(Du er ikke pålogget) 
 

Aust-Agder, Regionalt Næringsfond Arendal, Froland, Grimstad

Regionalt næringsfond for Arendal, Grimstad og Froland ble opprettet i 2007, og behandler søknader fra virksomheter og enkeltpersoner i de 3 kommunene. Vedtak fattes ved flertall i styremøter. I styret sitter næringssjefene i de 3 kommunene. I 2020 er dette:

Arendal: Kåre Andersen, tlf. 902 38777

Grimstad: Bodil Slettebø, tlf. 997 96360

Froland: Ole Tom Tjuslia, tlf. 928 24882

De 3 kommunene har engasjert felles saksbehandler til sakene. Det er Tor Arne Johnsen, tlf. 977 40339.

I styremøtene møter i tillegg representanter fra fylkeskommunens næringsavdeling, Innovasjon Norge, Etablerersenteret IKS, NAV og fylkesmannens landbruksavdeling som observatører.

Ordførerne i de 3 kommunene er klageutvalg.

Midler høsten 2020:

Stortinget bevilget før sommeren til sammen kr. 600 millioner til kommunale næringsfond over Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett som en engangsbevilgning. Av disse har kommunene i Agder fått kr. 34,8 millioner. Midlene kan nyttes til nyetablering av bedrift, videreutvikling av bedrift og til fellestiltak for flere bedrifter og næringsmiljøer.

Arendal kommune har fått kr. 3.369.000, Froland kommune kr. 746.000,- og Grimstad kommune kr. 1.851.000,- Midlene skal nyttes innen den enkelte kommune. Arendal, Froland og Grimstad kommuner har valgt at midlene forvaltes av regionalt næringsfond for Arendal, Froland og Grimstad. Før søknad fremmes, bes det om at det tas kontakt med næringssjefen i den aktuelle kommune. Det vil som hovedregel bli satt en grense på kr. 200.000 i støtte pr. prosjekt.

Ev. bevilgning gis som tilsagn med nærmere angitt varighet i vedtaket. Bevilgede midler skal som hovedregel utbetales ved avslutning av omsøkt prosjekt, ved innsendelse av godkjent regnskap og rapport. Midlene kan ev. utbetales i henhold til dokumentert fremdrift i prosjektet. Inntil 15% av bevilget beløp kan forhåndsutbetales.

Det gis vanligvis støtte som kan dekke inntil 50% av godkjent kostnadsoverslag. De resterende kan dekkes av egenkapital, lån og/eller egeninnsats. Unntaksvis kan innvilget støtte dekke inntil 75% av godkjent kostnadsoverslag.

Møter og søknadsfrister 2020:

Pga den pågående koronakrisen har styret besluttet å innføre løpende mottak og behandling av søknader. Så fort en søknad er mottatt vil den bli oversendt saksbehandler. Styret vil ha beslutningsmøter hver 14. dag.  

Siste styremøte før jul er fastsatt til 9.12.2020, med søknadsfrist 27.11.2020 kl. 12.00. NB: det er kun midler igjen til søknader fra Grimstad og Froland.    

 

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen