(Du er ikke pålogget) 
 

Kunnskapsdeling om marin forsøpling

Retningslinjer for støtte til kunnskapsdeling om marin forsøpling 

Trøndelag fylkeskommune har noen restmidler etter en større utlysing innen plast og klima. Deler av denne resten settes av til tiltak som kan skape engasjement blant trøndersk ungdom innenfor tema som konsekvenser av plast og annet avfall på avveie. Det kan være holdningsskapende arbeid gjennom undervisnings-materiell og informasjon rettet mot en  konkret målgruppe, som på sikt vil redusere tilførselen av marint avfall. FNs bærekraftmål bør være gjennomgående for tiltakene det søkes støtte til. 

Målet med satsningen er å øke videregående elever sin kunnskap om og interesse for marin forsøpling. 

 

Grunnleggende føringer for støtteordningen

- Søknaden skal inneholde budsjett.

- Søkere må kunne dokumentere at de har nødvendig kompetanse.

- Det skal rapporteres på medgått tid og gjennomført kunnskapsdeling.  

 

Tildelingskriterier

Søker må ha tilstrekkelig kompetanse til å gjennomføre tiltaket. Ved rangering av søknadene legges det vekt på søkerens egnethet til oppgaven.

- Det vil bli lagt vekt på å få en god geografisk fordeling av tiltakene.

- Tilskuddet kan dekke inntil 50 % av prosjektkostnadene. Søker i prosjektet skal bidra med egeninnsats eller egne midler.

Det kan søkes støtte for inntil en periode på to skoleår (21/22 og 22/23). Ordinære lønnskostnader godtgjøres med fastsats på 500 kr/t.  Dokumenteres med timeliste. 

 

Søknad

Søknaden skal sendes inn elektronisk gjennom www.regionalforvaltning.no.

 

Støtteordning: Kunnskapsdeling om marin forsøpling

Søknadsfrist: 30.11.2021

 

Søknaden skal inneholde

  1. En beskrivelse av tiltaket.
  2. En beskrivelse av søkeren.
  3. Plan for gjennomføring.
  4. Forventede resultater.
  5. Budsjett og finansieringsplan.
  6. Søknadssum.

 

Ved eventuelle spørsmål kontakt rådgiver Albertine Vian Rekdal, albha@trondelagfylke.no, 74175174.  

 

Støtteordninger


Flere utvalg på støtteordninger
De siste ordningene innen