(Du er ikke pålogget) 
 

Næringstilskudd Hamarøy kommune 2023

Opprett ny søknad på støtteordning

 

Næringstilskudd for Hamarøy kommune 2023

Vil du starte bedrift? Eller har gode idéer og trenger investerings- eller kompetanseutviklingstilskudd? Da finnes det mange muligheter for å søke støtte til ditt prosjekt.

Det kan søkes om næringstilskudd for tilrettelegging av nye etableringer eller til øvrig næringsliv. 

Støtte kan gis til konkrete tiltak eller prosjekt innenfor kommunen. Tiltak er beskrevet i konkrete planer for tildeling av midler. 

Støtte gis kun som tilskudd.  

Retningslinjer næringstilskudd: 

1. MÅLSETTING Hamarøy kommune vil bidra til å styrke det lokale næringslivet med utgangspunkt Hamarøy kommunes forutsetninger og muligheter. Næringstilskuddet kan benyttes til tilrettelegging for nyetablerere og det eksisterende næringslivet i kommunen. Prosjekter som bidrar til (helårlige) arbeidsplasser skal prioriteres.
2 HVEM KAN SØKE? Tilskuddsordningen er primært åpen for søknader fra gründere og eksisterende næringsliv. Samarbeid mellom flere aktører vil vurderes som positivt. Igjennom EØS-lovgivningen for offentlig støtte vil det være aktører som ikke kvalifiserer til støtte fra næringsfondet. Dette gjelder der støtten kan føre til konkurransevridning eller er i disfavør for en annen næringsvirksomhet i kommunen.
3 NÅR KAN DET SØKES? Søknader behandles løpende, og leveres digitalt gjennom søknadsskjema på Hamarøy kommunes hjemmesider.
4 TILTAK OG PROSJEKTER DET GIS STØTTE TIL Det kan gis støtte til tiltak og prosjekter innenfor Hamarøy kommune. Strategier og planer vedtatt i kommunen skal ligge til grunn for tildeling av midler. Støtten kan bare gis som tilskudd, og skal gis til konkrete tiltak eller prosjekt. Eksempler på tiltak som kan støttes med næringstilskudd: - Etablerertilskudd - Opplæring/kompetanseheving - Produktutvikling - Markedsundersøkelser - Utredninger/analyser Det kan ikke gis tilskudd til investering, gjeldssanering, garantier, lån, driftstilskudd. 

4. STØTTEVILKÅR Prosjekter og etableringer kan støttes med inntil 50 % av dokumenterbare kostnader. Maksimalt tilskudd for et enkeltprosjekt eller etablering er kr 300 000,-. Hamarøy kommune kan gi støtte til prosjekter som også støttes av Innovasjon Norge, staten eller andre offentlige kilder. Samlet støtte skal normalt ikke overskride 50 % av prosjektets kapitalbehov. Etter innstillig fra administrasjonen, kan det dispenseres fra maksimumsreglene nevnt ovenfor. Etter innstilling fra administrasjonen, kan det dispenseres fra regelen om å ikke gi tilskudd til investering. Dette i tilfeller hvor bistand til investering gir utslag for etablering/bosetting i kommunen for aldersgruppen under 40 år. Et prosjekt eller ei etablering kan ikke ha lengre prosjektperiode enn tre år. Ingen har krav på næringstilskudd. Alle søknader vurderes i forhold til betydning, lønnsomhet og utgangspunkt i Hamarøy kommunes forutsetninger.
5. UTBETALING OG DOKUMENTASJON OG SLUTTRAPPORTERING Utbetaling av tilskudd kan skje i to omganger. 50 % av tilskuddet kan utbetales ved prosjektstart. Resten utbetales når prosjektet er fullført, etter innlevering av sluttrapport for prosjektet. For tilskudd over kr 100 000,- skal det avlegges revisorgodkjent regnskap for anvendelsen av de tildelte midler. For tilskudd under 100 000,- holder det med godkjent regnskapsrapport utformet av regnskapsfører. Det skal også utarbeides en sluttrapport for prosjektet eller etableringen der resultatene vurderes i forhold til målene i opprinnelig søknad. Dersom prosjektet har varighet over flere år, skal aktiviteter og ressursbruk spesifiseres i årlige rapporter. Benyttes midlene til andre formål enn det som framgår av søknaden, uten godkjenning av Hamarøy kommune, bortfaller tilsagnet. Ved mislighold vil utbetalt tilskudd kunne kreves tilbake. Før utbetaling av forskudd skal det foreligge signert bekreftelse fra tilskuddsmottaker på at tilsagn må tilbakebetales ved mislighold.
7. KRAV TIL SØKNADEN Digitalt søknadsskjema fra Hamarøy kommunes nettsider må være fullstendig utfylt for at søknaden skal behandles. 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen