(Du er ikke pålogget) 
 

Måsøy kommunes fiskerifond

Måsøy Fiskerifond skal bidra til rekruttering i fangstleddet, spesielt rettet mot ungdom mellom 18 til 40 år. Lånet kan benyttes til kjøp av eller ombygging av fiskefartøy, til kjøp av fiskerettigheter, eller til forstudier eller forprosjekter for slike investeringer. Førstegangsetablerere prioriteres. Søknad sendes gjennom www.regionalforvaltning.no

Vedtekter for

FISKERIFONDET

Måsøy kommune

 

Vedtatt av

Måsøy kommunestyre den 14.03.2019


 

§1 FORMÅL

Fiskerifondet skal bidra til rekruttering i fangstleddet, spesielt rettet mot ungdom mellom 18 til 40 år. Fondet skal benyttes til kjøp av fartøy eller fiskerettigheter.

 • Kjøp av helårsdrevne fiskefartøy
 • Kjøp av fiskerettigheter og/eller strukturkvoter
 • Ombygging av helårsdrevne fiskefartøy
 • Forstudier eller forprosjekter

 

§2 BRUK AV FONDET

2.1 Generelt

Fondets midler skal brukes til finansiering av nye og brukte fiskefartøy eller fiskerettigheter. Fondet skal ikke benyttes til kjøp av fiskeredskaper eller øvrig driftsutrustning.  

 

2.2 Investeringsobjekt

Fiskefartøyet må være godkjent som fiskefartøy med godkjent fartøyinstruks, nytt eller nyere fartøy vil bli prioritert.

 

§3 KRAV TIL SØKER

Søker skal dokumentere minimum 10 % tilgjengelig egenkapital.

Førstegangsetablerere prioriteres.

3.1 Tilknytning til Måsøy kommune

Søker skal være bosatt i Måsøy kommune og være skattepliktig til Måsøy kommune eller bekrefte gjennom flytteattest at søker skal flytte til Måsøy. Dersom søker er et selskap skal hovedeier være bosatt i Måsøy og skattepliktig til Måsøy kommune. Eventuelle selskap som søker skal bekrefte at selskapet og selskapets hovedkontor vil bli flyttet til Måsøy.

3.2 Krav til manntallsføring

Søker skal være registrert i fiskermanntallet på blad A eller B. Søker må dokumentere ervervstillatelse og adgang til å delta i fiske.

 

§4 ANSVARLIG LÅN – LÅNEVILKÅR

§4.1 Maksimal lånebeløp

Fondet kan innvilge et ansvarlig lån på inntil 15 % av kostnadsplan, maksimalt kr. 300 000.

Så lenge lånet løper gjelder følgende vilkår; 

Minst 50 % av fartøyets torskefangst skal leveres til fiskemottak i Måsøy kommune i løpet av året. Dersom disse vilkår ikke blir fulgt opp, forfaller lånet i sin helhet. Støttemottaker må selv sende inn dokumentasjon på at fangsten er levert i kommunen.

§4.2 Varighet

Lånet er rente og avdragsfritt i 3 til 5 år fra lånet er utbetalt (jf. §5.1). Etter 3 til 5 år skal lånet betales tilbake innen 3 år med renter.

Rente på lån kan være fast eller flytende. Rentenivået på fast- eller flytende rente skal være tilsvarende gunstiges rente på fartøyfinansiering hos Innovasjon Norge på det tidspunkt gjeldsbrev underskrives. Flytende rent reguleres 2 ganger pr. år.

§4.3 Sikkerhet og bindningstid

Dersom ett av følgende inntreffer skal gjenstående tilskudd/lån omgående betales tilbake til Måsøy Næring og Havn KF:  

 • fartøyet selges
 • fartøyet kondemneres
 • fartøyet forliser
 • støttemottaker og/eller fartøyet flyttes ut av kommunen
 • støttemottaker slutter i fiskeryrket
 • støttemottaker selger kvoten(e)

  Som sikkerhet for lån med bindingstid kreves gjeldsbrev. Ved tilsagn over kr. 50.000,- kreves pant i fartøy eller annen sikkerhet.

   

  §5 TILBAKEBETALING AV LÅN 

  Lån tilbakebetales kvartalsvis som serielån med første forfall tidligst 6 måneder etter avtalt start på nedbetaling.   

   

  §5.1 Løpetid

  1. Lån mellom kr. 20.000,- og kr. 50.000,- gis med løpetid inntil 3 + 3 år
  2. Lån mellom kr. 50.000,- og kr. 300.000,- gis med løpetid inntil 5 + 3 år

   

  §6 FORVALTNING AV FONDET

  Måsøy Næring og Havn KF er forvaltere av fiskerifondet og behandler søknader som er saksforberedt av administrasjonen. Søknader sendes til Måsøy Næring og Havn KF, 9690 Havøysund. Søknaden skal beskrive den planlagte investeringen samt inneholde følgende dokumentasjoner;         

   

 • Bekreftelse på fiskerimanntallsføring
 • Driftskalkyle
 • Kostnads og finansieringsplan
 • Dersom eksisterende virksomhet er søker skal siste avlagte årsregnskap vedlegges

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen