(Du er ikke pålogget) 
 

Skaparkraft - Forprosjekt nye utdanningstilbod

Opprett ny søknad på støtteordning

Formål med ordninga
 
Ordninga skal støtte opp om utvikling av nye utdanningstilbod som er særleg relevante for å møte kompetansebehovet i arbeidslivet i Møre og Romsdal. Ordninga skal anten kvalifisere prosjekt frå Møre og Romsdal til å nå opp i nasjonale utlysingar om nye utdanningstilbod, eller danne grunnlag for oppretting av nytt tilbod. 

Kva kan du søke tilskot til?
Støtte til å utvikle nye utdanningstilbod som er relevante for arbeidslivet i Møre og Romsdal. Det er føresetnad om at prosjekt som skal få støtte frå ordninga har eit samarbeid mellom utdanningstilbydarar og arbeidslivet.

Nye utdanningstilbod kan vere innanfor:

  • universitet og høgskule
  • høgare yrkesfagleg utdanning (fagskole)
  • vidaregåande opplæring

Med nye utdanningstilbod meiner fylkeskommunen både utvikling av nye emnar og fag, men også nye måtar å tilby eksisterande utdanningstilbod på som er tilpassa behova i arbeidslivet.

Døme på kostnadar som ein kan få støtte til:

  • Kartlegging av kompetansebehov i arbeidslivet. Undersøke kompetansebehovet i ein bransje/næring/sektor
  • Utgreiing av innhaldet i eit nytt utdanningstilbod.
  • Samarbeid mellom utdanningstilbydar og arbeidsliv om utvikling av nye tilbod, til dømes prosjektleiing, møtekostnadar etc.

Forprosjektmidlar kan ikkje nyttast til:

  • Drift av nye tilbod.
  • Marknadsføring eller drift av eksisterande utdanningstilbod.

Fylkeskommunen kan støtte maksimalt 50 prosent av totale kostnadar, inntil 400 000 kroner.

Kven kan søke?
Både representantar frå utdaningstilbydarar (universitet/høgskolar, fagskolar, vidaregåande skular, ressurssenter) og organisasjonar som representerer arbeidslivet, kan søke. Det er ein føresetnad at både utdanningstilbydarar og arbeidslivet er med i prosjektet.

Søknadsfrist:
Løpande gjennom året. Søknaden må vere sendt innan 15.november for behandling i 2022.

Korleis søker du:

Søk via Regionalforvaltning.no

Støtteordninga heiter "Skaparkraft - Forprosjekt nye utdanningstilbod".

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen