(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunalt næringsfond Horten 2020

Opprett ny søknad på støtteordning

Tildeling av midler kommunalt næringsfond Horten kommune

Koronautbruddet har gitt store utfordringer for næringslivet. Horten kommune lyser med dette ut midler til virksomheter som har blitt negativt påvirket av koronavirusutbruddet.

Denne støtteordningen er en del av Kommunal og næringsdepartementets krisepakke fase 3, for 2020.

Tilskuddsordningen skal sette virksomheter i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.

Målgruppen for støtteordningen er bedrifter og næringsaktører. Med næringsaktører menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutviklingVirksomheter med tilknytning til kommunen vil prioriteres. 

Kommunene kan unntaksvis tildele midler til egne tiltak som oppfyller formålet.

Søknader må kunne svare på:

  1. I hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial
  2. I hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet
  3. Hvor raskt tiltaket kan settes i gang

Kommunen vil prioritere søknader om bedriftsrettet støtte, fra søkere som har opplevd negative virkninger av koronavirusutbruddet.

Kommunen vil prioritere og vurdere søknader ut fra hvordan de bidrar til:

  • Utviklingen i sysselsetting og antall arbeidsplasser
  • Utvikling i verdiskaping og økonomisk aktivitet

Tilskudd fra denne støtteordningen er å anse som offentlig støtte og vil gis i tråd med regelverket for dette. Søker må av den grunn oppgi nødvendig informasjon for å kvalifisere innenfor dette regelverket. All nødvendig informasjon knyttet til dette kan svares ut i søknadsskjema eller som vedlegg til søknaden.

Søknadsfrist er 15. oktober. Det kan bli en utlysning til hvis rammen for ordningen ikke benyttes fullt ut ved første tildeling.  

Søknader behandles innen 31. desember.

Vurdering av søknad
Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19 utbruddet  legges til grunn ved tildeling. Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 % av prosjektets kapitalbehov, og aldri overstige 75 %. Egen timeinnsats kan også medregnes.

Støtten gis i tråd med regelverk om offentlig støtte, og kan gis etter reglene for bagatellmessig støtte.

Utbetaling av støtte
Tilskuddsmidlene utbetales etterskuddsvis, men kan likevel delvis utbetales etter hvert som tilskuddsmottakeren dokumenterer framdriften i gjennomføringen av tiltaket. Er det nødvendig for at prosjektet kan komme i gang, kan inntil 15% av tilskuddet utbetales ved oppstart av tiltaket.

Søknader skal leveres i regionalforvaltning.no.

 

Kontaktperson for ordningen er:

Næringssjef Karl Jørgen Tofte

Tlf: 97 58 58 64

E-post: karl.jorgen.tofte@horten.kommune.no

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen