(Du er ikke pålogget) 
 

Omstillingsprogram Værøy kommune

Opprett ny søknad på støtteordning

Retningslinjer for bruk av omstillingsmidlene

 1. Virkemiddelets formål

Hovedmålet med omstillingsarbeidet er å bidra til å sikre og skape 50 arbeidsplasser, et mer robust og variert næringsliv, samtidig øke utviklingsevnen i næringslivet og kommunene.  Omstillingsarbeidet skal fokusere innsatsen innen følgende områder:

 

 • Eksisterende næringsliv
 • Nytt næringsliv
 • Kompetanse
 • Attraktivitet for næringslivet

Omstillingsprogrammet skal stimulere til nyskaping og innovasjon, utvikle møteplasser med fokus på kompetanseutvikling og stimulere til økt samarbeid mellom lokale bedrifter, med kommunene og andre eksterne fagmiljø.

Virkemiddelet er ment å supplere og utløse andre virkemidler, bl.a. i regi av Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og SIVA.

 Tildeling av midler

Det legges til grunn at Røst-, og Værøy kommune har 9 millioner kroner til disposisjon for omstillingsarbeid, jevnt fordelt per år i perioden 2023 – 2026. Omstillingsmidlene skal benyttes til å realisere hovedmålet gjennom å drifte omstillingsprogrammet og iverksette konkrete aktiviteter eller prosjekter innenfor vedtatte rammer i årlig Handlingsplan.

I særskilte tilfeller kan det gjøres avvik fra gitte rammer. Slike avvik skal alltid behandles i styringsgruppen og tydelig avklares med Nordland fylkeskommune og Innovasjon Norge.

Mottakere av omstillingsmidler plikter å overholde de til enhver tid gjeldende retningslinjer for rapportering og dokumentasjon som pålegges av omstillingsprogrammet.

Mottakere av omstillingsmidler plikter å overholde programmets Standard vilkår. lover og regler knyttet til offentlig støtte, herunder bagatellmessig støtte.

2.1 Retningslinjer for tildeling:

Følgende retningslinjer skal følges ved tildeling av midler for aktiviteter eller prosjekter i omstillingsprogrammet:

 1. Aktiviteten eller prosjektet skal bidra til å nå målene gitt i omstillingsplanen og omstillingsprogrammets gjeldende handlingsplan for året.
 2. Tilskudd gis primært til forstudier og forprosjekt med mål om utvikling av forretningsidé, forretningsplan, produkt, produksjonsprosess, marked, kompetanse og samarbeidstiltak. Tilskudd til gjennomføring av hovedprosjekter kan vurderes, men skal primært rettes til andre finansieringsordninger. 
  1. Som hovedregel gis det inntil kr 100.000,- til forstudie.
  2. Som hovedregel gis det inntil kr 300.000,- til forprosjekt.
 3. For bedriftsrettet støtte kreves det egenfinansiering på 50 % av prosjektets/tiltakets totale kostnadsramme. Egenfinansieringen kan være en kombinasjon av egne midler og egeninnsats, men det må være minimum 25% egne midler.
  1. For nyetablerte bedrifter under fem (5) år kan omstillingsprogrammet støtte inntil 75% av totale prosjekts/tiltakskostnaden. Av gjenstående egenandel aksepteres en kombinasjon av egne midler og egeninnsats, men det må være minimum 25% egne midler av gjenstående 25%.
 4. Egeninnsatsen beregnes til maksimalt 350,- per time for enkeltpersonforetak og 700,- per time for selskap. For sistnevnte må alle timer i prosjektet lønnsinnberettes.
 5. Hva som er tilstrekkelig tildeling for utløsende effekt, skal vurderes.
 6. Prosjekter og aktiviteter med stort potensiale for måloppnåelse skal prioriteres.
 7. PLP-metodikken skal, som hovedregel, benyttes som faglig metodikk.
 8. Dersom prosjektet er innenfor virkemiddelets formål og prioriterte områder, kan stiftelser og organisasjoner søke støtte.

 1. Særskilte retningslinjer for tilretteleggende tiltak:
 1. Tiltaket skal være næringsrettet og må bygge opp under næringsutvikling.
 2. Tiltaket må, som hovedregel, komme flere næringsaktører til gode.
 3. Tiltaket må være innenfor programmets prioriterte satsingsområder.

 1. Midlene skal ikke benyttes til:
 1. Ordinære kommunale drifts- og forvaltningsoppgaver.
 2. Ordinære driftsoppgaver hos private virksomheter.
 3. Håndtering av, eller ekstraordinær bistand til kriserammede bedrifter.
 4. Investeringer i aksjer, utlån eller eierskap i kommersielle selskaper.
 5. Lettomsettelig driftsmateriell, eksempelvis frisørstoler, landbruksutstyr m.fl.
 6. Renter og avdrag på lån og refinansiering av gjennomførte prosjekter.
 7. Risikolån, herunder ansvarlige lån, gjeldsbrevlån og pantelån.
 8. Garantier for investeringslån og driftskreditter.
 9. Privatpersoner kan ikke motta tilskudd.

 

Krav til søknad

Ved innsending av søknad er dette krav som må tilfredsstilles/vedlegges:

 • Søknad må sendes via www.regionalforvaltning.no
 • Det skal legges ved en egen prosjektplan i søknaden.
 • Søker må legge ved dokumentasjon på øvrig finansiering, dersom aktuelt.
 • Dokumentasjon på at relevante samarbeidspartnere er med i prosjektet (intensjonsavtaler/samarbeidsavtaler).
 • Oversikt over relevante referanseprosjekt, dersom tilgjengelig.
 • Dokumentasjon på gjennomføringsevne og kompetanse, gjennom f.eks. strategi for organisasjonen og CV for prosjektleder/prosjektansvarlig og øvrige nøkkelpersoner i prosjektet.
 • Forventet timeforbruk og timesatser må oppgis (ved søkers eget arbeid).
 • Søker oppfordres til å ta kontakt med programleder i tilhørende kommune for å diskutere prosjektidé/prosjektskisse i forkant av innlevering av søknad.
 • Omstillingsprogrammet forbeholder seg retten til å diskutere søknaden med andre offentlige virkemiddelaktører der hvor dette er relevant for søknadsbehandlingen.

 

Vurderingskriterier

Søknadene vil vurderes ut fra flere kriterier. Viktige kriterier er:

 1. Prosjektets bidrag til verdiskaping og/eller sysselsetting på Røst eller Værøy.
 2. Prosjektets bidrag til utvidelse av verdikjedene til næringslivet på Røst eller Værøy.
 3. Prosjektkvalitet – for eksempel prosjektets mål, aktiviteter, organisering, framdriftsplaner og gjennomførbarhet.
 4. Grad av nyskaping i prosjektet.
 5. Prosjektets bidrag til å realisere nye muligheter.
 6. Involverte aktørers faglige forutsetninger for å gjennomføre prosjektet.
 7. Tilgjengelige ressurser for å gjennomføre prosjektet.
 8. Fremtidig bruk av prosjektets resultater.
 9. Prosjektets muligheter for videreføring.
 10. Virkemiddelets utløsende effekt.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen