(Du er ikke pålogget) 
 

Regionalt næringsfond Setesdal 2024

Opprett ny søknad på støtteordning

Regionalt næringsfond for Setesdal 2024

Åseral, Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle

Overordna føringer for fondet:

 • fleire gode gründarar eller auka nyskaping
 • nye arbeidsplassar eller auka sysselsetting
 • fleire vekstkraftige verksemder, auka omsetning, lønsemd, auka verdiskaping
 • auka konkurransekraft, produktivitetsforbedringer
 • fleire innovative næringsmiljø, eller meir innovative næringsmiljø
 • kompetanseutvikling, eller auka tilgong på relevant kompetanse
 • auka samarbeid mellom verksemder, eller med FoU-miljøer
 • omstilling av Sørlandet til lavutslippssamfunnet
 • internasjonalt samarbeid og internasjonalisering
 • likestilling, inkludering og mangfald
 • auka omstillingsevne, eller auka innovasjonsevne 

 

Søknadar vert handsama i lag med Setesdal næringsforum, og i dialog med regionalt virkemiddelapparat. Ein legg til grunn vedtektene til regionalt næringsfond Setesdal. Løyvingar blir ytt i tråd med EØS avtala og reglar om offentleg støtte.

Fondet består av rådets eigne middel og rammebevilgning frå Agder fylkeskommune.

For nærare informasjon kontakt dagleg leiar: Rita Hansen, rita.hansen@setesdal.no

  

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen