(Du er ikke pålogget) 
 

Ny kompensasjonsordning til lokale verksemder Kviteseid kommune - del 3

Opprett ny søknad på støtteordning

 
 

Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter - del 3

Nasjonalt notifisert ordning.

 Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har i tråd med prop. 79 S (2020-2021) Økonomiske tiltak i møte med pandemien, fordelt ekstra midler på landets kommuner for å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er rammet av covid-19 epidemien. Det er overført til saman kr 400 000  til Kviteseid kommune.

 Mål for ordningen

Ordningen skal sikre tilgang til likviditet i virksomheter og dempe de økonomiske konsekvensene av Covid-19-pandemien, ved hjelp av direkte tilskudd. Ordningen skal rettes mot lokale virksomheter. 

Målgrupper for den nasjonalt notifiserte ordningen

Kviteseid kommune skal fordele midlane til lokale 

  • Virksomheter registrert i Kviteseid kommune.
  • Virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.
  • Verksemder som er hardt ramma av lokale eller nasjonale smitteverntiltak og/eller nedstenging, og som har hatt auka kostnadar eller tap som følgje av dette.

Tilskuddet kan dekke 

- sektorer eller virksomheter med tap av omsetning/inntekt som følge av covid-19-pandemien eller den påfølgende økonomiske nedgangen.

- sektorer eller virksomheter med økte kostnader som følge av et tiltak for å unngå spredning av covid-19, og kostnader direkte knyttet til covid-19-lavkonjunktur.

- sektorer eller virksomheter som er gjenstand for tap av varer pga covid-19-pandemien. 

Søknadsskjema 

Det er utarbeidet et forenklet søknadsskjema i KMD som skal benyttes av søkerne. Søknadsskjemaet er lagt inn i www.regionalforvaltning.no.  

  1. Gå til websiden, skriv "Ny kompensasjonsordning til lokale verksemder i Kviteseid kommune - del 3" i søkefeltet under fanen «støtteordninger».
  2. Trykk på søkeresultatet og logg inn med kode og passord.

 

Fyll inn:

1. Foretakets navn og organisasjonsnummer

2. Søknadsbeløp

3. Oversikt over annen offentlig støtte foretaket har mottatt

4. Krav til dokumentasjon av kostnader og tap. Det er ikke krav til revisorattestert dokumentasjon.

 

Søknadsfrist 05.11.2021.

 

Det gjøres oppmerksom på at all informasjon som legges inn i søknaden kan bli offentliggjort i henhold til offentlighetsloven.

Spørsmål om ordningen kan rettes til næringssjefen i Kviteseid kommune. 

Elisabeth Lid

Elisabeth.lid@kviteseid.kommune.no

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen