utbetalt, og ikke er benyttet må tilbakebetales. Egeninnsats kan prissettes med inntil 400 kr/time. Anmodning om utbetaling av tilskudd skal skje senest innen ett år fra tilsagnsdato. Det kan søkes administrasjonen om forlengelse på inntil 6 mnd. av denne fristen. 

Forvaltning av fondet

Søknader behandles løpende. Det er Utvalg for folk som er styre for fondet, og som avgjør søknader på over 60 000 kroner. Avdeling strategi og samfunn er forvaltningsansvarlig for fondet på vegne av kommunedirektøren, og har fullmakt til å behandle søknader til og med 60 000 kroner så lenge de oppfyller vedtekter og retningslinjer som vedtatt av kommunestyret. Administrasjonen legger kvartalsvis fram rapport om evt. administrative tildelinger.

Mislighold og tilbakehold av tilskudd

 Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten kan Utvalg for folk avgjøre at støtten skal avkortes, eventuelt at tilskudd skal innløses helt eller delvis.

Klagerett

Vedtaket kan påklages til kommunen. Klagefrissten er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner søker vil anføre for klagen. Dersom søker klager så sent at det kan være uklart om søker har klaget i rett tid, bes søker oppgi når melding om vedtak kom frem.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen