(Du er ikke pålogget) 
 

Kvænangen kommune - Kommunalt næringsfond

 

Søkbare tilskuddsmidler kommunalt næringsfond

Små og mellomstore bedrifter kan søke om tilskudd fra det kommunale næringsfondet. Dette fondet er for innværende år på 750 000,- kroner.

Næringsfondet skal styrke næringslivet og bosettingen i Kvænangen kommune. Støtte fra det kommunale næringsfondet skal bidra til økt sysselsetting og næringsaktivitet, styrket samarbeid og attraktive lokalsamfunn, i henhold til mål i samfunnsdelen i gjeldende kommuneplan (2021-2032)

Det kan gis tilskudd til bedriftsetableringer, utviklings- og innovasjonsprosjekter kompetansehevingstiltak, samarbeidstiltak og investeringer.

Tilskudd fra næringsfondet til bedrifter og foretak gis som bagatellmessig støtte i henhold til EØS-avtalens regelverk.

Tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov, og det skal aldri overstige 75 prosent. Tilskudd til investeringer kan skal ikke overstige 30 prosent av kapitalbehovet. Maksimalt beløp på tilskudd per prosjekt/ tiltak fra næringsfondet er kr. 200 000,- Tilskuddet utbetales etterskuddsvis. Hele tilskuddet kan ikke bli utbetalt før prosjektet er avsluttet og godkjent regnskap sendt inn.

Søknad til Kvænangen kommunes næringsfond sendes via nettsidene tilwww.regionalforvaltning.no.

Retningslinjer er lagt ut på kommunens hjemmesider.
Formannskapet er fondsstyre. Det er løpende søknadsfrist. Komplett søknad må være kommunen i hende minst 1 måned før oppsatt møte i formannskapet for å sikre behandling i fondsstyret

Spørsmål kan rettes til rådgiver plan og næring. Bernt Mathiassen
e-mail: bernt.mathiassen@kvanangen.kommune.no  
tlf. 40405622 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Næringsfondet kan nyttes til tiltak med det formål å fremme næringsutviklingsarbeidet gjennom kommunal tilrettelegging og støtte til nyetableringer og videreutvikling av bedrifter. Prosjekter som bidrar til bedre sysselsettingsmuligheter for kvinner og ungdom skal prioriteres.

Med utviklingsprosjekt menes tiltak og prosjekter som innebærer sikring og etablering av nye og eksisterende arbeidsplasser i Kvænangen kommune. Utviklingsprosjekter omfatter også videreutvikling av eksisterende produkter og produksjonsformer. For samarbeidsprosjekter gjelder tiltak som initieres mellom virksomheter både rent produksjonsmessig og på et mer overordnet plan – for eksempel samarbeid rettet mot etablering av nettverk som tar opp felles problemer og utfordringer for næringslivet generelt.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen