(Du er ikke pålogget) 
 

Regionalt næringsfond Verdal

Verdal kommune utlyser næringsfond, og fondet er tilført kr 500 000 som i hovedsak skal brukes til å styrke næringslivet i kommunen. Hovedkriteriene er å skape økt innovasjon, utvikling,  sysselsetting og verdiskaping i lokale bedrifter. 

Hvem kan søke om støtte?

Bedrifter, etablerere, og andre næringsaktører kan søke om støtte. Med næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for, og/eller gir støtte til næringsutvikling. 

Midlene skal benyttes til bedriftsrettet utvikling, og til andre næringsrettede tiltak. Betydning for arbeidsplasser, verdiskaping og økonomisk aktivitet vil vektlegges. Konkret kan det være markedsutvikling, opplæring, produktutvikling og nyetableringer som gjør bedriften bedre rustet til å eksistere og vokse.

Det kan søkes til enkeltprosjekter eller samarbeidsprosjekter med minst to aktører. 

Søknader vil bli behandlet fortløpende. Samlet tilskudd skal som hovedregel ikke overstige 50 % av prosjektets kapitalbehov. Bedriftens egenandel kan være dokumenterte brukte timer i prosjektet, innkjøp av varer og tjenester, lån og/eller likvide midler.

I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på dokumentasjon på følgende:

  1. Utvikling i sysselsetting og antall arbeidsplasser man kan videreføre og utvikle. 
  2. Utvikling i verdiskaping og økonomisk aktivitet, og ringvirkning for andre.
  3. Hvor raskt tiltaket kan settes i gang. 

Støtten gis i tråd med regelverk om offentlig støtte.

Hvordan søke støtte?

Søknad om tilskudd skal gå via www.regionalforvaltning.no. 

Ta kontakt med rådgiver Heidi Totsås i Proneo for å avklare hva søknaden skal inneholde og veiledning rundt hvilke aktiviteter eller prosjekter man kan søke støtte til. 

Rapportering og utbetaling. 

Tilskuddsmidlene utbetales i hovedsak etterskuddsvis. Det kan aksepteres delutbetalinger.

Tilskuddsmottakere skal rapportere og be om utbetaling i henhold til rapporteringskrav i departementets elektroniske forvaltningsportal, regionalforvaltning.no.

Tilsagnet vil kunne falle bort helt eller delvis eller bli krevd tilbakebetalt, dersom støttemottaker endrer prosjektet som lå til grunn for tilsagnet uten å søke forvalter av fondet om denne endringen, og får en skriftlig bekreftelse på dette. 

Tilskuddsmottaker skal sende inn en sluttrapport og et regnskap for prosjektet, satt opp etter samme oppstilling som budsjettet. 

Søknadsfrist 31. desember 2022 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen