(Du er ikke pålogget) 
 

Næringsfond for tidligere Midsund kommune

Opprett ny søknad på støtteordning

Næringsfond for tidligere Midsund kommune.

HVEM KAN FÅ TILSKUDD?

Næringsfond for tidligere Midsund kommune i Molde kommune er rettet mot den del av Molde kommune som var Midsund kommune t.o.m. 2019. Fondet skal kunne benyttes for å stimulere til nyskaping og nye næringer i denne delen av kommunen.

Søker må være registrert med organisasjonsnummer i Enhetsregisteret

 

HVA KAN DET GIS STØTTE TIL?

Tiltak som får støtte fra næringsfondet må bidra til å skape nye, eller sikre eksisterende

arbeidsplasser.

Økonomisk støtte fra næringsfondet skal primært gis som tilskudd til:

  • Tiltak som får støtte fra næringsfondet må bidra til å skape nye, eller sikre eksisterende arbeidsplasser.
  • Utviding av eksisterende virksomheter og rasjonaliseringstiltak.
  • Næringsutviklingstiltak; planlegging, produktutvikling, markedsundersøkinger, opplæring, samarbeid mellom bedrifter m.m.
  • Bygninger, innredninger og fast monterte maskiner og produksjonsutstyr.
  • Tiltak som gir sysselsettingseffekt og eller bedrifter med en klar vekststrategi skal prioriteres. Antall arbeidsplasser som prosjektet bidrar til skal registreres og tillegges vekt.
  • Tilskudd skal bare gis til prosjekt med klart definert eierskap. Unntaksvis kan det gis tilskudd til prosjekt uten tydelig eierskap om det er i en viktig tidligfase eller har stort potensiale.
  • Det skal normalt ikke gis tilskudd til drift eller vedlikehold av driftsutstyr.
  • Tiltak som legger til rette for en miljøvennlig utvikling, bør prioriteres.

 

 

Vedtekter for næringsfond for tidligere Midsund og Retningslinjer for næringsfond for tidligere Midsund

sier mer om målgrupper og tiltak som det kan gis støtte til. Disse ligger på kommunens hjemmeside  

 

SØKNADSFRIST

Søknader om tilskudd behandles to ganger pr. år, med søknadsfrist 1.februar og 1.september.

 

SLIK SØKER DU

Du trenger disse vedleggene:

Driftsbudsjett må legges ved søknaden. Opplysninger om kostnadsoverslag, finansieringsplan og en kort beskrivelse av tiltaket fylles ut i søknadsskjemaet. Større beskrivelser av tiltaket kan legges ved.

Opplysninger som gis i søknaden vil være offentlig.

Vedleggene må være i pdf-format. 

 

HVA SKJER VIDERE?

Det er Hovedutvalg for teknisk, plan, næring og miljø som behandler søknadene. Etter at søknaden er behandlet vil du få et skriftlig svar.

 

KLAGE

Får du avslag på søknaden kan du klage. Klagefristen er 3 uker fra du mottok svaret. Klagen sendes til Molde kommune. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener at vedtaket bør endres.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen