(Du er ikke pålogget) 
 

Høylandet Næringsfond

Opprett ny søknad på støtteordning

 VEDTEKTER FOR  HØYLANDET  NÆRINGSFOND

 

§ 1  Hjemmel og kapital

       Fonet består av midler overført fra Nord-Trøndelag Fylkeskommune gjennom partnerskapsavtale om regionalt utviklingsarbeid mellom Nord-Trøndelag Fylkeskommune og Indre Namdal Regionråd.  Innbetaling kan også skje ved kommunal bevilgning.

 

§ 2  Formål

       Høylandet  Næringsfond har til formål å fremme tiltak som vil gi verdiskaping og livskvalitet i Høylandet kommune, og  til enhver tids gjeldende hovedmålsettinger i regionalt utviklingsprogram  for Nord-Trøndelag fylkeskommune

 

§ 3  Bruken av midlene

       Næringsfondet skal nyttes innenfor følgende strategiske innsatsområder og følgende prinsipper legges til grunn for bruk/tildeling av midlene:

 

  • Fondene skal anvendes i tråd med satsingsområdene i det regionale utviklingsprogrammet og med spesiell vekt på næring.
  • Midler fra fondet kan ikke brukes til ordinære kommunale oppgaver.  Dette hindrer ikke frikjøp av ansatte til å gjennomføre prosjekter i en avgrenset tidsperiode.
  • Prosjekter som gis støtte gjennom Høylandet næringsfond skal ha en kjønnsbalansert representasjon i styringsgrupper, prosjektgrupper etc. og at kjønnsperspektivet skal være med og fulgt opp i prosjektrapporteringen.  Hvis dette skal fravikes skal det spesielt begrunnes og vedtas av styret for Høylandet Næringsfond.
  • Søker sal synliggjøre prosjektets miljøkonsekvenser og dette skal være en del av saksvurderingen.
  • Midlene kan ikke nyttes som garantier for lån til næringsvirksomhet (jfr. kommunelovens § 51).  Det er ikke anledning til å benytte fondets midler til å tegne aksjer eller andeler i privat næringsvirksomhet.  Det er likevel aqnledning til å tegne aksjer i næringsselskap, utleiebygg etc. som kommunen eier sammen med private interesser.

 

§ 4  Støttevilkår  - beløpsgrenser

Følgende grenser gjelder for saker som kan støttes fra fondet:

 

 

Veiledende grensefor kostnads-overslag

 

Maks tilskudd av kostnadsoverslag

 

 

Maks tilskuddsbeløp

 

 

Ordinære tiltak

Tiltak som bedrer kvinners- og ungd. sysselsettings-mulighet

Ordinære tiltak

Tiltak som bedrer kvinners- og ungd. sysselsettings-mulighet

Bedriftsutvikling

Kr80.000

50%

75%

Kr40.000

Kr60 000

Investeringer i bedrifter

 

Kr100.000

 

25 %

 

35%

 

Kr25.000

 

Kr35.000

Tiltaksarbeid

Kr100.000

100%

100%

Kr100.000

Kr100.000

 

Det skal ikke gis støtte til tak som allerede er gjennomført, normalt heller ikke dersom de er påbegynt.

 

 

§ 5 Saksbehandling

Formannskapet er fondsstyre.  Fondsstyret fatter endelig vedtak om anvendelse av midler fra Næringsfondet, innenfor fondet totale beholdning.  Følgende prinsipper legges også til grunn;

 

a)      Alle søknader skal gis individuell behandling

b)      Tilskudd kan innvilges når det foreligger skriftlig søknad vedlagt dokumentasjon for behovet for økonomisk bistand, som kostnadsoverslag, budsjett, finansieringsplan m.v.  og en konkret vurdering som beskriver på hvilken måte et eventuelt tilskudd eller lån har betydning i forhold til en av indikatorene nevnt i § 4.

c)      Tiltak som har direkte som formål å skape nye arbeidsplasser skal gis høyeste prioritet. 

d)      I de saker hvor tilskuddet overstiger kr 10 000,-,  skal tilsagnet være betinget av at søkeren gir tilbakemelding innen ett år, der det blir redegjort for bruken av midlene og hva som er blitt resultatet at tiltaket.

e)      For øvrig gjelder forvaltningslovens bestemmelser for saksbehandlingen

 

Administrasjonssjefen forestår den daglige virksomhet og forbereder de sakene som skal legges frem for fondsstyret og setter i verk de vedtatte vedtak.  Under saksforberedelse rådfører kommunen seg med fylkets næringsavdeling finansieringsbank i den grad det anses nødvendig. 

 

Administrasjonssjefen fullmakt jfr. delegasjonsreglementet Kap. IX § 6 – Næringsstøtte  hvor det heter:  Administrasjonssjefen delegeres myndighet til avgjørelse i fondssaker når samlet støtte til tiltaket ikke overstiger kr 20 000,-, søknaden ikke gjeld aksjetegning eller fondsstyret tidligere har avslått søknad om støtte til samme sak. gjøres gjeldende også for dette fondet.

 

Et mindretall i fondsstyret kan kreve en sak innbragt for kommunestyret til endelig avgjørelse, vedtak vedrørende anvendelse eller ikke anvendelse av fondets midler (mindtretallsanke).  Et slikt krav må fremsettes i møtet hvor vedtaket fattes.

 


§ 6  Klageadgang

Vedtak må anses som enkeltvedtak etter forvaltningslovens § 2.  Etter forvaltningslvoens § 28 andre ledd kan enkeltvedtak truffet av forvaltningsorgan opprettet i medhold av kommunelovens påklages.  Vedtak fattet av administrasjonssjefen eller den han har videredelegert sin myndighet til, kan påklages til styret for næringsfondet (Høylandet formannskap)  Vedtak som er fattet av styret for fondet kan påklages til klagenemnda i Høylandet kommune.

 

Klagefrist er satt til 3 uker etter mottatt vedtak.

 


§ 7  Forvaltning

Fondet er en del av Høylandet kommunes budsjett og forvaltning, og det er underlagt gjeldende bestemmelser med hensyn til forvaltning, disponering og kontroll som følger av kommuneloven og bestemmelser gitt i medhold av denne.  

 

Renter på fondskapital tilføres fondet.

 


§ 8  Utbetaling

Det utbetales tilskudd etter anmodning fra søker når vilkårene for å motta tilskudd er oppfylt. 

 

Inntil 50 % av tilsagnet kan utbetales når prosjektet er påbegynt.  Hvis prosjektets framdrift tilsier det, kan det i særlige tilfeller utbetales ytterligere 25 %.  Resterende utbetales når sluttrapport og attestert regnskap foreligger.

 


§ 9  Rapportering

Det skal innen 1. februar rapporteres til Nord-Trøndelag Fylkeskommune for bruken av midlene foregående år.  Rapporten utarbeides av administrasjonssjefen og fremlegges for styret til orientering.  Årsrapporten skal inneholde regnskap, prosjektoversikt og en vurdering av bruken av fondet i forhold til handlingsplan for Fylkesdelplan for Indre Namdal

 


§ 10  Vedtektsendring

Endringer av disse vedtektene vedtas av kommunestyret selv. 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen