(Du er ikke pålogget) 
 

Rekruttering og kompetanseheving i landbruket (RK) 2024

Opprett ny søknad på støtteordning

Regionale rekrutterings- og kompetansetiltak i landbruket

 

Søknadsfrist

Søknader behandles løpende og må være innsendt innen 15.november 2024.

Søknaden fylles ut og sendes inn via søknadsportalen til Regionalforvaltning.

Søk tilskudd til regionale rekrutterings- og kompetansetiltak i landbruket (knapp)

 

Formål

Tilskuddsordningen skal bidra til regional næringsutvikling, rekruttering, kompetanseheving og omdømme knytet til landbruket i Rogaland, med særlig vekt på økt verdiskaping og bærekraftig utvikling.

 

Hvem kan søke om tilskudd?

Disse kan søke om tilskudd

 • kommuner
 • lag og organisasjoner i landbruket
 • næringshager og inkubatorer
 • organisasjoner som tilbyr landbruksrådgivning
 • ulike samarbeidsorgan og nettverk i landbruket
 • naturbruksskoler
 • forskningsinstitusjoner

Søker må være registrert i Enhetsregisteret.

Virksomheter utenfor Rogaland kan tildeles støtte, dersom omsøkt prosjekt fremmer fellesgode knyttet til næringsutvikling for landbruket i Rogaland

 

Disse kan ikke søke om tilskudd

 • enkeltpersoner / enkeltpersonforetak

 

Hva kan du søke støtte til?

Du kan søke støtte til

 • tiltak som bidrar til omdømmebygging
 • tiltak som synliggjør landbruket som karrierevei for ungdom og/eller øker rekruttering til naturbruk på videregående nivå
 • tilrettelegging for etter- og videreutdanning i landbruket
 • møtearenaer, fagdager, kurs og studieturer
 • tiltak som bidrar til at landbruket blir en attraktiv næring

 

Prosjektet må være forankret i en eller flere av følgende prioriteringer i Matstrategi for Rogaland

 • bærekraftig utvikling av matproduksjon
 • klimasmart landbruk og fornybar energi
 • økt lokal foredling av råvarer fra landbruket (mat og drikke)
 • landbruksbasert reiseliv
 • gårdens ressursgrunnlag

 

Videre må prosjektet legge til rette for grønn omstilling og bidra til bærekraftig verdiskaping i landbruket i tråd med et eller flere av EUs miljømål

Tilskuddet det søkes om må ha utløsende effekt. Med det menes at prosjektet ikke vil bli gjennomført uten tilskudd fra fylkeskommunen, eller at det ikke blir gjennomført i ønsket omfang.

Prosjekt som får støtte, må tilføre noe nytt utover tiltak og prosjekt som allerede eksisterer.

 

Du kan ikke søke støtte til

 • prosjekt som kun er fordelaktig for én enkeltbedrift eller et begrenset antall bedrifter
 • etablering, drift, investeringer eller utvikling av enkeltbedrifter
 • mulighetsstudier og litteraturstudier
 • investeringer- og utviklingsprosjekter på privat eiendom
 • fysiske investeringer eller infrastruktur
 • økonomiske garantier
 • direkte eller indirekte investeringer i egenkapital
 • finansiering av gjennomførte prosjekt
 • prosjekter med varighet over 3 år
  • ved særskilt vurdering kan prosjekt forlenges inntil 5 år.
 • bevertning tilknyttet møtevirksomhet

 

Krav til søknaden

Ved mangler i søknaden i henhold til kriterier, krav og føringer, vil søknaden avvises. Veiledning til søknaden gis kun i forkant av innsending.

 Søknaden behandles ut fra informasjonen i søknaden og obligatoriske vedlegg som legges ved. Informasjon eller vedlegg som ikke etterspørres, vurderes ikke.

 • alle punkter i søknadsskjemaet skal fylles ut
 • all etterspurt informasjon må besvares
 • obligatoriske vedlegg skal fylles ut og leveres med søknad

 

Søknaden skal inneholde

 • konkret beskrivelse av prosjektet
 • begrunnelse for hvordan prosjektet vil legge til rette for verdiskapning
 • klargjøring av hvordan prosjektet forankres i matstrategi for Rogaland
 • begrunnelse for hvorfor søker er i målgruppen for ordningen
 • beskrivelse av hvordan prosjektet legger til rette for grønn omstilling og bidrar til bærekraftig verdiskaping i landbruket i tråd med et eller flere av EUs miljømål
 • hovedmål
 • delmål
 • framdriftsplan
 • konkrete opplæringsaktiviteter
 • tidsplan (start, slutt og varighet)
 • budsjett for prosjektet
 • opplysninger om tidligere mottatt offentlig støtte
  • andre støttegivere
  • støttebeløp
  • tidspunkt for tildelt støtte
  • tidligere tildelt bagatellmessig støtte de tre foregående år

   

 • antall timer egeninnsats
  • timesats beregnes ut fra 1,2 promille av brutto årslønn, maks 700 kroner per time.

Dette kan du få i støtte

 • maksimalt søknadsbeløp er 100 000 kroner
 • fylkeskommunen gir maks tilskudd på 75 prosent av godkjente prosjektkostnader. Egenfinansiering er derfor minimum 25 prosent.

Vurderingskriterier:

Prosjekt og kurs som næringen har særskilt behov for vil blir prioritert. Videre vil prosjekt og kurs med regional effekt, i form av tema eller metodeutvikling, også prioriteres.

Dette legger vi vekt på ved tildeling

 • en balansert prosjektportefølje som sikrer en balansert fordeling mellom forprosjekt, hovedprosjekt og prosjekter innen ulike tema og geografiske områder
 • i hvilken grad prosjektet bidrar til å nå mål og satsingsområder i matstrategi for Rogaland
 • i hvilken grad søkeren viser god gjennomføringsevne, herunder søkerens kompetanse, erfaring, organisering, metodebruk og prosjektets sårbarhet
 • ·om prosjektet er nyskapende, fremtidsrettet, bryter med konvensjonelle metoder og legger til rette for nytenking
 • ·om relevante partnere er involvert i prosjektet, med en klargjøring av hvordan prosjektet er forankret hos dem.
 • sammenhengen mellom mål, aktiviteter, tidsplan og budsjett
 • i hvilken grad prosjektet legger til rette for grønn omstilling og bidrar til bærekraftig verdiskaping i landbruket i tråd med et eller flere av EUs miljømål

 

Behandlingstid

Saksbehandlingstid er ca. 5 uker fra innleveringsfrist (lengre tid i forbindelse med helligdager/ferier).

 

Vilkår ved tildeling

 • Prosjektet må gjennomføres i samsvar med søknad og godkjent budsjett. Det kan ikke gjøres vesentlige endringer uten godkjenning fra fylkeskommunen.
 • Om prosjektet ikke blir gjennomført som planlagt, kan fylkeskommunen redusere tilskuddet. Fylkeskommunen kan kreve å få tilskuddet tilbakebetalt dersom vilkårene blir brutt.
 • Det skal føres eget regnskap for prosjektet med poster som gjør det mulig å sammenligne regnskapet med godkjent budsjett. Prosjektregnskapet skal inngå i søkers årsregnskap og revideres etter gjeldende regler sammen med dette.
 • Ved omtale av prosjektet/tiltaket og resultater, skal fylkeskommunen bli nevnt. Grafisk profil og logo lastes ned her.

 

Utbetalingsprosedyre og rapportering

Sluttutbetaling utbetales etter Rogaland fylkeskommune har godkjent innsendt sluttrapport. Du kan søke om å få halvparten av tilskuddet utbetalt etter innvilget søknad.

Bruk regionalforvaltning sin mal for rapportering ved sluttrapportering.

 

Statsstøtteregelverket

Dersom søkeren er et foretak, kan tilskuddet utgjøre statsstøtte. For tilskudd som blir vurdert å utgjøre statsstøtte i henhold til EØS-avtalens artikkel 61(1) gis midler som bagatellmessig støtte.

«Bagatellmessig støtte gis i medhold av kommisjonsforordning (EU) nr. 1407/2013 av 18. desember 2013, publisert i EU-tidende 24. desember 2013, s. 1-8, jf. Forskrift av 14. november 2008 nr. 1213 om unntak fra notifikasjonsplikt for enkelte former for offentlig støtte. For å motta bagatellmessig støtte kreves det at støttemottaker ikke har mottatt mer enn 200 000 euro over en periode på tre regnskapsår (100 000 euro innenfor transportsektoren), jf. Forordningens artikkel 3, annet punkt. Det er søkers plikt å ha kontroll over at samlet offentlig støtte gitt som bagatellmessig støtte til bedriften ikke overstiger grensebeløpet for en 3-års periode».

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen