(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal kompensasjonsordning Bjørnafjorden kommune - mars 2021

Stortinget fatte 23. februar vedtak i saka «økonomiske tiltak i møte med pandemien». Regjeringa har no følgd dette opp med eit nytt tilskot på kap. 553, post 68 Kommunal kompensasjonsordning til lokale verksemder. Bjørnafjorden kommune er i den samanhengen tildelt 6?076?661 kroner.

Den lokale tildelinga kommer i tillegg til statens tiltak for å kompensera for ulempene bedriftene har som følgje av smittevernstiltak. Hovudverkemiddelet er kompensasjonsordning.no(link). Den lokale tildelinga har som hensikt å fange opp bedrifter som faller utanfor den nasjonale statlege kompensasjonsordninga.  

Kven kan søkje?

Føljande bransjar og deira underleverandørar vert prioritert: 
Servering
Arrangement
Reiseliv
Treningssenter

Øvrige verksemder som er råka av smittevernstiltak, men faller utanfor andre statlege kompensasjonsordningar, kan også vurderast. 

Virksomheter som starta i 2020 kan søkje og vil bli vurdert.

Søknad: 

Søknadsskjema vert lagt ut på Regionalforvaltning.no. 

Føljande skal leggast ved søknad:

Kort grunngjeving for søknaden
Dokumentert omsetningsnedgang 2019 vs. 2020
Rekneskapsoversikt attestert av rekneskapsførar
Tal på tilsette i bedrifta pr. 01.01.2020.

I søknadsskjema blir du bedt om å opplysa økonomiske tall for årets to første månader i 2020 og 2021. 

Kriteria: 

Bedrifter i bransjane servering, arrangement, reiseliv og treningssenter og deira underleverandørar vert prioritert. Bedrifter som er hardt ramma av smitteverntiltak, men som faller utanfor den statlege kompensasjonsordninga har også moglegheit til å få ta del i kompensasjonsordninga.

Søkjerbedrifta kan ikkje være insolvent, under konkursbehandling eller under avvikling.

Utmålinga vil bli gjort etter skjønnmessig vurdering og det kan ikkje forventast å få dekka alle tap/utgifter bedrifta har hatt.

Bjørnafjorden kommune atterhald seg retten til å kontrollere de oppgitte opplysningane mot godkjent rekneskap i ettertid, og kan krevje utbetalt tilskot tilbakebetalt om det er gitt på feilaktig grunnlag.

Tildeling

Verksemdene kan få tildelt:

Omsetning inntil 1 million i 2019 – inntil 50 000 kr
Omsetning mellom 1-3 millionar i 2019 – inntil 100 000 kr
Omsetning mellom 3-10 millionar i 2019 – inntil 150 000 kr
Omsetning mellom 10-30 millionar i 2019 – inntil 200 000 kr
Omsetning over 30 millionar i 2019 – inntil 300  000 kr

Søknadane vert vurdert av ei gruppe beståande av representantar for kommunen og representantar frå Bjørnafjorden næringsråd. 

Kontakt: 

Jon Sivert Rykkel, næringssjef
E: Jsry@bjornafjorden.kommune.no
T: 47 05 52 08

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen