(Du er ikke pålogget) 
 

BIO 2022 - Støtte til Bedriftsintern opplæring

 
 

Virkemiddel

Bedriftsintern opplæring – BIO 2022

Bakgrunn

Grunnlaget for Nordland fylkeskommunes forvaltning av tilskuddsordningen Bedriftsintern opplæring (BIO 2022) er følgende:

 • Fylkesplan for Nordland
 • Innovasjonsstrategi for Nordland
 • Kompetansestrategi for Nordland,

med tilhørende handlingsprogrammer, planer/strategier og andre føringer fra politiske vedtak.

Formålet med ordningen

Formålet med ordningen er

 • økt kompetanseheving for å hindre utestengning fra arbeidslivet.
 • motvirke uheldige konsekvenser som permittering som følge av koronasituasjonen.

 

Prioriterte områder

For 2022 vil fylkeskommunen prioritere enkeltpersonforetak og småbedrifter i Nordland fylke innen spesielt utsatte bransjer som opplevelsesnæringene, herunder reiseliv, kulturnæringer og småskalamatprodusenter, mat- og restaurantbransjen samt småbedrifter innen prosess- sjømat- og leverandørindustrien. Dette utelukker ikke at andre bransjer kan søke.

 

Hva kan støttes?

- Godkjente kostnader)

Det kan gis tilskudd til gjennomføring av relevante opplæringstiltak av egne ansatte og personer i enkeltpersonforetak i inntil 26 uker per deltaker. BIO-ordningen kan ikke erstatte Lånekassens ordninger.

Det gis ikke tilskudd hvis det er knyttet bindingstid til opplæringen eller hvis opplæringen er obligatorisk for stillingen, eller for at ansatte skal oppfylle fastsatte, nasjonale krav. Det gis ikke støtte til utvikling av kurs.

 

Fylkeskommunens andel:

 1. Fylkeskommunen støtter normalt inntil 70 % av de totale kostnadene.
  1. Fylkeskommunen kan maksimalt støtte kr 200 000,-.
  2. Av fylkeskommunens andel på 70% skal utgifter til selve opplæringstiltaket utgjøre minst 1/3. Herunder kan følgende inngå:
   1. Reiseutgifter for opplæringspersonale og opplæringsdeltakere.
   2. Andre løpende utgifter, f.eks. til materiell og opplæringsutstyr som er direkte knyttet til opplæringen.
   3. Utgifter til veiledning og rådgivningstjenester i forbindelse med opplæringen.
  3. Av fylkeskommunens andel på 70% kan lønnsutgifter til deltakerne i tiltaket utgjøre inntil 2/3.

   

  Egenandel:

 2. Egenandel må utgjøre minst 30 % av de totale kostnadene.
  1. Som egenandel godkjennes både kontante midler og eget arbeid. Godkjent fast timesats for eget arbeid: inntil kr 700,- pr. time. Dette skal dokumenteres med timelister i rapporteringen.

 

 

 

Budsjetteksempel:

 

Spesielle fagområder som vurderes som særskilt aktuelle for økt kompetanseheving er kompetanse om digitalisering og automatisering samt AI (Artificial Intelligence/Kunstig intelligens), men også kompetanse innen bedriftsledelse, markedskompetanse, internasjonalisering og språkkunnskaper. De store næringene i fylket, som reiseliv, sjømat og industri, må i tillegg jobbe med å levere bærekraftige løsninger for framtiden. Dette vil kunne endre konkurransebetingelser og markedsmuligheter, og vil kunne kreve ny kompetanse i bedriftene.

 

Krav til søknad

 1. Søknaden må inneholde en opplæringsplan (beskrivelse av tiltakene). Planen må inneholde følgende:
  1. Kostnads- og finansieringsplan som følger retningslinjene under "Hva kan støttes".
  2. Navn på kurs-/kompetansehevingstilbyder.
  3. Antall ansatte som skal delta i tiltaket.
  4. Tiltakets oppstart og varighet.
 2. Søknad om tilskudd, rapportering og utbetaling gjøres via www.regionalforvaltning.no.

 

Hvem kan motta tilskudd?

Enkeltpersonforetak og småbedrifter i Nordland fylke, som har omstillingsproblem og som ønsker kompetansetilførsel for å forhindre utestengning fra arbeidslivet / permittering.

 

Med småbedrifter menes bedrifter som har færre enn 50 ansatte, og har en årsomsetning og/eller en samlet årsbalanse som ikke overstiger 10 millioner euro.

 

Kun private bedrifter kan motta støtte.

 

Ansatte som tar del i tiltaket kan ikke være 100 % permitterte. Eventuell permitteringsgrad i opplæringsperioden kan senkes slik at sysselsettingsgraden tilsvarer tiltakets andel av lønnskostnader.

 

Bedriften skal ikke ha vært i økonomiske vanskeligheter pr 31.12.2020. Det må redegjøres for egen økonomisk situasjon i søknadskjemaet i regionalforvaltning.no.

Utvelgelses-kriterier

Midlene tildeles etter en vurdering av virksomhetens omstillingsbehov, opplæringens betydning for videre utvikling av bedriften, plan for omstilling og om det er sannsynliggjort at virksomheten vil klare å gjennomføre planen.

 

Det kan ikke gis flere tilskudd til det samme opplæringsprosjektet.

 

Støttenivå

Fylkeskommunen støtter normalt inntil 70% av totale kostnader, men det gjøres en individuell vurdering for hver søknad. Samlet støttebeløp til virksomheter er maksimalt kr 200 000,-. BIO-midlene kan søkes utbetalt med inntil 75 % ved innvilgelsen av tilskuddet. Anmodning og sluttutbetaling av de resterende 25 % kan sendes inn når prosjektet er fullført og tilsagnsbrevets vilkår er oppfylt.

 

Statsstøtte

Tilskuddet tildeles som gruppeunntak i medhold av Forskrift om unntak fra notifikasjonsplikt for offentlig støtte § 1 som henviser til EØS-avtalen vedlegg XV nr. 1j, Kommisjonsforordning (EU) nr. 651/2014, av 17. juni 2014, samt innmelding til ESA for perioden 1. mars 2017 – 31.12.2020 støtte-referanse GBER 20/2017/MULTI. Støtten er tildelt som opplæringsstøtte under artikkel nr. 31.

Søknadsfrist

Innkomne søknader behandles fortløpende. Søknaden må være sendt innen 1. mars 2022.

Kontaktpersoner

Ansvarlig avdeling:

Avdeling for utdanning og kompetanse

 

Kontaktperson BIO 2022:

Kai Myrvang, telefon: 75 65 37 49 mobil: 993 45 796, e-post:kaimyr@nfk.no

Kontaktperson ved eventuelle tekniske utfordringer i www.regionalforvaltning.no:

Jørgen A. Eliassen, telefon: 926 98 304, e-post: jorgel@nfk.no

 

Vilkår for tilskudd

 1. Tiltaket må gjennomføres i samsvar med de planer som er lagt fram.
 2. Arbeidet må ikke settes i gang før finansieringen er ordnet. Eventuelle endringer i budsjett og finansieringsplan skal avtales med fylkeskommunen.
 3. Det skal føres eget regnskap for tiltaket. Regnskapet skal settes opp slik at det kan sammenlignes med kostnadsoverslaget som ligger til grunn for tilskuddet. Verdi av eventuelt eget arbeid må bokføres i tiltakets regnskap.
 4. Ansatte som tar del i tiltaket kan ikke være 100 % permitterte. Eventuell permitteringsgrad i opplæringsperioden kan senkes slik at sysselsettingsgraden tilsvarer tiltakets andel av lønnskostnader.
 5. Dersom arbeidet ikke blir utført i forutsatt omfang eller til oppgitt kostnad, vil tilskuddet bli redusert i samsvar med fastsatt prosentandel av godkjente kostnader.
 6. Fylkeskommunen har til enhver tid adgang til å kontrollere at vilkårene for tilskuddet overholdes. Bedriften plikter å gi de opplysninger som fylkeskommunen anmoder om.
 7. Dersom anmodning om sluttutbetaling ikke er mottatt innen avtalt dato ihht. tilsagnsbrev, vil tilsagnet bli trukket tilbake uten varsel. Fylkeskommunen kan i spesielle tilfeller – og etter konkret søknad – forlenge fristen for utbetaling av tilsagnet med inntil 1 år.
 8. Riksrevisjonen, NAV og Nordland fylkeskommune kan kontrollere at vilkårene for å motta tilskudd, herunder vilkårene fastsatt i tilskuddsvedtaket, er oppfylt av bedriften. Bedriften plikter å gi de opplysninger og den dokumentasjonen som er nødvendig for å gjennomføre kontrollen.
 9. Bedriften plikter også å medvirke til at den som skal evaluere det enkelte prosjektet får adgang til de opplysninger og dokumenter som er nødvendige for å foreta en forsvarlig evaluering.
 10. Tilskuddet er tildelt som gruppeunntak i medhold av Forskrift om unntak fra notifikasjonsplikt for offentlig støtte § 1 som henviser til EØS-avtalen vedlegg XV nr. 1j, Kommisjonsforordning (EU) nr. 651/2014, av 17. juni 2014. Støtten er tildelt som opplæringsstøtte under artikkel nr. 31.
 11. Nordland fylkeskommune forbeholder seg retten til å publisere rapport, bilder og liknende på vår hjemmeside www.nfk.no i forbindelse med støtte til prosjektet.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen