(Du er ikke pålogget) 
 

Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter - Molde kommune

Opprett ny søknad på støtteordning

Kompensasjonsordning til lokale virksomheter

Ny tildelingsrunde, endrede retningslinjer.

Molde kommune har fått tildelt 6,896 millioner kroner som skal benyttes til å kompensere lokale bedrifter og foretak som er særlig hardt rammet av lokale og nasjonale smitteverntiltak i forbindelse med covid-19-pandemien.

Kompensasjonsordningen skal først og fremst kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.

Hvem kan søke?

Det er lokalt næringsliv/lokale virksomheter som kan søke om kompensasjon. Det kan være små og mellomstore bedrifter, også enkeltmannsforetak. Det er et krav av virksomheten er registrert i Molde kommune. Lag og foreninger kommer ikke under denne ordningen.

Midlene skal brukes på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader og tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging, støtte til virksomheter innenfor overnattings- og serveringsbransjen, vinterdestinasjoner og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger. 

Retningslinjer for tildeling

 • Midlene skal gå til lokale virksomheter (næringsliv)
 • Kun virksomheter innenfor kommunens grenser og med adresse i kommunen kan motta støtte. Virksomheten kan bare motta støtte for den økonomiske aktiviteten som finner sted innenfor kommunen. En virksomhet som er eid av et foretak utenfor egen kommune kan støtte dersom den ellers tilfredsstiller kriteriene.
 • Statsstøttereglene følges
 • Støtten tildeles som «Bagatellmessig støtte».
 • For å unngå dobbeltkompensasjon skal søker i utgangspunktet ikke vært omfattet av tidligere støtteordninger. Dersom tidligere mottatt støtte har hatt en annen innretning og søker dermed ikke har fått kompensert for det som nå er omsøkt, kan søker likevel bli omfattet av denne ordningen.
 • Små og mellomstore bedrifter, også enkeltmannsforetak kan søke.
 • Lag, foreninger og «hobbyforetak» kommer ikke under denne ordningen.
 • Tilskudd kan gis virksomheter som kan dokumentere tap av inntekter eller økte kostnader.
 • Virksomheter som søkte i tidligere søkeomganger, kan søke på nytt. Maksimalt tilskudd for alle søkeomgangene vil være kr. 500 000.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 31. august 2021.

Slik søker du

Fyll ut søknadsskjema

Søknaden må også inneholde som vedlegg til søknadsskjema:

 • Beskrivelse av virksomheten, bransje, antall ansatte og situasjonen.
 • Søker må dokumentere tap på inntekter eller økte utgifter på bakgrunn av smitteverntiltak og nedstenging.
 • Utskrift av regnskap, budsjett, forklaring eller annen dokumentasjon.

Søknader med mangelfull dokumentasjon, vil ikke bli prioritert.

Opplysninger som gis i søknaden vil være offentlig.

Hva skjer videre

Søknadene blir behandlet administrativt med hjelp av innleid kompetanse.

Kontakt

Bernt Angvik tlf 480 69 543

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen