(Du er ikke pålogget) 
 

Aurland kommune - Kommunal kompensasjonsordning til lokale verksemder

Kommunal kompensasjonsordning til lokale verksemder som er særleg hardt ramma av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

Om ordninga
Kommunal- og Moderniseringsdepartementet har sett av midlar til kommunar som har arbeidsløyse over gjennomsnittet for å avhjelpe situasjonen for lokale verksemder som er særleg hardt ramma av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. Aurland kommune har fått tildelt  kr 1 201 000 gjennom ei tredje tildeling i 2021. Dei to første tildelingane på kr 695 711 og kr 854 000 er lyst ut og fordelt tidlegare.

Føremålet med ordninga
Tilskotet skal gjere kommunen i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale verksemder som er særleg hardt ramma av lokale eller nasjonale smitteverntiltak. 

Målgruppe

 Tildelingsbrevet definerer følgjande målgrupper:

- sports- og fritidsverksemder (utanom idrettslag)

- detaljhandel (utanom daglegvare)

- reisebyrå og -arrangørar

Departementet seier elles følgjande i tildelingsbrevet:

"Kommunene skal bruke midlene på tiltak på lokale virksomheter som er rammet av strenge smitteverntiltak. Dette gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstegning.

Kommunene har betydelig frihet til å tilpasse hva slags virksomheter de kan støtte, avhengig av den lokale situasjonen".

Støtteform

Tildelinga blir gjeve i form av bagatellmessig støtte. Tilsegn frå ordninga blir gjeve i samsvar med gjeldande regelverk og retningsliner for bruk av statsmidlar.
Tildelinga vert basert på søknad med dokumentasjon.

Krav til søknad

Søknaden må ha vedlagt dokumentasjon på tap som følge av smitterverntiltak og stenging, så som: 

        •       tapte inntekter knytt til nedstenging i høve til offentlege smittevernkrav
        •       ekstra kostnader til smitteverntiltak
        •       andre kostnader som følgje av nedstenging

Dokumentert tap må inkludere erklæring frå uavhengig tredjepart (autorisert rekneskapsførar/revisor). 

Det vil ikkje bli kravd skatteattest.


Søknaden må vidare gje informasjon om kva anna offentleg støtte føretaket har motteke i løpet av 2019, 2020 og 2021, og kva ordning støtta er heimla i.

Søkjar må syte for at samla motteke offentleg støtte ikkje overstig dei grensene som til ei kvar tid gjeld ifølge EØS sitt statsstøtteregelverk (bagatellmessig støtte: 200 000 EURO).


Søknad

Bedrifter kan søkje på ordninga via portalen www.regionalforvaltning.no . Aurland kommune set i utgangspunktet krav om at søknaden skal leverast elektronisk på dette systemet, og kan gi hjelp dersom dette er ei utfordring.

Søknadsfrist:

Fristen for å søkje er sett til 20.august.

 

Handsaming
Søknadene vert handsama i Formannskapet så snart råd er (og dersom sakspapira vert ferdige, i møtet 2.september i formannskapet).

 

Meir informasjon

  • Statsbudsjettet 2021 – Tilskottsbrev kommunal kompensasjonsordning til lokale verksemder
  • Anna informasjon: Opplysningar som kjem fram i søknaden vil i utgangspunktet vere offentlege, med indre det er heimel for å unnta etter Offentleglova.
  • Kontaktperson: For spørsmål og hjelp i søknadsprosessen, ta kontakt med sentralbord på telefon 576 32 900 for å bli sett vidare til sakshandsamar.

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen