(Du er ikke pålogget) 
 

Regional medfinansiering - Interreg programmer

Opprett ny søknad på støtteordning

Ordning

Regional medfinansiering til deltakelse i Interreg programmer. For å søke om regional medfinansiering må det være i forbindelse med en utlysning til en Interreg program. Ordningen er ikke en løpende ordning.

Ordningens formål

Nordland fylkeskommune, Troms fylkeskommune og Finnmark fylkeskommune utlyser en felles ordning for interessenter i Nord-Norge når det gjelder regional medfinansiering av internasjonale programmer.  

 Hovedmålet med regional medfinansiering er å bidra til økt deltakelse i grenseoverskridende prosjekter som bidrar til operativ bruk av nyutviklet kunnskap, teknologi og/eller kompetanse om nordområdene. 

Det kan søkes inntil 20 % av totalbudsjettet i regional medfinansiering med maksimalt kr 500.000 for hele prosjektperioden.

Målgruppe

(hvem kan søke)

 • Næringsliv
 • Interesseorganisasjoner
 • Offentlige aktører
 • Kunnskapsmiljøer

Søker må ha kontorsted i Nordland eller Troms og Finnmark da midlene er satt av for mobilisering av nordnorske aktører til deltakelse i internasjonale programmer.

Bedrifter må henvende seg til Innovasjon Norge (Arktis eller Nordland), eller ta kontakt med fylkeskommunens øvrige bedriftsrettede virkemidler.

Innsatsområder og mål

Midlene for regional medfinansieringsordningen har fire innsatsområder jf. Forskrift om Kommunal- og moderniseringsdepartementets tilskuddsmidler: 

 

 A) Kunnskap: Økt kunnskap om polare strøk og samfunn, kompetansebehov, forvaltning og miljø og naturressurser i nordområdene.

B) Infrastruktur: Økt kunnskap om og tilrettelegging for å møte infrastrukturbehov som følge av økt aktivitet i nordområdene.

C) Miljøvern, sikkerhet, beredskap og klimaendringer: Økt kunnskap om og kapasitet til forebygging og håndtering av forurensning og ulykker i nordområdene. Økt kunnskap om klimaendringer, konsekvenser av dette og grønn omstilling.

D) Næringsliv: Økt økonomisk aktivitet, næringsutvikling og verdiskaping i nordområdene.

På tvers av disse fire innsatsområdene vil også nordområdepolitikkens mål om å snu den negative befolkningsutviklingen, utnytte de lokale verdiene til å skape vekst og gjøre nordområdene til sentrum for grønn omstilling, være viktige mål for ordningen.

Utforming av søknad og timesats
 • Søknadsskjema må fylles ut i sin helhet. Henvisning til vedlegg vurderes som ufullstendig og vil få teknisk avslag.
 • Husk kontaktinfo for prosjektansvarlig og prosjektleder samt hvilken organisasjon som er prosjekteier
 • Oppsummering må være på norsk. Dersom søknaden skrives på engelsk bes om at tekniske/faglige ord og uttrykk forklares på norsk, i tillegg til norsk oppsummering.
 • Dokumentasjon på samarbeidspartnere legges som vedlegg
 • Dokumentasjon på annen finansiering legges som vedlegg
 • Andre tillatte vedlegg: milepælsplaner, tilknyttede prosjektbeskrivelser, rapporter eller liknende

Dersom det er søkt om midler til samme prosjekt over andre støtteordninger skal dette framgå av finansieringsplanen

 

Timesats skal dekke reelle lønnskostnader, eventuelt med et tillegg for sosiale kostnader og indirekte kostnader som er relevante for medarbeiderens innsats i prosjektet. Kostnadstillegg må kunne dokumenteres.

Ved beregning av timesatser gjelder i hovedsak følgende regler:

 • Timesats beregnes med utgangspunkt i avtalt årslønn, med en sats som er i samsvar med virksomhetens faktiske indirekte kostnader.
 • Timesatsen kan ikke overstige 1100 kroner.
 • En medarbeider kan maksimalt belaste prosjekter finansiert med 1850 timer per år.

Dersom virksomheten mener at det er behov for høyere timepris enn vist ovenfor må dette beskrives og behovet dokumenteres.

 Behandlingsprosedyre

Innkomne søknader vurderes og prioriteres av en regional saksbehandlingsgruppe som består av representanter fra de nordnorske fylkeskommunene og Sametinget. Troms fylkeskommune er endelig beslutningsorgan.

Forventet saksbehandlingstid er ca. 2 mnd.

Alle søknader er å regne som offentlig informasjon.

 

Søknadsfrist

 

Fristen for å søke om regional medfinansiering følger fristen for det internasjonale programmet som er tenkt søkt.

Søknad sendes i regionalforvaltning.no


 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen