(Du er ikke pålogget) 
 

Ullensaker kommune - Kommunalt næringsfond del 3

Opprett ny søknad på støtteordning


Kommunalt næringsfond for Ullensaker kommune

Formål:

Ullensaker kommune har satt av midler til kommunalt næringsfond. Dette er et ekstraordinært krisetilskudd fra staten i forbindelse med Covid19-pandemien.

Det prioriteres tiltak og prosjekter som gir nye arbeidsplasser, sikrer eksisterende og som bidrar til varig næringsutvikling. Kriteriene for måloppnåelse er å styrke konkurransekraft, verdiskaping, aktivitet og sysselsetting. 

Målgruppen er lokale bedrifter og næringsaktører. Med næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling.

Tilskudd kan gis til f.eks.:

  • Omstilling av bedrifter til nye markeder/ produkter (f.eks. digitaliseringstiltak)
  • Samarbeidsprosjekter mellom bedrifter (f.eks. destinasjonsutvikling)
  • Investeringer i nytt utstyr ifm. driften av selskapet
  • Etableringsstøtte der forretningsideen har et klart potensiale til flere arbeidsplasser
  • Fellestiltak for næringsutvikling
  • Kompetanseheving og bedriftsrelevant utdanning
  • Tilskudd til å dekke utgifter til lærlinger (Bare for bedrifter som har hatt omsetningsnedgang som følge av pandemien)

 

Maksimalt støttebeløp er kr 400 000 

Støttevilkår

Støtte kan gis i henhold til: Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet

Støtte skal gis som tilskudd (ofte som bagatellmessig støtte) og er skattepliktig.
Støtten til bedrifter gis i tråd med regelverket for offentlig støtte.

Som hovedregel utbetales halvparten av innvilget støttebeløp når prosjektet er gjennomført og regnskapsrapport foreligger.
Tilskuddet kan likevel delvis utbetales etter hvert som tilskuddsmottakeren dokumenterer framdriften i gjennomføringen av tiltaket.
Er det nødvendig for at prosjektet skal komme i gang, kan inntil 15 prosent av tilskuddet utbetales ved oppstarten av tiltaket.
Samlet støtte til prosjektet fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov, kan ikke utgjøre mer enn 75 % av kapitalbehovet til prosjektet.
Som bedriftens egenfinansiering av tiltaket gjelder dokumenterte timer, innkjøp av varer og tjenester, lån, likvide midler osv.

Tilskuddsmidlene vil kunne falle bort helt eller delvis eller bli krevd tilbakebetalt, dersom støttemottaker endrer prosjektet som lå til grunn for tilsagnet uten å søke forvalter av fondet om denne endringen, og får en skriftlig bekreftelse på dette.

Merk: Kommunale næringsfond er ikke en rettighetsbasert tilskuddsordning. Søker har ikke krav på tilskudd selv om alle forutsetninger for å få tilskudd er oppfylt.  

Offentlighet

Opplysninger som oppgis i søknaden, vil i utgangspunktet være offentlige etter offentlighetsloven. Dersom du ønsker å oppgi opplysninger som kan være taushetsbelagte eller omtaler konkurransemessige forhold, anbefaler vi å laste disse opp i form av vedlegg til søknaden og samtidig be om at kommunen unntar opplysningene fra offentlighet. 

Innsending av søknad

Søknadsskjema med nødvendige opplysninger og vedlegg skal sendes inn til kommunen via www.regionalforvaltning.no.

Siste frist er 16. august 2021 kl. 24:00 


Har du spørsmål ta kontakt med næringsrådgiver Linda Sjåstad Andreassen

linda.sjastad.andreassen@ullensaker.kommune.no

tlf. 907 68 311 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen