(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond - Averøy

Opprett ny søknad på støtteordning

Kommunalt næringsfond er basert på en tildeling av regionale utviklingsmidler fra Staten via Møre og Romsdal fylkeskommune. Fondet disponeres av kommunens næringsutvalg.

Fra og med 2017 har fylkeskommunen vedtatt nye retningslinjer for bruk av midler fra fondet. Fondet skal brukes til å styrke nyskaping, innovasjon og næringsutvikling i fylket. Støtte fra fondet skal gå til bedrifter, samarbeid mellom bedrifter og nyetablerere. Den som søker støtte må være registrert med organisasjonsnummer i Enhetsregisteret. Unge, kvinner og innvandrere skal prioriteres ved tildeling fra fondet. Tiltak som støttes skal bidra til å skape nye, eller sikre eksisterende arbeidsplasser. Midler fra fondet kan ikke lengre brukes til tilretteleggende tiltak i regi av kommunen eller andre organisasjoner.

Bedriftsrettede tiltak som kan støttes er investering i produksjonsanlegg og utstyr, profilering og merkevarebygging, produktutvikling, kompetansehevingstiltak, markedsundersøkelser, bedriftsutvikling, rådgivning, bedriftsnettverk med mere.

Tiltak kan støttes med inntil 50 % av totale kostnader, begrenset til maksimum kr. 150 000,-. Kommunen kan vurdere en høyere finansieringsandel (inntil 75 %) for nyetablerere.

Prosjekt kan ikke støttes ut over tre år.

Støtte fra næringsfondet er å anse som bagatellmessig støtte.

Støtte fra næringsfondet skal ha en utløsende effekt, Det betyr at midlene skal bidra til at tiltak som ellers ikke ville blitt gjennomført, blir realisert.

Tildeling av midler fra fondet må baseres både på statlige og fylkeskommunale retningslinjer og fylkeskommunale og kommunale planer.  Statlige og fylkeskommunale retningslinjer er tilgjengelig på kommunens hjemmeside, under næring: www.averoy.kommune.no

Fylkesplanen for Møre og Romsdal 2017 - 2020 er et viktig styringsdokument. Den finnes på www.mrfylke.no. Det samme er kommunens strategiske næringsplan (felles med Kristiansund) og kommuneplanen for Averøy som finnes på www.averoy.kommune.no.

Fra og med 2017 er det bestemt at kommunen skal motta og behandle alle søknader i søknadsportalen www.regionalforvaltning.no. Her må hver søker opprette en unik profil som også kan brukes til å søke om midler fra andre offentlige støtteordninger. 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen