(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt utviklingsfond

Opprett ny søknad på støtteordning

Karlsøy kommune er en kommune med et betydelig potensial for vekst og verdiskaping. Kommunens beliggenhet ute ved kysten gir mange muligheter for verdiskaping relatert til fiskeri, havbruk, energi, industri, mineraler, reiseliv mv. Kommunen har i tillegg kort vei til flyplass, servicefunksjoner og øvrige tilbud i Tromsø.

Formålet med kommunalt utviklingsfond er å stimulere til nyskapning, nyetablering, knoppskyting, kompetanseheving eller andre utviklingstiltak basert på varige og lønnsomme arbeidsplasser og bedrifter i samsvar med Kommuneplanens målsetninger, strategisk næringsplan (SNP) og den til enhver tid gjeldende handlingsplan til SNP. Tilskuddet gjelder i utgangspunktet alle næringer inkl. jordbruk. Investeringer i fiskeflåten faller utenom disse retningslinjer da kommunen har særskilte bevilgninger til dette formålet.

Eventuelt tilskudd vil bli gitt etter en samlet vurdering av hver enkelt søknad.

Retningslinjer for kommunalt utviklingsfondet er tilgjengelig på kommunens nettside.

Følgende informasjon skal følge søknaden:

- Relevante opplysninger i forhold til tiltaket, eksempelvis regnskapstall og/eller budsjett, investeringsplan, kostnadsoverslag, forretningsplan, markedsvurderinger, m.m.
- Skatteattest
- Oversikt over alle offentlige tilskudd bedriften har mottatt de siste 3 år.

Sjekkliste når du skal skrive søknad:
1 Vær kort og konkret
2 Kort bakgrunn
3 Hovedmål
4 Delmål
5 Innavasjonsaspekt
6 Ambisjon
7 Marked og konkurrenter
8 Interne forhold
9 Risiko og lønnsomhet

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen