(Du er ikke pålogget) 
 

Inderøy kommune - næringsfond for ekstraordinære covid-19 tilskuddsmidler

Opprett ny søknad på støtteordning

 

Midlene skal gå til kommuner som er hardt rammet av høy arbeidsledighet som følge av covid-19. Midlene skal sette kommunene i stand til å legge til rette for økt aktivitet,

sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial. Ordningen er landsdekkende.

 

Målgruppen er bedrifter og andre næringsaktører. Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte, og til andre næringsrettede tiltak som kommunene

mener er viktig for å motvirke negative virkninger av koronavirusutbruddet, hvor en vektlegger betydningen for arbeidsplasser, verdiskaping og økonomisk aktivitet.

 

Kriteriene for måloppnåelse er:

a) utvikling i sysselsetting og antall arbeidsplasser 

b) utvikling i verdiskaping og økonomisk aktivitet.

 

Følgende gjelder: Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbrudd sier følgende:

 

§ 1.Formål
Covid-19-utbruddet har gitt store utfordringer for næringslivet i mange kommuner. Tilskuddet skal sette kommuner i stand til å legge til rette for økt aktivitet,

sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.

§ 2.Hvem og hva det kan gis tilskudd til
Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører. Med næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling.

Kommunene kan unntaksvis tildele midler til egne tiltak som oppfyller formålet.

I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på

a. i hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial
b. i hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet
c. hvor raskt tiltaket kan settes i gang.
Forskrift 23. mai 2018 nr. 747 om Kommunal- og moderniseringsdepartementets distrikts- og regionalpolitiske tilskuddsposter forvaltet av fylkeskommunene § 6 gjelder i tillegg.

§ 3.Tilskuddets størrelse
Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov, og det skal aldri overstige 75 prosent.

Gis tilskuddet etter reglene for offentlig støtte, skal gjeldende satser i reglene for bagatellmessig støtte og i det alminnelige gruppeunntaket følges. Alle tilskudd gitt etter reglene om offentlig støtte skal registreres i regionalforvaltning.no. De registrerte opplysninger skal oppbevares i ti år fra det tidspunkt støtten ble tildelt.

§ 4.Utbetaling av tilskuddene
Tilskuddsmidlene utbetales etterskuddsvis. Tilskuddet kan likevel delvis utbetales etter hvert som tilskuddsmottakeren dokumenterer framdriften i gjennomføringen av tiltaket. Er det nødvendig for at prosjektet skal komme i gang, kan inntil 15 prosent av tilskuddet utbetales ved oppstarten av tiltaket.

Forskrift 23. mai 2018 nr. 747 om Kommunal- og moderniseringsdepartementets distrikts- og regionalpolitiske tilskuddsposter forvaltet av fylkeskommunene § 10 andre og tredje ledd gjelder i tillegg.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen