(Du er ikke pålogget) 
 

Næringsfond for Malvik kommune

Opprett ny søknad på støtteordning

Næringsfond for Malvik kommune består av en andel av kommunens disposisjonsfond som er øremerket næringsutviklingsformål.

Intensjonen med fondet er å kunne yte tilskudd/støtte til virksomheter som er under etablering eller allerede er etablert i Malvik kommune. I forbindelse med søknaden skal det legges særlig vekt på de fire momentene nærmere beskrevet i punkt 2 under her.

Næringsfond for Malvik kommune vil neppe være en finansieringskilde som alene vil kunne "sjøsette" et utviklingsprosjekt. Til det er fondet for lite. Men som et tilskudd som kommer på toppen av andre støtteordninger, offentlige og private, samt egenkapital og egeninnsats fra næringsaktørene, er det kommunens ønske å kunne bidra til realisering av flere nye prosjekter. Dette er viktig for å synliggjøre næringsutvikling generelt, og for å synliggjøre næringslivet og etableringers betydning i lokalsamfunnet.

Vedtatte retningslinjer for tildeling og bruk av næringsfondets midler:

1. Tilskudd kan gis etter skriftlig søknad til tiltak/prosjekter som styrker nyskaping, innovasjon og verdiskaping i Malvik kommune.

2. Det skal legges særlig vekt på:
- Om tiltaket/prosjektet er egnet til å skape og/eller trygge arbeidsplasser i Malvik
- Om prosjektet har potensial til å bidra positivt for omdømmet til Malvik samfunnet
- Om tiltaket/etableringen foretas av en bedriftsleder/gründer under 30 år.
- Om prosjektet har potensiale til å bidra til reduksjon i klimagassutslipp/fremme grønn omstilling.

3. Tilskudd skal ikke gis til ordinær drift eller gjeldssanering, kjøp av lettomsettelige materielle verdier, aksjekapital ved nyetablering, driftstilskudd til bedrifter eller til ordinære oppgaver som eksempelvis lønnsutbetaling. Dette hindrer likevel ikke frikjøp av ansatte til å gjennomføre tidsbegrensede prosjekter (eks. innovasjon).

4. Tildelinger behandles og besluttes av kommunestyret.

5. Mottakere av tilskudd pålegges en enkel rapportering til kommunedirektøren om hva pengene er brukt til og hvilke resultater tildelingen har bidratt til.

6. Malvik kommune oppfordrer kvinner til å søke.

 

Spørsmål om ordningen kan sendes til rådgiver i kommunedirektørens fagstab, Ole Christian Iversen: oci@malvik.kommune.no

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen