(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond Folldal

 VEDTEKTER FOR BRUK AV NÆRINGSFONDET I FOLLDAL KOMMUNE

1. Målsetting

Målet med støtteordningen kommunale næringsfond er å styrke kommunens arbeid med lokalt næringsutviklingsarbeid med utgangspunkt i lokalmiljøets forutsetninger og muligheter.

Kommunens medvirkning og aktive engasjement er en sentral forutsetning for utviklingen av næringslivet, og bør skje i nært samarbeid med private aktører.

Næringsfondet kan nyttes til tiltak med det formål å fremme næringsutviklingsarbeidet gjennom kommunal tilrettelegging og støtte til nyetableringer og videreutvikling av eksisterende bedrifter.

Prosjekter som bidrar til å bedre sysselsettingsmuligheter for kvinner og ungdom skal prioriteres.

Eksempler på prosjekter som kan støttes fra det kommunale næringsfondet:

· Kommunalt nærings- og tiltaksarbeid.

· Bedriftsutvikling

f.eks. etablererstipend, opplæring, produktutvikling, markedsføring, markedsundersøkelser og

planlegging.

· Investeringer i bedrifter f.eks. utstyr/maskiner ved oppstart og utvidelse av mindre bedrifter og støtte til markedsutvikling.

Det understrekes at disse eksemplene ikke er uttømmende.

Retningslinjene som Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Innovasjon Norge har utarbeidet for de ovennevnte formål skal gjelde ved søknadsbehandlingen, bortsett fra bestemmelsene om støtteandel (jf pkt 3).

Det kan ikke gis støtte til gjeldssanering, driftstilskudd til bedrifter eller til ordinære kommunale driftsoppgaver.

Det kan heller ikke gis støtte til virksomhet som mottar betydelige overføringer over offentlige budsjetter, med unntak av vernede bedrifter.

Det må vises varsomhet med å gi støtte til nyetablering av detaljhandel og annen service-virksomhet dersom dette medfører konkurransevridning mellom bedrifter innen samme handelsregion. I slike saker er det viktig med samarbeid over kommunegrensene.

All støtte må være i tråd med gjeldene lovgivning.

2. Støtteformer

Støtte kan gis som tilskudd og lån (herunder ansvarlige og betingede lån). Midlene kan ikke nyttes som garantier for lån til næringsvirksomhet (jf Kommunelovens § 51).

Aksjetegning.

Det er ikke anledning til å benytte fondets midler til å tegne aksjer eller andeler i privat næringsvirksomhet. Bakgrunnen er at kommunen kan komme i en uheldig dobbeltrolle som ansvarlig for både investeringer/drift og tilskudd/lån.

3. Støttevilkår

For støtteformålene kommunalt nærings- og tiltaksarbeid kan prosjektene fullfinansieres fra næringsfondet.

Samlet støtte fra næringsfondet til bedriftsutvikling, investeringer i bedrifter og utbygging av private vannverk skal ikke overstige 50 % av et prosjekts kapitalbehov.

Det er ikke adgang til samfinansiering med midler fra næringsfondet og midler som forvaltes av fylkeskommunen, Innovasjon Norge eller Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Ved rene kommunale tiltaks/samarbeidsprosjekter og kommunale grunnlagsinvesteringer som skal behandles i fylkeskommunen eller Kommunal- og regionaldepartementet, kan imidlertid deler av kommunens egenandel tas fra det kommunale næringsfondet.

Prosjekt som mottar støtte skal være i tråd med gjeldende strategisk næringsplan i kommunen.

4. Søknader, saksbehandling og rapportering

Folldal kommune bruker www.regionalforvaltning.no som søknads-, saksbehandlings- og rapporteringsverktøy for næringsfondet i tråd med departements retningslinjer.

Alle søknader skal inneholde:

· Forretningsplan for prosjektet.

· Prosjektplan for søkte midler.

· Budsjett

Innvilget søknad skal bekreftes med tilsagnsbrev. Tilsagnsbrevet skal sendes hver enkelt mottaker og skal som hovedregel inneholde følgende:

  • Formål og hva slags tiltak midlene skal nyttes til
  • Eventuelle vilkår som knytter seg til bruken av midlene, herunder krav til dokumentasjon før de kan utbetales
  • Tidsfrist for bortfall av tilsagnet
  • Utbetalingstidspunkt, utbetalingsrutiner
  • Opplysninger om eventuelle kontrolltiltak som kan bli iverksatt
  • Mulige reaksjonsformer dersom mottaker ikke opptrer i samsvar med skriftlige forutsetninger, for eksempel tilbakebetaling
  • Prosjektenes kapitalbehov
  • Klageadgang for vedtaket.

      Vedtak om tildeling eller avslag på søknad er enkeltvedtak etter forvaltningsloven, kommunens klagenemnd er klageorgan.

  • Krav til rapportering av prosjektregnskap. Godkjent av revisor eller godkjent regnskapsfører.

6. Statsstøtteregelverket.

Reglene vil til enhver tid følge det gjeldende statsstøtteregelverket som er vedtatt.

Se oppdatert regelverk på www.regjeringen.no, Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

 

7. Forvaltning av fondet

Formannskapet er fondsstyre for næringsfondet (jf Delegeringsreglementet pkt 5.6)

Når det gjelder tilsyn og kontroll viser vi til bestemmelsene i Kommunelovens §§ 59 og 60.

8. Forholdet til kraftfond/hjemfallsfond og andre næringsfondsmidler.

Folldal kommune har egne vedtekter for kraftfondet.

Andre midler som inngår i samme fond som midlene fra kap. 550 post 61 dvs regionale utviklingsmidler, skal forvaltes etter retningslinjene som gjelder for kommunale næringsfond.

9. Klage

Når det gjelder klageadgang, vises det til følgende bestemmelser:

Lovlighetsklage: reglene i kommunelovens § 59 gjelder Forvaltningsklage (partsklage).

Reglene i forvaltningsloven § 28 gjelder. Vedtak om tildeling og avslag er å anse som enkeltvedtak etter loven

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen