(Du er ikke pålogget) 
 

Regional medfinansiering - internasjonale programmer

Opprett ny søknad på støtteordning

Virkemiddel

Regional medfinansiering til deltakelse i internasjonale programmer (EU, NORA m.m.)

Virkemiddelets formål

Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommuner og Sametinget ønsker en felles ordning for interessenter i Nord-Norge når det gjelder regional medfinansiering av internasjonale programmer.  

 Hovedmålet med regional medfinansiering er å bidra til økt deltakelse i grenseoverskridende prosjektet for å skape attraktive, inkluderende og bærekraftige lokalsamfunn og byer. Målet er å fremme inkluderende og vekstkraftige lokalsamfunn. Midlene skal benyttes for å øke attraktiviteten og konkurransekraften for befolkning og næringsliv gjennom det grønne skiftet og digitalisering.

En felles søknad om regional medfinansiering vil forenkle prosessen til søker og sikre norsk deltakelse i internasjonale programmer.

Målgruppe

(hvem kan søke)

Kommuner, regioner og organisasjoner kan søke om tilskudd/prosjektstøtte.

Bedrifter må henvende seg til Innovasjon Norge (Arktis eller Nordland), eller ta kontakt med fylkeskommunens øvrige bedriftsrettede virkemidler.

Målekriterier

Tiltakene skal bidra til attraktive lokalsamfunn, som legger til rette for næringsutvikling, samt å inkludere tilflyttere. Kriteriene for måloppnåelse er nye arbeidsplasser, at innbyggere blir værende i lokalsamfunn og grad av deltagelse i frivillige organisasjoner og folk til folk samarbeid. Det skal i vurderingen av de ulike prosjektene legges vekt på klare mål, konkret vurdering av resultatene og læring for videre arbeid, samt:

  • God lokal forankring, det vil si at prosjektene skal følge opp strategier og planer med konkrete tiltak - regional relevans
  • Samarbeid på tvers av sektorer, hvor resurser samles for å oppnå størst mulig felles nytteverdi og samfunnseffekt.
  • Bidra til det grønne skiftet og økt digitalisering
  • Grenseoverskridende merverdi

Tiltak som bidrar til å bygge kunnskap og informasjonsdeling lokalt, regionalt og/eller internasjonalt.

Søknadsfrist

Løpende, så lenge det finnes tilgjengelige midler.

Søknader registreres i regionalforvaltning.no


 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen