(Du er ikke pålogget) 
 

Tilretteleggende næringsutvikling Troms 2024

Opprett ny søknad på støtteordning

Tilretteleggende næringsutvikling Troms 2024

Troms fylkeskommune lyser ut 15 millioner kroner over Fylkeskommunalt næringsfond Troms til ordningen tilretteleggende næringsutvikling Troms 2024. Fondet skal anvendes til å realisere strategi for næringsutvikling i Troms, prosjekter og etableringer som tilrettelegger for næring- og samfunnsutvikling i et regionalt perspektiv.

Formålet

Midlene skal bidra til nærings- og samfunnsutvikling i Troms gjennom gode prosjekter som bidrar til innovative og bærekraftige løsninger.

Formålet med utlysningen er å bidra til en eller flere av disse målsettingene:

 • skape arbeidsplasser
 • økt verdiskaping
 • sikre kompetanse
 • løse demografiske utfordringer
 • bidra til nye samarbeid

 

Prosjekter skal også støtte oppunder og forankres i Strategi for næringsutvikling i Troms 2023-2028 med satsingsområdene:

 1. Grønt næringsliv;

  Troms skal ha et robust næringsliv med evne til omstilling og økt verdiskapning.

 2. Bærekraftig ressursbruk:

  Fylkets ressurser skal bidra til økt verdiskaping lokalt gjennom bærekraftig utnyttelse og større grad av videreforedling.

 3. Attraktive samfunn;

  Troms skal ha inkluderende og bærekraftige byer og lokalsamfunn der folk kan bo og leve gode liv med gode rammebetingelser for næringsutvikling.

 4. Det arktiske perspektivet;

  Troms skal være sentrum for nordområdeutviklingen gjennom å ivareta arktiske fortrinn i vår region.

 

I tillegg kan reiselivsprosjekt støtte oppunder og forankres i Reiselivsstrategi for Troms og Finnmark 2023-2032

 

Hvem kan søke

Bransje- og interesseorganisasjoner, klynger og nettverk, næringshager og inkubatorer, forskning-, utdanning- og kunnskapsleverandører relatert til næringsutvikling i Troms, og kommuner og interkommunale politiske råd.

Søkere må være registrert/bosatt i kommuner som tilhører Troms fylke. Resultater og effekter av prosjektet skal ha nedslagsfelt i Troms.

Enkeltbedrifter bes søke Innovasjon Norge.

 

Type prosjekt som støttes*

Forprosjekt; Har som formål å gjøre det som er nødvendig for å avklare om hvorvidt man skal gå videre med et hovedprosjekt eller om det finnes bedre eller andre måter å løse den aktuelle problemstillingen på. Prosjektet bør gi noen resultater i seg selv og resultere i en plan for et hovedprosjekt – dersom det er aktuelt- eller gå over i ordinær drift. Varighet på forprosjekt er inntil 12 måneder.

Hovedprosjekt; defineres som større prosjekter med en start og sluttdato, og gjerne med flere samarbeidspartnere utenfor egen organisasjon. Det bør kunne vises til tidligere utført forarbeid, utredning eller forprosjekt i søknad om hovedprosjekt. Maksimal varighet på hovedprosjekt er 3-4 år.

*Driftsstøtte og støtte til fysiske investeringer støttes ikke.

 

Krav til søknaden

Formalkrav:

 • Søknaden må være innenfor definerte formål og målsetting.
 • Søker må være innen definert målgruppe
 • Søknaden må være levert gjennom www.regionalforvaltning.no
 • Søknaden må være fullstendig utfylt for alle punkter i søknadsskjemaet.

 

Vurderingskriterier:

 • At problemstillingen i prosjektet er godt belyst.
 • At prosjektet treffer med formålet og målsettingen i utlysningen.
 • At prosjektets gjennomføringsevne er godt belyst (sammenheng mellom behov, mål, aktivitet, leveranser, resultater og effekter).
 • At prosjektet viser tydelig hvilke resultater og effekter som skal komme ut av prosjektet.
 • At prosjektet er godt forankret i fylkeskommunens næringsstrategi og-/eller fylkeskommunens reiselivsstrategi.
 • Søker må også beskrive hvilke FNs bærekraftmål som er relevante for prosjektet og hvordan prosjektet skal bidra til å oppnå disse.
 • Prosjekter med samarbeidspartnere ut over egen organisasjon må dokumentere dette
 • Søknader vurderes og rangeres mot tilgjengelige rammer og søknader som oppfyller alle formelle krav kan likevel avslås da disse ikke når opp i konkurransen.

 

Støttesats

Det kan tildeles maksimalt 50 % tilskudd av de godkjente prosjektkostnadene. Resterende prosjektkostnader må finansieres i form av egenandel og/eller egeninnsats.

Ved egeninnsats som finansiering må timeantall og timesatser samt hvilken organisasjon som skal utføre oppgavene i prosjektet spesifiseres.

For de prosjekter der personalkostnader inngår i godkjent støttegrunnlag, godkjenner fylkeskommunen en timesats på inntil 1 promille av brutto årslønn, begrenset oppad til maksimalt 1100 kr per time og maksimalt 1 850 timer per år.

 

Rapportering

Finansierte prosjekter administreres og rapporteres gjennom www.regionforvaltning.no

 

Søknadsfrist

Søknader vil bli behandlet fortløpende og komplette søknader vurderes og vedtas i Hovedutvalg for næring, klima og miljø. Søknader behandles så lenge det er tilgjengelig ramme på Fylkeskommunalt næringsfond Troms.

 • Komplette søknader innkommet innen 3. april* antas vedtatt 13. mai.
 • Komplette søknader innkommet innen 1. juni antas vedtatt 25. september.
 • Komplette søknader innkommet innen 1. september antas vedtatt 20. november.

*endret frist fra 1.04 til 3.04. 

Kontaktinformasjon 

For spørsmål kontakt:

 

Kristin Næsvold Figenschou

Spesialrådgiver

e-post: kristin.n.figenschou@tromsfylke.no

Telefon 415 66 853  

 

Eller

Kristian Figenschau

Spesialrådgiver

Epost: kristian.figenschau@tromsfylke.no

Telefon 909 36 128

 


 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen