(Du er ikke pålogget) 
 

Tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner

Alle søkere skal benytte regionalforvaltning.no for registrering av søknader. Alle som får tildelt midler skal rapportere om bruken av midlene gjennom samme portal innen 1. desember tildelingsåret.

Formålet med tilskuddsordningen er å understøtte organisasjoner/foreningers aktivitet rettet mot vanskeligstilte grupper.

Søknadsfrist 01.03.24

Hvem kan søke?

 • Ideelle organisasjoner og sosiale organisasjoner/foreninger, brukerorganisasjoner og selvhjelpsgrupper
 • Organisasjoner/foreninger med et forebyggende sosialt arbeid
 • Rusmiddelforebyggende arbeid
 • Arbeid med tiltak rettet mot utsatte grupper 

Kriterier:

 • Søker må ha aktivitet i Innlandet
 • Søker må være registrert i Brønnøysundregisteret og oppgi organisasjonsnummer
 • Søker må ha bankkontonummer registrert på organisasjon eller prosjekt (for å opprette bankkonto må organisasjonen ha organisasjonsnummer)
 • Søker må legge ved en plan eller beskrivelse for bruk av midlene
 • Ved annonsering skal det fremgå at organisasjonen/foreningen er støttet av Innlandet fylkeskommune
 • Siste årsmelding og siste avlagte regnskap må legges ved søknaden
 • Aktivitetene til organisasjonene/foreningene måtte være relatert til et eller flere av følgende områder:
  • Forebyggende sosialt arbeid
  •  Rusmiddelforebyggende arbeid
  • Arbeid med tiltak rettet mot utsatte grupper
 • Tilskuddet gis ikke til organisasjoner, som faller inn under andre tilskuddsordninger i Innlandet fylkeskommune.
 • Dersom tildeling av fylkeskommunale midler utløser statlig støtte til organisasjoner/forening som søker om tilskudd, ville dette vektlegges ved tildeling.
 • Tilskuddets størrelse blir fastsatt etter skjønnsmessig vurdering.

Utover dette vil følgende bli prioritert:

 • Organisasjon/forening på fylkesnivå prioriteres fremfor en lokalforening

Tilskuddet gis ikke til organisasjoner, som faller inn under andre tilskuddsordninger i Innlandet fylkeskommune. Dersom tildeling av fylkeskommunale midler utløser statlig støtte til organisasjoner/forening som søker om tilskudd, vil dette vektlegges ved tildeling

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen