(Du er ikke pålogget) 
 

Ekstra utlysning - Utviklingsmidler til kunst- og kulturprosjekter, vår 2021

 

Ekstra utlysning - Utviklingsmidler til kunst- og kulturprosjekter, vår 2021

Søknadsfrist 6. april 2021.

Skjema på regionalforvaltning.no lukkes kl. 23.59.

Merk: Det tas forbehold om godkjenning av utlysningen i Fylkestinget i april 2021. Antatt budsjettramme for denne utlysningen er kroner 1,7 mill.  

 

Innlandet fylkeskommunes vedtatte Innlandsstrategi bygger på FNs 17 bærekrafts mål. Disse legges til grunn for utviklingsarbeidet i fylket. Mer om dette finner du her:

 https://innlandetfylke.no/tjenester/plan-statistikk-og-folkehelse/fns-barekraftsmal/

 

Formål

Ordningen har som formål å stimulere til økt kunst- og kulturproduksjon i Innlandet, samt bidra til å styrke rammevilkårene for profesjonelle kunstnere.

I denne ekstraordinære utlysningen inviteres det spesielt til kunst- og kulturprosjekter som tar innover seg de dimensjonene av bærekraftig utvikling som omhandler sosiale forhold, samt klima og miljø:

 • Innovasjon i formidling av kunst og kultur, som potensielt vil bidra positivt i et klima- og miljøperspektiv.
 • Styrking av mangfoldet i kunst- og kulturaktivitet. Dette kan være styrking av barn og unges deltagelse eller involvering av marginaliserte grupper.

Søknadsskjema

Søknadsportalen regionalforvaltning.no må benyttes. Prosjektbeskrivelse, CV 'er, kontrakter/avtaler m.m. kan lastes opp som vedlegg.  

Som søker må du registrere deg for å komme inn på selve søknadsskjemaet til tilskuddordningen. Du kan gå ut og inn av søknadsskjemaet, så lenge du lagrer underveis.  

Formål

Ordningen har som formål å stimulere til økt kunst- og kulturproduksjon i Innlandet, samt bidra til å styrke rammevilkårene for profesjonelle kunstnere.

Hvem kan søke?

Profesjonelle kunstnere, organisasjoner og miljøer som ønsker å sette gode ideer i produksjon. Ordningen vil være åpen for alle kunstuttrykk og sjangere, med unntak av uttrykk som dekkes av andre tilskuddsordninger der fylkeskommunen er vesentlig bidragsyter.

Hva kan støttes?

Tiltak initiert av profesjonelle aktører, organisasjoner og miljøer som gjør kunst- og kulturprosjekter av høy kvalitet tilgjengelig for flest mulig. Utviklingsmidler kan også gis til tiltak som stimulerer til kunstnerisk fornyelse, eller utforsker nye formidlingsformer.

Godt tilpassede prosjekter med høy grad av gjennomføringsevne, også med tanke på covid-19, prioriteres i denne ekstrautlysningen.

Det gis kun støtte til prosjekter som er planlagt gjennomført i 2021.

Støttenivå

 • Foreløpig total ramme til fordeling i denne ekstrautlysningen er 1,7 mill.
 • Her prioriteres større prosjekter med regional betydning og nedslagsfelt.
 • Fylkeskommunen fullfinansierer ikke prosjekter.

Krav til søknader

 Sammen med utfylt søknadsskjema skal det også legges ved:

 • Prosjektbeskrivelse, med bakgrunn og formål
 • Framdriftsplan med beregnet start- og avslutningstidspunkt
 • Budsjett, finansieringsplan og søknadssum

Behandlingstid

Vedtak i saken planlegges i Hovedutvalget for kultur den 2. juni 2021.

Søknadsbehandling

Det kan ikke forventes at alle kvalifiserte prosjekter tildeles støtte. Følgende kriterier vektlegges i vurderingen av søknadene:

 • Kunstnerisk/kulturfaglig profil
 • Sosial og klimamessig bærekraft, rekruttering/inkludering av barn og ungdom og innovative formidlingsformer, prioriteres.
 • Tiltakets betydning i regionen
 • Et tilfredsstillende opplegg for planlegging, gjennomføring og styring, herunder økonomistyring
 • Eventuelle samarbeidspartnere som styrker prosjektet økonomisk, praktisk og kunstnerisk

Ved vurderingen av tildelingene tas det hensyn til både geografisk spredning og en bredde i kulturuttrykkene. Prosjekter der Innlandet fylkeskommunes tilskudd vil utløse annen finansiering, vil bli prioritert.

Avgrensing

 • Det gis ikke støtte innenfor felt eller aktivitet som dekkes av andre tilskuddsordninger der fylkeskommunen er vesentlig bidragsyter
 • Det gis ikke tilskudd til bokutgivelser, ren turnévirksomhet, CD-utgivelser og tilsvarende
 • Rene investeringskostnader og innkjøp av utstyr faller utenfor ordningen
 • Deltagerstøtte og reiseutgifter til andre arrangement faller utenfor ordningen
 • Lokale kulturtiltak omfattes ikke av denne stønadsordningen

Rapportering

 • Det skal leveres kortfattet prosjektrapport og regnskap
 • Rapporteringsfrist er 15. november 2021
 • Fylkesrevisor har innsynsrett i regnskap som omfatter bruk av fylkeskommunale midle

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen