(Du er ikke pålogget) 
 

Røros kommune - kommunal kompensasjonsordning DEL 3

Opprett ny søknad på støtteordning

Røros kommune lyser ut midler fra

«Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter»
 – DEL 3 – ­

 

Røros kommune har mottatt kr 1.445.000 som en del av Stortingets økonomiske tiltak i møte med koronapandemien, og lokale virksomheter inviteres til å søke på midlene. Dette er DEL 3 av samme kompensasjonsordning der DEL 1 hadde søknadsfrist 16.5.2021 og DEL 2 hadde søknadsfrist 10.6.2021. Føringene for hvilke virksomheter som prioriteres og tilskuddets størrelse er litt annerledes for hver del av tilskuddsordningen.

Det er viktig at du leser hele teksten nedenfor før du søker. Dersom du ikke sikrer at informasjonen og dokumentasjonen som etterspørres i denne kunngjøringsteksten er vedlagt, vil ikke kommunen kunne behandle søknaden din, og den vil bli avslått. Det vil ikke bli gitt oppfordringer om å etterlevere dokumentasjon.

Bakgrunn

Målet med tilskuddet er å sette kommunene raskt i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Ordningen skal også fungere som en kommunal ventilordning for å kompensere lokale virksomheter som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging. Søknadsprosessen er enkel, og tilskuddet er tillitsbasert. Som mottaker av tilskudd svarer du kun til en eventuell revisjon fra myndighetene. Ubenyttede midler skal tilbakebetales, tildelte midler kan ikke omdisponeres.

Hvem kan søke?

Kommunene har frihet til å tilpasse hva slags virksomheter de kan støtte avhengig av den lokale situasjonen. I denne tildelingsrunden har Røros kommune besluttet å prioritere tilskudd til virksomheter som har hatt tap eller økte kostnader relatert til korona-pandemien.
Følgende virksomheter kan søke:

 •  Kun virksomheter innenfor Røros kommunes grenser og med forretningsadresse i kommunen kan motta støtte.
 • Virksomheter kan bare motta tilskudd for den økonomiske aktiviteten som finner sted innenfor Røros kommunes grenser. Virksomheter med aktivitet i flere kommuner må kunne vise til at det er ført separate regnskaper for virksomheten i Røros. Unntaket er destinasjonsselskaper eller turistkontorer som fremmer turisme i deres respektive områder.
 • Lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak og som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer for kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstenging.
  En virksomhet kan ha tap selv om den går med overskudd. Et tap kan måles i form av redusert inntjening i en periode sammenliknet med tilsvarende perioder i normalår. En vanlig måte å beregne tap på, er å sammenlikne omsetningstall fra en måned eller periode i 2019 med tilsvarende måned eller periode i 2020 (etter at pandemien brøt ut) eller 2021.

Hvem kan ikke søke?

 •  Virksomheter som er skyldig arbeidsgiveravgift, forskuddstrekk eller moms pr 31.12.2020, eller kan vise til nedbetalingsavtale for dette.
 •  Virksomheter som er under konkursbegjæring eller liknende.
 •  Virksomheter som begjærer konkurs de kommende 2 måneder fra tildelingsdato skal tilbakebetale tilskuddet.
 •  Virksomheter innenfor kommunens egen regi (dvs. del av kommunen), eller eksterne rettssubjekter som er fullfinansiert eller som får inntekter fastsatt av offentlig sektor.
 • Finanssektoren.

Hva kan det søkes om?

 • Tilskudd til dekning av tap eller økte kostnader som er en konsekvens av koronapandemien.

Hvor mye tilskudd kan det søkes om?

 • For tap eller økte kostnader på inntil 30.000 kr kan det søkes om tilskudd på inntil 70%
 • For tap eller økte kostnader på mellom 30.001 kr – 500.000 kr kan det søkes om tilskudd på inntil 50%
 • Maksimalt tilskuddsbeløp pr virksomhet er kr 250.000.
 • Det kan skje at omsøkte tilskudd til sammen overstiger rammen som Røros kommune har til rådighet, slik at alle søknader ikke kan imøtekommes fullt ut. I et slikt tilfelle vil alle som kvalifiserer for støtte få sitt tilskudd avkortet med en lik prosentsats slik at summen av innvilgede tilskudd blir på 1.445.000 kr.

Hvordan søke og hva skal vektlegges?

 • Opprett bruker på www.regionalforvaltning.no
 • Fyll ut elektronisk søknadskjema med foretakets navn, organisasjonsnummer og beløpet som det søkes om.
 • Oppgi hvilken annen bagatellmessig offentlig støtte virksomheten har mottatt i løpet av 2019, 2020 og så langt i 2021, og hva slags støtte dette er. Dette er svært viktig. For mer informasjon om dette, se avsnittet om «Regelverk» lenger ned i denne teksten.
 • DET MÅ LEGGES VED ET EGET VEDLEGG OG REGNSKAPSRAPPORTER
  Beskriv virksomhetens tap eller økte kostnader i et eget dokument, basert på punktene under. Last dokumentet opp som vedlegg til søknaden. Vi trenger en god beskrivelse for å kunne saksbehandle rettferdig.
  • Beskriv tydelig situasjonen som førte til tapet av inntekt eller de økte kostnadene.
  • Hvilket tap eller hvilke økte kostnader har virksomheten hatt som følge av pandemien?
  • Beskriv tidsperioden tapet av inntekt skjedde eller de økte kostnadene påløp.
  • Hvor stort har tapet eller de økte kostnadene vært?
  • Oppgi hvor mye tilskudd virksomheten søker om. Det vises til avsnittet om hvor mye tilskudd det kan søkes om. Regnskapsrapporter som sammenligner tidsperioden som det søkes tilskudd for med tilsvarende periode før pandemien startet skal lastes opp som vedlegg sammen med søknaden. Dersom det ikke er mulig, skal dette begrunnes i vedlegget.

Søknadsfrist og behandling av søknader

Søknadsfrist er den 22.8.2021, kl 23:59. Alle søknader som kommer inn blir behandlet samtidig av formannskapet i Røros kommune, etter søknadsfristen og i 1 tildelingsrunde. Søknadene blir skjønnsmessig behandlet ut fra den beskrivelsen søkeren gir i vedlegget. Søknader som ikke oppfyller kravene i denne kunngjøringen, vil ikke bli behandlet. Det vil ikke bli gitt oppfordring om å etterlevere manglende dokumentasjon eller informasjon.

Kontakt

Røros kommunes 1.-linjetjeneste for næring:
Rørosregionen Næringshage as
v/ Martin Riise Hulbækmo
Rådgiver og prosjektleder
Telefon: 472 55 956
E-post: martin.hulbaekmo@roroshagen.no eller post@roroshagen.no

Regelverk

Tildelingen gis i form av bagatellmessig støtte, og tilsagn fra ordningen gis i henhold til retningslinjer for bruk av statsmidler. Når tilskudd gis som bagatellmessig støtte, kan hver virksomhet maksimalt motta tilskudd på inntil 200.000 € for regnskapsårene 2019, 2020 og så langt i 2021. Du må derfor være nøyaktig når du oppgir annen bagatellmessig støtte som din virksomhet har mottatt. Dersom du har mottatt tilskudd i den nevnte perioden, skal det stå i tilsagnsbrevene du har mottatt hvorvidt tilskuddet er gitt som bagatellmessig støtte. Dersom din virksomhet har mottatt over 200.000 € i bagatellmessig støtte, er virksomheten ikke søkeberettiget til denne tilskuddsordningen.

Søker må gi informasjon om hvilken annen bagatellmessig offentlig støtte foretaket har mottatt i 2019, 2020 og så langt i 2021. Søker må sørge for at samlet mottatt offentlig støtte ikke overstiger de grensene som til enhver tid gjelder ifølge EØS statsstøtteregelverk (bagatellmessig støtte).

Røros kommune gjør oppmerksom på at opplysninger som oppgis i søknaden i utgangspunktet vil være offentlige etter offentlighetsloven.

 

 

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen