(Du er ikke pålogget) 
 

Bedriftsintern opplæring (BIO) 2021

Tilskudd til bedriftsintern opplæring i Rogaland 2021

Ved endrings- og utviklingsbehov kan virksomheter få tilskudd til opplæring av egne ansatte for å unngå oppsigelser. Tilskudd til bedriftsintern opplæring skal bidra til å styrke kompetansen til ansatte i bedrifter som har omstillingsbehov, og som på bakgrunn av disse må foreta en vesentlig endring av bedriftens produksjon eller etablere seg på nye markeder.

 

For å få behandlet alle søknader innen 2021 lukker vi for søknader etter 15.12.2021 

 

Økonomisk ramme: 26 mill.kr 

Hvem kan søke:

-        En eller flere bedrifter med omstillingsbehov. Omstilling er her definert som endring av bedriftens produksjon eller målsetning om å etablere seg på nye markeder. Midlene skal brukes til å styrke kompetansen til ansatte i bedriften for å kunne gjennomføre omstillingen.

-        Små- og mellomstore bedrifter (under 250 ansatte) som oppfyller formålet med ordningen og som har ansatte i Rogaland.

Hva kan det søkes om?

-        Utgifter til kurs, kursmateriell, reiseutgifter, lønnsutgifter til deltakerne, rådgivningstjenester og veiledningstjenester.

 

Støttebeløp: Inntil 400 000 kr

Støttebeløp vil bli vurdert ut ifra antall ansatte som deltar i opplæringen og med en maksimal sats på kr 40 000 per ansatt.

 

Støtten vil bli gitt som bagatellmessig støtte

 

Søknadsfrist: Løpende inntil den økonomiske rammen er bevilget. Siste frist er 15.12.2021

 

Les mer om retningslinjer, krav, kriterier og hvordan søke på tilskuddsordningen bedriftsintern opplæring på https://www.rogfk.no/vare-tjenester/stotte-stipend-og-priser/okonomisk-stotte-og-stipend/naringsutvikling/bedriftsintern-opplaring-bio/

 

Sekretariatet for ordningen forbeholder seg retten til å kunne diskutere søknadene med andre parter i virkemiddelapparatet som Innovasjon Norge.

I de tilfeller sekretariatet ser det nødvendig vil sekretariatet be søker signere en egenerklæring hvor søker bekrefter at de ikke er i økonomiske vanskeligheter.

 

Behandlingstid: Inntil 10 arbeidsdager fra mottatt søknad.

 

Kontakt:

Kristin Talgø Lund (kristin.talgo.lund@rogfk.no / 456 61 121)

Fabian Amdal Åsland (Fabian.amdal.asland@rogfk.no/ 938 84 125)

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen