(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond - Kvæfjord kommune

Kvæfjord kommune er opptatt av å legge forholdene best mulig til rette for etablering av ny virksomhet eller utvidelse av eksisterende foretak.  Kommunen tilbyr derfor gratis rådgivning og veiledning i slike prosesser, også i forhold til søknad til det kommunale næringsfondet.

Som søker til det kommunale næringsfondet må du ha en forretningsidé, eller planer om å etablere virksomhet eller videreutvikle eksisterende foretak.  Kontaktperson er i utgangspunktet næringsrådgiver Ellen Eliseussen som treffes på rådhuset og kan kontaktes hele uken i normal arbeidstid på mob. 919 14 204 eller e-post ellen.eliseussen@kvafjord.kommune.no

Alle bedrifter som driver næringsrettet virksomhet kan søke om støtte til utvikling av bedriften. Søknadene kan ikke omfatte drift og man kan ikke søke om støtte til allerede gjennomførte tiltak og investeringer. Støtte fra næringsfondet skal ha utløsende effekt i forhold til investeringen og tiltaket.

Grunnet redusert handlingsrom  er samlet årlig tilskuddsramme pr søker satt til kr. 125.000,-

For søker til nydyrking søkes det direkte til postmottak@kvafjord.kommune.no 

Formålet med midlene er å bidra til kompetanseheving, omstilling, nyetablering, innovasjon og nyskaping. Dette kan inkludere tiltak der formålet er å utvikle tilbud og rammebetingelser som kan styrke og videreutvikle næringslivet og det regionale arbeidsmarkedet, samt bidra til at lokalsamfunn  og region blir mer attraktive å bo i og flytte til.

Hvilken støtte kan innvilges?

Midler fra det kommunale næringsfondet deles inn i fem kategorier. For små og mellomstore bedrifter (SMB) gjelder et øvre tak for støtte fra næringsfondet målt i prosent av kostnadsgrunnlaget for prosjektet.

 

1. Investeringsstøtte - inntil 30 %

2. Støtte til konsulentbistand og kunnskapsformidling- inntil 50 %

3. Støtte til opplæring - inntil 40 %

4. Støtte til forskning og utvikling, før konkurransestadiet - inntil 40 %

5. Støtte til industriell forskning og tekniske forstudier- inntil 65 %

6. Bagatellmessig støtte - inntil 100 % *

 

* I følge EØS- reglene kan det i løpet av en treårsperiode (tre skatteår) gis bagatellmessig støtte (bedriftsstøtte)  på opptil 200.000 euro. For veitransportsektoren er den tilsvarende terskelverdien 100.000 euro.

  

Søknadsbehandling 

Kvæfjord kommune opererer ikke med søknadsfrist for næringsfond, men tar søknader til løpende behandling i formannskapet, som har status som kommunalt næringsutvalg. Det må påregnes saksbehandlingstid med om lag en måned.

Krav til søknad

Søknad om støtte fra kommunalt næringsfond må søkes via www.regionalforvaltning.no  Søknaden skal minst inneholde følgende punkter:

  • Søkers navn, virksomhet, organisasjonsnummer, bankkonto, fullstendig adresse.
  • Beskrivelse av tiltaket som det søkes om tilskudd til, inkludert mål for tiltaket og relevans for formålet med tilskuddsordningen.
  • Plan for gjennomføring, herunder aktiviteter, tidsplan, organisering og samarbeidspartnere (kan lastes opp som vedlegg).
  • Forventede resultater.
  • Budsjett for tiltaket med finansieringsplan.
  • Søknadssum.

Søker skal opplyse om foretaket har mottatt offentlig støtte og eventuelt etter hvilke regler og omfang, det inneværende året og de to siste regnskapsårene.

Utbetaling

Utbetalingen foretas mot tilstrekkelig kostnadsdokumentasjon og med forholdsmessig avkortning dersom kostnadene fremkommer lavere enn oppgitt i søknaden. Tilsagnet om tilskudd står ved lag i 1 år regnet fra vedtaksdato.

Formannskapet forutsetter at bedrifter som får tilskudd fra næringsfondet fortsetter sin drift i Kvæfjord kommune. Ved flytting eller avvikling i løpet av 3 år avkortes tilskuddet forholdsmessig.

Tilskudd utbetales etterskuddsvis, kommunen kan likevel foreta delutbetaling(er) etter hvert som tilskuddsmottaker dokumenterer framdrift i gjennomføringen av tiltaket. Det kan også utbetales inntil 15 pst. av tilskuddet ved oppstarten av tiltaket, dersom det anses nødvendig for at prosjektet skal komme i gang. Om begrepet «bagatellmessig støtte» vises det til omtale på Kvæfjord kommunes hjemmesider under menyvalget Næring.

 

 

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen