(Du er ikke pålogget) 
 

Telemark Utviklingsfond

Midlene Telemark Utviklingsfond forvalter er det årlige overskuddet fra fylkeskommunal konsesjonskraft fra de åtte kommunene Fyresdal, Hjartdal, Kviteseid, Nissedal, Seljord, Tinn, Tokke og Vinje. Fondet er opprettet med hjemmel i avtale av 09.12.09 mellom Telemark fylkeskommune og de åtte nevnte kommunene. Telemark Utviklingsfond drives etter vedtekter godkjent av Telemark Fylkesting 20.10.2010.


FORMÅLET MED TELEMARKSUTVIKLINGSFOND
Fondet skal bidra til å skape og underbygge en langsiktig og positiv utvikling i det området som pr 09.12.13 utgjør Telemark fylke, med særlig vekt på næringssvake kommuner og kommuner med folketallsnedgang.


TELEMARK UTVIKLINGSFONDS VIRKEOMRÅDER
Fondets virkeområder skal til enhver tid samsvare med overordnende prioriteringer, strategier og planer vedtatt av Telemark Fylkesting.


Næringsutvikling
Fondet skal søke å bidra til økt sysselsetting ved å arbeide for økt antall arbeidsplasser i fylket. Viktig i så måte vil det være å styrke samarbeidsprosjekter mot tilknyttede regioner.
Utvikling av produkter med grunnlag i egne naturbaserte råvarer som kjøtt, fisk, frukt, bær etc vil kunne støttes av fondet dersom det fører til nye arbeidsplasser i fylket.
Telemark har en stor reiselivsnæring og spesielt i øvre deler av fylket er dette viktig. Støtte fra fondet skal bidra til ekstern profilering, samt å utarbeide materiell til slike tiltak. Fondet kan også støtte arrangementer som bidrar til internasjonal profilering. Telemark Utviklingsfond skal bidra til tiltak som gjør fylket synlig og attraktivt for næringsutvikling, etablering av ny næring og som bosted.


Andre tiltak
Dette kan være støtte til tiltak i regi av kommuner, lag eller foreninger som bidrar til å skape trivsel og bygge opp om det gode bosted. Dette kan være tiltak som faller inn under de utvidede kulturbegrepet.
Telemark Utviklingsfond kan også bidra til forutsigbar og stabil drift av tiltak med stor historisk, kulturell, næringsmessig og markedsførings verdi.

Telemark Fylkeskommune vil behandle alle søknader om arrangementsstøtte.

Åpen - neste søknadsfrist kommer senere

Kontaktperson

Audun Mogen

Telemark Utviklingsfond

Mob tlf +47 913 88 396

epost: audun.mogen@vtfk.no

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen