(Du er ikke pålogget) 
 

Senja kommune - Næringsfond 2024

Opprett ny søknad på støtteordning

BAKGRUNN

Senja kommune skal være en utviklingsmotor i nord. Dette innebærer at Senja kommune med sitt mangfoldige næringsliv skal være en robust og livskraftig samfunnsutvikler, som gjennom aktiv tilrettelegging bidrar til vekst, attraktive by- og bygdesamfunn og bærekraftig næringsutvikling.

Næringsfondet kan nyttes til mindre tiltak og prosjekter, med formål om å bidra til kompetanseheving, grønn omstilling, nyetablering, innovasjon og nyskaping i Senja kommune. Bedriftsrettede tiltak med formål å utvikle helårlige arbeidsplasser og bidra til økt verdiskaping, samt næringsrettede tiltak som bidrar til økt bolyst, attraktivitet og rekruttering, prioriteres.

Strategisk næringsplan for Senja kommune 2024 - 2028 legges til grunn for vurdering av søknadene, og prosjektene/tiltakene det søkes om støtte til må være forankret i planen. 

KRITERIER

 • Søknaden skal være forankret i Strategisk næringsplan 2024 - 2028
 • Det kan søkes om inntil 200 000 kr i tilskudd
 • Søker må selv dekke minimum 50 % av kostnadene gjennom egne midler, eksterne midler, egeninnsats eller en kombinasjon av disse.
 • Søker må være registrert i foretaksregisteret/enhetsregisteret, med adresse i Senja kommune. Organisasjonsnummer skal oppgis i søknad.
 • Prosjektet/tiltaket det søkes tilskudd til, må ikke være igangsatt før søknad er levert
 • Tilskudd gis for et år av gangen, uavhengig av prosjektets varighet.
 • Husk at kommunen er underlagt offentlighetsloven. De fleste søknader er derfor offentlig tilgjengelige.

PRIORITERTE INNSATSOMRÅDER:

 • Etablererstøtte (bedrifter etablert i søknadsåret eller foregående år)
 • Rekruttering og kompetanse
 • Innovasjon og entreprenørskap
 • Bærekraft og grønn omstilling
 • Samarbeidsprosjekter som kommer flere næringsaktører og/eller bransjer til gode
 • Næringsrettede utviklingsprosjekter som bidrar til attraktive lokalsamfunn og bolyst

FØLGENDE KAN IKKE STØTTES

 • Innkjøp/leie av kjøretøy
 • Ordinære driftskostnader
 • Tiltak/prosjekter som allerede er igangsatt eller avsluttet
 • Innskudd til aksjekapital og lån, samt gjeldssanering.
 • Lag og foreninger (se tilskuddsportalen.no for andre tilskuddsordninger)
 • Konkurransevridende tiltak
 • Prosjekter og tiltak som søker støtte til investeringer i materielle aktiva, f.eks. fast eiendom, bygninger, anlegg, maskiner og utstyr vil i utgangspunktet ikke prioriteres ved tildeling fra næringsfondet

SØKNADEN SKAL INNEHOLDE:

 • Info om bedriften
 • Kontaktinformasjon
 • Beskrivelse av prosjektet/tiltaket
 • Kostnadsplan, finansieringsplan og søknadsbeløp
 • Informasjon om annen mottatt offentlig, bagatellmessig støtte de siste tre regnskapsår

SØKNADSFRIST
1.april og 1.oktober | UTSATT FRIST FOR 1.TILDELING: 1.MAI 2024!

KOMMUNAL BEHANDLING
Søknader saksbehandles av næringsavdelingen. Kommunedirektøren gir innstilling til formannskapet i Senja kommune, som fatter vedtak i saken. Midlene fordeles to ganger årlig.

KONTAKTINFO
Rikke Steiro
rikke.steiro@senja.kommune.no
924 89 138

 

 


 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen