(Du er ikke pålogget) 
 

Dåarjoe saemien gïele jïh kultuvre-evtiedimmien prosjeektide

Opprett ny søknad på støtteordning

              

 

Dåarjoe saemien gïele jïh kultuvre-evtiedimmien prosjeektide

 

Trööndelaagen fylhkentjïelte reeremedïedtem åtna saemien gïeli åvteste. Saemiedigkie fïerhten jaepien dåarjoem vadta tjïeltide jïh fylhkentjïeltide reeremedïedtine. Trööndelaage fylhkentjïelten ulmie gïele jïh kultuvre-evtiedimmien prosjeektigujmie:

 

Almetjh edtjieh nuepieh saemien lïeredh jïh gïelem evtiedidh. Fylhkentjïelte sæjhta areenide saemien gïele jïh kultuvren gaavhtan skreejredh jïh evtiedidh.

  • Saemien kultuvre-areenide evtiedidh, jïh saemien kultuvre jïh gïelen bïjre soptsestidh jijnjebe kultuvre-areenide goh daaletjen [1].

 

Fylhkentjïelte edtja råajvarimmieh dåarjelidh mah saemiengïelem evtiedieh jïh nænnoestieh fylhkentjïelten dïedtesuerkine. Jaepien 2021 dåarjoe lea 620 000 kråvnah saemien råajvarimmide, vuartesjh nænnostæmman FU 55/20.

Seedth dåarjoe-ohtsemem ohtseme-mierien sisnie Trööndelaagen fylhkentjïeltese, Regional Forvaltning (RF1350) njoktjen 15.b. 2021 åvtelen. Tjaelieh prosjeekten/råajvarimmien buerkiestimmiem, råajvarimmie-soejkesjem, budsjehtem jïh finansijeereme-soejkesjem.

 

Ohtsemen-biejjien mænngan maahta 25 000 kråvnaj raajan fïerhten prosjekteese ohtseme-mierien sisnie syökedh. Noerh jïh saemieh staaresne sjædta prijoriteradidh.

 

Jis gyhtjelassh, gihtjh: Arnhild Opdahl, Seniorraeriestæjja Kåanste jïh kultuvre, arnop@trondelagfylke.no   telefovne 74174259/ 92809924

 

 

Tilskudd til samiske språk og kulturfremmende prosjekter

Trøndelag fylkeskommune har forvaltningsansvar for samisk språk. Sametinget gir årlig tilskudd til kommuner og fylkeskommuner med forvaltningsansvar. Trøndelag fylkeskommune uttrykker følgende mål med språk og kulturfremmende prosjekter:

Befolkningen skal ha mulighet til å lære seg samisk og fremme språket. Fylkeskommunen legger vekt på å stimulere til arenautvikling for samisk språk og kultur.

  • Utvikle samiske kulturarenaer, og satse på formidling av samisk kultur og språk på flere kulturarenaer enn i dag[2].

 

Fylkeskommunen skal bidra til tiltak som utvikler og styrker samisk språk innen fylkeskommunens ansvarsområder. I 2021 er det satt av 620 000 kroner i tilskudd til samiske tiltak, viser til vedtak i FU 55/20.

Søknad om tilskudd innenfor den oppgitte rammen sendes Trøndelag fylkeskommune i portalen Regional Forvaltning (RF1350) innen 15. mars 2021. Søknad må inneholde beskrivelse av prosjektet/tiltaket, tiltaksplan, budsjett og finansieringsplan.

Etter søkefristen kan det søkes om inntil kr 25 000 per prosjekt innenfor tilskuddsramma. Ungdom og bysamisk blir prioritert.


Spørsmål rettes til: Arnhild Opdahl, Seniorrådgiver Kunst og kultur,
arnop@trondelagfylke.no  telefon 74174259/ 92809924[1] jf. Balansekunst – kulturstrategi for Trøndelag 2019 – 2022

[2] jf. Balansekunst – kulturstrategi for Trøndelag 2019 – 2022 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

 

Støtteordninger