(Du er ikke pålogget) 
 

Hammerfest kommune - Covid21 - nasjonalt notifisert ordning

Kommunal kompensasjonsordning

Hammerfest kommune har mottatt en ramme fra KMD til kommunal kompensasjonsordning.

1. FORMÅL

Formålet med krisefondet er å avhjelpe kommunens næringsaktører som er rammet av koronakrisen. Pengene skal utbetales som en kontantstøtte, og komme næringslivet til gode så fort som mulig. Støtten skal gå til bedrifter med et vesentlig omsetningsfall. Krisefondet skal bidra til at levedyktige bedrifter kan komme seg gjennom krisen.

 

2. HVEM KAN SØKE

Ordningen gjelder for alle skattepliktige foretak i kommunen, unntatt finansinstitusjoner, som opplever vesentlig omsetningsfall, eller tap grunnet koronakrisen. Virksomheten kan kun motta støtte for den økonomiske aktiviteten som finner sted innenfor Hammerfest kommunes grenser.

 

3. KRITERIER

Foretaket må kunne dokumentere lønnsomhet i 2019.

Søknadsperiode er 2021, søknadsfrist 30.11.21.

Foretaket må kunne dokumentere omsetningsfall eller tap sammenlignet med samme periode i 2019.

 

4. HVA KAN STØTTES

Faste uunngåelige kostnader som husleie, forsikringer, lys og varme, leie av utstyr og transportmidler (se Nærings- og fiskeridepartementets forskrift om hva som regnes for uunngåelige faste kostnader).

Direkte og dokumenterbare utgifter eller tap som er oppstått på grunn av koronasituasjonen.

 

 

5. TILSKUDDSRAMME

Innvilget beløp gis som ren kontantstøtte til søker.

 

6. VILKÅR

Dersom uriktige opplysninger er gitt skal tilskuddet i sin helhet tilbakebetales.

 

 

7. FORVALTNING AV FONDET

Kommunestyret fastsetter retningslinjer for krisefondet. Behandling av søknader er delegert til administrasjonen.

Administrasjonen utarbeider rapport for anvendelse av fondets midler, som fremlegges for formannskapet fortløpende.

 

8. KLAGE

Etter forvaltningsloven §28 er det adgang å påklage fattet vedtak. Klagefristen er satt 3 uker fra det tidspunkt man mottar underretningen om vedtaket.

Klagen skal fremsettes skriftlig, og må nevne de vedtak det klages over. Samtidig bør en nevne de grunner klagen støtter seg til. Klagen fremsettes det organ som har fattet vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, skal klagen oversendes klagenemda for videre behandling.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen