(Du er ikke pålogget) 
 

Sørfold Kommune - Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter spesielt rammet av covid19

Opprett ny søknad på støtteordning

STØTTE FRA KOMMUNAL KOMPENSASJONSORDNING TIL LOKALE VIRKSOMHETER SOM ER SPESIELT RAMMET AV COVID-19

 

Sørfold kommune har fått tildelt kr. 250 000,- i statlige midler til en kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter.

Målet med tilskuddet er å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smittevernstiltak. Ordningen skal fungere som en kommunal ventilordning, for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.

 

 

Tildelingskriterier

Kommunen skal bruke midlene på tiltak for lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak og gjelder særlig:

  • Støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstegning.
  • Reiseliv, arrangement- og servicenæringene
  • Andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger og med særlig vekt på vekst, gründer og oppstartsbedrifter.
  • Det kan også gis støtte til destinasjonsselskap og andre fellestiltak for reiselivet.

Kommunene har betydelig frihet til å tilpasse hvilke virksomheter som støttes, avhengig av den lokale situasjonen knyttet til nedstegning og tapt omsetning.

Virksomheten skal være registrert i Sørfold kommune.

Lag og foreninger kommer ikke under denne ordningen.

Eksempler på kostnader som kan kompenseres (listen er ikke utfyllende):

?? Uunngåelige faste kostnader som følge av nedstengning eller restriksjoner

?? Kostnader til nye permitteringer for virksomheter som er pålagt nedstengning

?? Merkostnader som følge av smitteverntiltak

?? Tap som følge av destruering av vareholdning på grunn av holdbarhetsdato el.

?? Tilskudd for omsetningssvikt kan som alternativ til kostnadsøkning, kompenseres.

  Særlig dokumentasjonskrav må avklares med Sørfold kommune.

?? Tilskuddsordningen skal ikke kompensere investeringer, kapitalforøkelse, skatt,

  merverdiavgift og offentlig avgifter, avdrag på lån, renter og finanskostnader, eller tap på  

  ordringer (som ikke er dokumenterbart direkte følge av pandemien)

 

Søknad om kompensasjon må dokumentere tap som følge av smitteverntiltak og nedstegning. Dokumentasjonen må inneholde erklæring fra revisor/regnskapsfører.

For vekst- og oppstartsbedrifter og gründere dekkes kostnader i samsvar og med samme oppsettet som den generelle nasjonale kompensasjonsordningen som dekker uunngåelige faste kostnader. For vekst- og oppstartsbedrifter og gründere utgår krav om fall i omsetningen for 2020/2021, sammenlignet med 2019.

I stedet stilles det krav om dokumentasjon for tap av ny/økt omsetning som følge av offentlige smitteverntiltak/restriksjoner.  Dokumentasjonen må inneholde erklæring fra revisor/regnskapsfører for tapt omsetning, tap av kontrakter, avbestillinger og lignende.

 

Søknad

Søknad om støtte skal gjøres i regionalforvaltning.no gjennom et eget søknadsskjema for denne ordningen («Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter»).

I søknadsskjema inngår i hovedsak disse elementene:

?? Kontaktopplysninger

?? Info om økonomi

?? Beskrivelse av ekstrakostnader/tap av inntekter

?? Søknadsbeløp

?? Mottatt offentlig støtte de tre siste år

?? Nødvendige vedlegg

 

Krav til dokumentasjon

Regnskap 2019 og 2020

Kommunen kan etterprøve informasjon som er oppgitt og lagt til grunn i søknaden

 

Sørfold kommune gjør oppmerksom på at opplysninger som gis av søker, i utgangspunktet vil være offentlig etter offentlighetsloven.

 

Regelverk

Ordningen følger regler i forskrift om distrikts- og regionalpolitiske virkemiddel om utlysning, saksbehandling, klage og kontroll med mer.

Tildelingen gis i form av bagatellmessig støtte. Tilsagn fra ordningen gis i henhold til retningslinjer for bruk av statsmidler.

Søker må sørge for at samlet mottatt offentlig støtte ikke overstiger de grensene som til enhver tid gjelder for slik støtte ifølge EØS statsstøtteregelverk.

 

Søknadsfrist: 23. april 2021

 

 

 

Behandling av søknader

Søknadene vil bli behandlet av formannskapet i Sørfold i møte 1. juni.

Det blir bare en søknadsrunde. Alle midlene kommunen har fått tildelt, vil bli fordelt i dette møtet.

 

 

 

 

Spørsmål om søknad kan rettes til:

 

Sørfold kommune

v/næringssjef Gerd Bente Jakobsen

Tlf. 90 50 60 96

e-post: gbj@sorfold.kommune.no

 

For ytterligere informasjon se: https://www.regjeringen.no/contentassets/25112a24a5764908bec35e653933a066/tilskuddsbrev-kommunal-kompensasjonsordning-.pdf

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen