(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond Verdal

Verdal kommune setter årlig av midler til kommunalt næringsfond for Verdal. Formålet med næringsfondet er å bidra til å videreutvikle eksisterende næringsliv og etablere ny virksomhet med fokus på grønn konkurransekraft samt stimulere til samarbeids- prosjekt som bidrar til lokal verdiskaping.

Hvem kan søke?

Bedrifter, etablerere, og andre næringsaktører kan søke om støtte. Med næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for, og/eller gir støtte til næringsutvikling. Tiltaket som støttes skal, som hovedregel, komme flere næringsaktører til gode. 

Prioritering

 Fondet skal bidra til å styrke vedtatte satsingsområder i Verdal kommune og bygge opp under målsetningene i kommuneplanens samfunnsdel. Næringsfondet skal også bidra til å forsterke utpekte satsingsområder i Innherred regionråds Strategi for næring på Innherred. Fondet skal prioritere prosjekt som er spennende og nytenkende innen teknologi, design, produksjon og forretningsmessige løsninger som dekker nye behov og markeder. Det kan gis støtte til bl.a. markedsføring, kompetanseutvikling, forretningsutvikling og produktutvikling. Videre skal ringvirkninger for næringslivet skal ha høyt fokus og synliggjøres både i søknad og i sluttrapport. 

Hvordan søke støtte?

Verdal og Levanger kommuner har felles forvaltning av næringsfondet. Vedtektene  for næringsfondet i de to kommune er derfor likelydende.

 Søknadsfrist: 1. februar, 1. juni og 1. oktober. Søknaden sendes inn via www.regionalforvaltning.no. 

 Lurer du på noe angående næringsfondet?

Ta kontakt med Proneo for å avklare hva søknaden skal inneholde og veiledning rundt hvilke aktiviteter eller prosjekter det kan søkes støtte eller Kari Mette Elden, kari.mette.elden@verdal.kommune.no, 922 19 777.


 

Lenke til vedtektene:

 

 

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen